Δήμος

Συνεδριάζει την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου

Την Παρασκευή, 9η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρόδου δια ζώσης, για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων που ακολουθούν:

Θέματα συνεδρίασης:

1. Ανανέωση-επέκταση για ένα (01) έτος της με αρ. πρωτ. 2/28866/31-05-2022 “συλλογή, απομάκρυνση και εκποίηση των χαρακτηρισμένων εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) για τα έτη 2022-2023” σύμβασης. (Εισήγηση με α/α 13738/19- 01-2024 Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης).

2. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. (Εισήγηση με α/α 13770/29-01-2024 Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης).

3. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. (Εισήγηση με α/α 13780/01-02-2024 Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης).

4. Αντικατάσταση μελών – τακτικών και αναπληρωματικών – της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠΕ) των συμβάσεων με αρ. πρωτ. 2/1376/11-01-2019 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου» » και με αρ. πρωτ. 2/6933/07-02-2019 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου» και των τροποποιήσεων τους. (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/5475/26-01-2024 Αυτοτελούς Γραφείο Δημάρχου).

5. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2023, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισήγηση με α/α 13760/26-01-2024 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

6. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για αγορά, εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων, βάσει του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2024. (Εισήγηση με α/α 13775/31-01-2024 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

7. Έγκριση πρακτικού για την χορήγηση παράτασης στην υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 13782/02-02-2024 Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών).

8. Έγκριση 02ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΛΟΥΤΡΩΝ (ΧΑΜΑΜ)». (Εισήγηση με α/α 13765/26-01-2024 Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων).

9. Έγκριση 03ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού (α/α συστήματος 191576) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ».(Εισήγηση με α/α 13774/31-01-2024 Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων).

10. Ορισμός επιτροπών παραλαβής του οικονομικού έτους 2024 για την Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα. (Εισήγηση με αρ.πρωτ.:2/4585/23-01-2024 και με

αρ. 13748/22-01-2024 εφαρμογής Δήμου Ρόδου, της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα).

11. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης Αιτήσεων (Α) και Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενστάσεων (Β), για τις διαδικασίες χορήγησης αδειών, θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης, στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο με την διαδικασία προκήρυξης για το έτος 2024». (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/4365/22-01- 2024 και με α/α 13747/22-01-2024 εφαρμογής Δήμου Ρόδου, της ΔιεύθυνσηςΕμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας).

12. Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 13752/24-01-2024 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων).

13. Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για μεταβιβάσεις οχημάτων – Μ.Ε. και έκδοσης νέων ή αντικατάστασης παλαιών πινακίδων κυκλοφορίας του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 13753/24-01-2024 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων).

14. Έγκριση μερικής ακύρωσης διαδικασίας διαπραγμάτευσης έργου «Συντήρηση σχολικών κτηρίων χαρακτηρισμένων ως μνημείων» και επανάληψη της πρόσκλησης οικονομικών φορέων. (Εισήγηση με α/α 13768/29-01-2024 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων).

15. Ολοκλήρωση έργου «Development of a Decision Support System for Improved

Resilience & Sustainable Reconstruction of historic areas to cope with Climate

Change & Extreme Events based on Novel Sensors and Modelling Tools –

HYPERION». (Εισήγηση με α/α 13761/26-01-2024 Διεύθυνσης Προγραμματισμού

και Οργάνωσης).

16. Ολοκλήρωση έργου «Seasonal variation of waste as effect of tourism,

BLUEISLANDS». (Εισήγηση με α/α 13762/26-01-2024 Διεύθυνσης

Προγραμματισμού και Οργάνωσης).

17. Ολοκλήρωση έργου «Καινοτόμος κατοικία IRH-Med (Innovative Residential Housing

– Med)». (Εισήγηση με α/α 13763/26-01-2024 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και

Οργάνωσης).

18. Ολοκλήρωση του έργου «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών

Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με ακρωνύμιο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ.

(Εισήγηση με α/α 13764/26-01-2024 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και

Οργάνωσης).

19. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ” (Εισήγηση με α/α 13771/29-01-2024

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

20. Έγκριση 02ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ

ΟΔΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ» προϋπολογισμού 4.704.800 € συμπερ. του Φ.Π.Α. με α.α

ΕΣΗΔΗΣ 200225.(Εισήγηση με α/α 13773/30-01-2024 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

και Υποδομών).

21. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης

ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

του συγχρηματοδοτούμενου έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΘΙΩΝ.

(Εισήγηση με α/α 13772/30-01-2024 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών)

22. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 01ου ΠΚΤΜΝΕ για το

έργο «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019, ΣΤΟ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 13776/31-01-2024 Διεύθυνση Τεχνικών

Έργων και Υποδομών)

23. Αποχαρακτηρισμός Τμήματος μη υφιστάμενης Κτηματολογικής οδού εντός Οικισμού

Λίνδου. (Εισήγηση με αρ. πρωτ. 1459/2023 Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού).

24. Αποχαρακτηρισμός Τμήματος μη υφιστάμενης Κτηματολογικής παλαιάς οδού

έμπροσθεν της μερίδας 56 γαιών Λίνδου στην περιοχή «ΒΛΥΧΑ ΛΙΝΔΟΥ». (Εισήγηση

με αρ. πρωτ.: 2319/2023 Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού).

25. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. (Εισήγηση με

α/α 13781/02-02-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

26. Διαγραφή οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισηγήσεις Τμήματος Προσόδων

και Δημοτικών Ενοτήτων).