Περιφέρεια

Συνεδριάζει στη Σύρο το Περιφερειακό Συμβούλιο Nοτίου Αιγαίου

Δια ζωήσης θα συνεδριάσει το Περιφερειάκο Συμβούλιο τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:30 μ.μ. στη Σύρο, με δέκα εννέα συνολικά θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη.

Τα περισσότερα θέματα αφορούν σε θέματα εσωτερικής λειτουργίας της περιφέρειας για τον καθορισμό μελών σε επιτροπές, εκπροσώπων σε Νομικά Πρόσωπα της περιφέρειας και σχημάτων των δήμων κ.λπ.

ΘΕΜΑ 1ο Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος και μεταβίβαση σε αυτήν αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 2ο Θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των ζητημάτων της εκτός σχεδίου δόμησης.

 

Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Έπαρχος ΠΕ Μήλου

ΘΕΜ ο Γνωμοδότηση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

 

Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Έπαρχος ΠΕ Μήλου

 

ΘΕΜΑ 4ο Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για τον ορισμό και την αντικατάσταση μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραμματικών και Διαβαθμιδικών Συμβάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της Περιφερειακής Αρχής.

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2024 – Ενσωμάτωση Ταμειακού Υπολοίπου οικ. έτους 2023 στον Π/Υ οικ. έτους 2024.

 

Εισηγητής: Αντώνης Παπούλης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2024 – Ενσωμάτωση Ταμειακού Υπολοίπου οικ. έτους 2023 στον Π/Υ οικ. έτους 2024.

 

Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων & Μαρία Ελευθερίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 7ο Ορισμός υπευθύνων λογαριασμών στη Τράπεζα της Ελλάδος για τα έργα του Π.Δ.Ε. (e-pde)

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 8ο Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Γενική Συνέλευση των Εταιριών:

 

 1. Κ2 Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κ2 Α.Ε»
 2. Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία OTA – «ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε»
 3. Αναπτυξιακή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ READ SA»
 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 5. Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων – Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ –

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ»

 1. ΑΝΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΕ
 2. ΝΕ ΤΗΛΟΣ 21ος αιώνας SEA STAR

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

ΘΕΜΑ 9ο Ορισμός μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων που ρητά ορίζονται από το καταστατικό τους από το Περιφερειακό Συμβούλιο και ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση αυτών :

 

 1. Κ.Ε.Κ. Νομού Δωδεκανήσου Γεώργιος Γεννηματάς, Αναπτυξιακή και Εκπαιδευτική Ανώνυμη Εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Κ.Ε.Κ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ
 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ – «ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε»
 3. Εταιρεία Προαγωγής της Υγείας, Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΓΑΛΗΝΟΣ»

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 10ο Ορισμός μελών στις επιτροπές της παρ.4 του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 για τις ΠΕ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (μισθώσεις ακινήτων)

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 11ο Ορισμός Εκπροσώπου στην Επιτροπή Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του π.δ. 30/1996 (Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) με έδρα τη Σύρο.

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 12ο Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ.

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 13ο Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις γνωμοδοτικές επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 14ο Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων, εξέτασης αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης μέσων αναψυχής κλπ

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

ΘΕΜΑ 15ο Ορισμός δυο εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

 

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 16ο Ορισμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

 

Εισηγητής : Αθανάσιος Δρόσος, Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 17ο Ορισμός εκπροσώπων Περιφερειακού Συμβουλίου για :

 • Α) Τις Νομαρχιακές Επιτροπές Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσων.
 • Β) Τα Πειθαρχικά Συμβούλια επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα όργανα διοίκησης των ΚΤΕΛ και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων Κυκλάδων και Δωδεκανήσων.

 

Εισηγήτρια : Αδαμαντία Συμεοπούλου , Γενική Δ/ντρια Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 18ο Επικύρωση πρακτικών της 20ης/22-12-2023, 1ης/8-1-2024 και 2ης/8-1-2024 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 19ο Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου