Δημοπρατήθηκε το έργο αποκατάστασης της Νέας Αγοράς Ρόδου
Δήμος

Δημοπρατήθηκε το έργο αποκατάστασης της Νέας Αγοράς Ρόδου

Στη δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση και αναβάθμιση λειτουργίας Νέας Αγοράς Ρόδου», προχώρησε χθες ο δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Β. Καμπουράκης και ο αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης δρ. Στέφανος Ι. Δράκος. 

Η περίληψη της διακήρυξης, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση και αναβάθμιση λειτουργίας Νέας Αγοράς Ρόδου» με αρχικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.200.000,00€), στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο, αφορά στις κατηγορίες εργασιών οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά.
«Σήμερα με τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης της Νέας Αγοράς Ρόδου, ακόμη μία δέσμευσή μας, γίνεται πράξη.

Η συστηματική και αποτελεσματική εργασία μας, με προσήλωση, αποδίδει καρπούς», δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του.

Ο δήμος Ρόδου και η διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού, προσφέρουν – όπως ο νόμος ορίζει – ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό δημόσιο προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του δήμου Ρόδου, www.rhodes.gr (Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών).

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του, είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

Το έργο, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ιδίους πόρους του δήμου Ρόδου.

Η σύνταξη και έγκριση της μελέτης
Η μελέτη που συντάχθηκε υπό την επίβλεψη της δημοτικής αρχής του Αντώνη Β. Καμπουράκη και του αρμοδίου αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης δρ. Στέφανου Ι. Δράκου και αφορά στην αποκατάσταση του κτηριακού συγκροτήματος της Νέας Αγοράς, εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δωδεκανήσου του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την 16η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα, κατόπιν διαβίβασης του σχετικού φακέλου από τη διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων στην αρμόδια προς έγκριση Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνεδρίασε με τη συμμετοχή του αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης δρ. Στέφανου Ι. Δράκου, ο οποίος και ενημέρωσε αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης που συνέταξε η διεύθυνση που προΐσταται πολιτικά (διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

Έπειτα από την παρουσίαση της μελέτης του δήμου Ρόδου από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και κατόπιν της τοποθέτησης του αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης, η μελέτη, εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η μελέτη αφορά στις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στοιχείων του συγκροτήματος που παρουσιάζουν έντονη παθολογία.

Ιδιαίτερα εστιάζει στην αποκατάσταση του συνολικού κτηρίου και στην επανάκτηση της αρχικής του μνημειακής μορφής, σε θέματα ηλεκτρολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων, τα οποία λόγω (α) περιστασιακών παρεμβάσεων, (β) απουσίας συνολικού σχεδιασμού και (γ) παλαιότητας, μπορεί υπό προϋποθέσεις να καταστούν ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και απαγορευτικά για τη λειτουργία του κτηρίου, καθώς και σε εργασίες ενίσχυσης του πρασίνου.

Συγκεκριμένα προβλέπονται: 
Οικοδομικές εργασίες
• Αποκατάσταση δομικών στοιχείων του φέροντα οργανισμού (κυρίως αποκατάσταση διαβρωμένων οπλισμών που λόγω οξείδωσης αποτινάσουν την επικάλυψη και προκαλούν κίνδυνο για πτώση).
• Αποκατάσταση σοβάδων και αρχιτεκτονικών στοιχείων που έχουν φθαρεί.
• Διαμόρφωση του εσωτερικού υπαίθριου χώρου.
• Αποκατάσταση των ξύλινων θυρών των γραφείων στον υπαίθριο χώρο του ορόφου και των μεταλλικών θυρών του ισογείου.
• Αντικατάσταση όλων των υπόλοιπων κουφωμάτων στον όροφο.
• Ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του ορόφου.
• Αποκατάσταση του κτίσματος της ιχθυαγοράς.
• Κάλυψη του κεντρικού θόλου με χαλκό και επισκευή της χάλκινης κάλυψης του τρούλου της ιχθυαγοράς.
• Αντικατάσταση όλων των δαπέδων στους εξωτερικούς χώρους και επισκευή των δαπέδων στον όροφο (επισκευή μαρμάρων κλιμακοστασίων, και δαπέδου, λειότριψη μωσαϊκών κλπ).

Ηλεκτρομηχανολογικές  εργασίες
• Απομάκρυνση όλων των καλωδιώσεων από τις όψεις και τακτοποίηση των μετρητών, εκατέρωθεν των εισόδων σε ειδικά διαμορφωμένα ερμάρια.
• Αντικατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού δικτύου (ισχυρά ρεύματα και ασθενή).
• Προεγκατάσταση κλιματισμού, ώστε να τοποθετηθούν οι κλιματιστικές μονάδες στην οροφή, ώστε να μην είναι ορατές.
• Εγκατάσταση φωτισμού ανάδειξης.
• Τοποθέτηση εσωτερικού συστήματος ασφαλείας.
• Εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης.
• Νέα υδραυλική εγκατάσταση.

Εργασίες πρασίνου
• Κλάδευση δέντρων.
• Αναδιάταξη πρασίνου με απομάκρυνση κοντά από το κτήριο.
• Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ποτίσματος.
Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των δύο εκατομμυρίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.079.700,00€) από το υπουργείο Εσωτερικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) και το υπόλοιπο ποσό από ιδίους πόρους του δήμου Ρόδου, με πολυετή δαπάνη.