Επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου προς τον Υπ. Δικαιοσύνης
Ρόδος

Επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου προς τον Υπ. Δικαιοσύνης

Επιστολή του ΔΣΡ προς τον υπ. Δικαιοσύνης σχετικά με την λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου

Επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου προς τον Υπ. Δικαιοσύνης

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Δυνάμει της από Αθήνα 4.12.2020, και με αριθμό πρωτ. 58513οικ Απόφασής σας, με θέμα «Αναστολή εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου, η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε ΑΔΑ: ΨΤ96Ω-ΗΩ9, αποφασίσθηκε η αναστολή των εργασιών του Κτηματολογίου Ρόδου για το χρονικό διάστημα από τις 07.12.2020 έως και τις 20.12.2020. Περαιτέρω δυνάμει της από Αθήνα,18.12.2020 και με αριθμό πρωτ. 61050 Απόφασής σας, με Θέμα «Παράταση αναστολής Εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου», η οποία έλαβε ΑΔΑ: ΨΕΝ0Ω-6ΒΚ αποφασίσθηκε η αναστολή των εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου για το χρονικό διάστημα από τις 21.12.2020 έως και τις 08.01.2021.

Η άνω απόφασή σας, ελήφθη  σε συνέχεια των με αριθμό 9167/2020, 9172/2020 και 9200/2020 πράξεων του Δικαστή του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου περί αναστολής των εργασιών του Κτηματολογίου Ρόδου και περί παράτασης αυτής λόγω της ύπαρξης βλαβών στο κτήριο του Κτηματολογίου Ρόδου. Η φύση και η έκταση των βλαβών αυτών σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΤΕ/οικ 5970/27.11.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου κατόπιν της από 25.11.2020 Έκθεσης  Αυτοψίας στο Κτήριο του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου, που πραγματοποίησαν οι Μηχανικοί της Υπηρεσίας  συνιστούν το κτήριο του Κτηματολογίου Ρόδου μη ασφαλές και ακατάλληλο για την στέγαση εργαζομένων και την υποδοχή κοινού εξαιτίας επικίνδυνων φθορών, που έχει υποστεί και επισημαίνουν ότι απαιτείται η άμεση μετεγκατάσταση της Υπηρεσίας του Κτηματολογικού Γραφείου σε άλλο χώρο,  αφενός για την ασφάλεια εργαζομένων και κοινού και αφετέρου για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου.

Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής των εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου  Ρόδου, γίνονται προσπάθειες τόσο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και από τους τοπικούς φορείς να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα της συνέχισης της λειτουργίας του. Ειδικότερα:

Α. Ως προς την αποκατάσταση των τελευταίων βλαβών που προέκυψαν στο κτήριο, να γίνει τοποθέτηση μεταλλικών προστατευτικών ικριωμάτων περιμετρικά του κτηρίου για την άρση της επικινδυνότητας στην κλίμακα ανόδου αυτού. Κατόπιν της ανάρτησης στο διαδίκτυο της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) , το Κτηματολόγιο Ρόδου προέβη στην έγκριση της δέσμευσης πίστωσης του αναγραφόμενου στην ως άνω απόφαση ποσού (αναρτηθείσα στο διαδίκτυο 20REQ007816633 2020-12-10), καθώς και στην ανάθεση του έργου στην εταιρεία με την επωνυμία “ΚΑΚΝΗΣ Ε. ΚΙΝΟΥΣ Μ. Ο.Ε.”.)

Κατόπιν των υπ’ αριθ. πρωτ. 59518/2020 αλλά και οικ. 55162/2020 εγγράφων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ακολούθησε ενημέρωση εκ μέρους του Κτηματολογίου Ρόδου τόσο προς τον εκπρόσωπο της εργολήπτριας εταιρείας όσο και τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου αλλά και τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναφορικά με την έγκριση, που πρέπει να χορηγηθεί, προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες.

Στις 15/12/2020, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, απέστειλε στο Κτηματολόγιο Ρόδου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την απαραίτητη Τεχνική Έκθεση και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας, καθώς και Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας αναφορικά με το έργο, που θα πραγματοποιηθεί από την εργολάβο εταιρεία, η οποία ενημερώθηκε άμεσα, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία χορήγησης της σχετικής έγκρισης από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου.

Εκδοθείσας της σχετικής έγκρισης από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου, η ως άνω εργολήπρια εταιρεία εκκίνησε τις εργασίες τοποθέτησης προστατευτικών ικριωμάτων, οι οποίες είναι παραδοτέες στις 04-01-2020.

Πρέπει, ωστόσο να επισημανθεί, ότι οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες ουδόλως έχουν γνωμοδοτήσει, ότι με την περαίωση των ανωτέρω εργασιών θα εξασφαλισθεί η ασφαλής πρόσβαση στο κτήριο του Κτηματολογίου.

Συνεπώς το κτήριο της Υπηρεσίας , ακόμη και αν ολοκληρωθούν οι εργασίες έως τις 04-01-2020, δεν είναι σίγουρο αν θα καταστεί προσβάσιμο και συνεπώς αν θα είναι εφικτή η λειτουργία της Υπηρεσίας.

Β. Ως προς τη μετεγκατάσταση της Υπηρεσίας, στις 05-12-2020 ο Δήμαρχος Ρόδου, κ. Αντώνιος Καμπουράκης δήλωσε την πρόθεσή του για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου της νέας πτέρυγας του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου, το οποίο όμως κρίθηκε ακατάλληλο από τη συσταθείσα Επιτροπή Στέγασης του άρθρου 9 του Ν. 3130/2003, η οποία συνήλθε κατόπιν προηγηθείσας προσκλήσεως του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου στις 16.12.2020.

                Κατόπιν της απόφασης της παραπάνω επιτροπής, ο Δήμαρχος Ρόδου γνωστοποίησε, ότι προσφέρει για διάστημα δύο ετών και τον πρώτο όροφο του ιδίου κτηρίου μέχρι αποκαταστάσεως του ιστορικού κτηρίου του Κτηματολογίου.

                Στις 23-12-2020 η Επιτροπή Στέγασης του άρθρου 9 του Ν. 3130/2003 γνωμοδότησε υπέρ της καταλληλότητας του χώρου και έθεσε συγκεκριμένους όρους. Πιο συγκεκριμένα γνωμοδότησε πως για την καλή λειτουργία από απόψεως στέγασης του Κτηματολογίου Ρόδου χρειάζεται ακίνητο, το οποίο να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 1.085 τ.μ. περίπου, ήτοι συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 868 τ.μ. περίπου (συνολική ωφέλιμη επιφάνεια γραφειακών χώρων 290 τ.μ. περίπου και συνολική ωφέλιμη επιφάνεια αποθηκευτικών χώρων 578 τ.μ. περίπου) και λοιπών βοηθητικών χώρων (χώρων  υγιεινής, διαδρόμων εξυπηρέτησης χώρων κ.λπ.) 217 τ.μ. περίπου.
Εν τέλει έκρινε κατάλληλο το προσφερόμενο ακίνητο από το Δήμο Ρόδου στο κέντρο της πόλεως της νήσου Ρόδου, προκειμένου για τη στέγαση του Κτηματολογίου Ρόδου άνευ ανταλλάγματος και για χρονικό διάστημα  24 μηνών το ανώτατο, αφού διαπίστωσε,  ότι η συνολική μικτή επιφάνεια των παραχωρούμενων χώρων είναι 1.300,43 τ.μ., ως προς το εμβαδόν.

                Πριν όμως την υπογραφή του παραχωρητηρίου η ως άνω Επιτροπή έθεσε τις εξής προϋποθέσεις:

Ι) Της προσκόμισης από τον χρησάμενο του ακινήτου των παρακάτω δικαιολογητικών:

• Αντίγραφο οικοδομικής αδείας και τυχόν ρυθμίσεων περί αυθαιρέτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

• Βεβαίωση στατικής επάρκειας από Μηχανικό που κατέχει εκ του νόμου το δικαίωμα χορήγησης της ως άνω βεβαίωσης. Επισημαίνεται δε ιδιαίτερη μνεία στα σημεία που παρατηρούνται εμφανείς και οξειδωμένοι οπλισμοί.

• Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

• Απόφαση της ισχύος  παραχώρησης του Υπουργείου Υγείας του προσφερόμενου ακινήτου προς το Δήμο Ρόδου.

ΙΙ) Της εκτέλεσης από τον χρησάμενο του ακινήτου των παρακάτω εργασιών:

• Αποπεράτωση των προσφερόμενων χώρων του ισογείου.

• Δεδομένου της ευαισθησίας του αρχείου της προς στέγαση υπηρεσίας στα ανοίγματα του ισογείου κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια αυτού.

• Των απαραίτητων από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

                Από όλα τα παραπάνω συνάγεται, ότι είτε βρεθεί ένας τρόπος  να καταστεί λειτουργικό και προσβάσιμο προς χρήση το υφιστάμενο κτήριο του Κτηματολογίου Ρόδου π.χ. με την τμηματική επισκευή αυτού και τη  λειτουργία  τμημάτων του, είτε προκριθεί η λύση της μεταστέγασης αυτού σε οποιοδήποτε κατάλληλο προς τούτο κτήριο, ο συντονισμός και η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ενεργειών εκ μέρους της Διοίκησης, θα απαιτήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο δεν νοείται να μη λαμβάνει χώρα καμία απολύτως από τις εργασίες του Κτηματολογίου Ρόδου.

                Σαφώς. γνώμονας κάθε ενέργειας όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι η προστασία και ασφάλεια του κοινού και των εργαζομένων,  ωστόσο δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η επιτακτική ανάγκη επαναλειτουργίας του Κτηματολογίου για την προστασία των συναλλαγών και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της συναλλακτικής  ζωής του τόπου, η οποία κινδυνεύει να υποστεί ‘’έμφραγμα’’ από την αναστολή των εργασιών του, την  απώλεια από  το Δημόσιο εσόδων από τους φόρους μεταβίβασης ακινήτων και τα τέλη μεταγραφής, την αδυναμία των τραπεζών  να δανειοδοτούν τους πελάτες τους με εγγραφή εμπράγματων ασφαλειών, την  απώλεια της εκταμίευσης χρημάτων από τα προγράμματα του  ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα την παράλυση της επενδυτικής δραστηριότητας, την μη έκδοση οικοδομικών αδειών  ελλείψει κτηματολογικών τοπογραφικών διαγραμμάτων, και τον εκμηδενισμό της οικοδομικής δραστηριότητας , την αδυναμία ελέγχου τίτλων για τη μεταβίβαση ακινήτων και την κατάρτιση συμβολαίων με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες επενδύσεις σε μια τουριστική περιοχή όπως η Ρόδος, σε μια χρονική στιγμή που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος  και γενικά  θα οδηγήσει στην καταστροφή της οικονομικής ζωής του νησιού.

Μετά από όσα εκθέτουμε παραπάνω ζητούμε την συνδρομή σας προκειμένου:

1. Να μεταβεί στο νησί Μηχανικός από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον έλεγχο του κτηρίου του Κτηματολογίου, κατόπιν και του σχετικού αιτήματος της Προϊσταμένης του Κτηματολογίου Ρόδου, προκειμένου  να διαπιστωθεί αν υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσει έστω τμηματικά μέρος αυτού και να καθοριστεί ο τρόπος λειτουργίας του. Τα έξοδα μετακίνησης του Μηχανικού προτίθεται  να τα καταβάλλει  ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου.

2. Να  επιτραπεί κατόπιν τεχνικού ελέγχου ο οποίος θα εγγυάται την ασφάλεια κοινού και εργαζομένων, η μερική λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου έστω μόνο για την παραλαβή, προσωρινή καταχώρηση στο βιβλίο πρωτοκόλλου κατάθεσης και την προσωρινή αποθήκευση αιτήσεων μεταγραφής πράξεων σε τμήμα του Κτηματολογίου το οποίο θα κριθεί από τις Τεχνικές σας υπηρεσίες ασφαλές, άλλως   να επιτραπούν τα παραπάνω σε απόλυτα ασφαλή χώρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, τον οποίο δηλώνουμε την πρόθεσή μας να παραχωρήσουμε, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η θεμελιώδης αρχή της τήρησης της χρονικής προτεραιότητας των μεταγραφόμενων πράξεων και συνακόλουθα η προστασία των συναλλαγών.

3.Να επιτραπεί στη Διοίκηση της Υπηρεσίας του Κτηματολογίου η παράδοση  των  πιστοποιητικών ιδιοκτησίας που είναι έτοιμα στους δικαιούχους σε ασφαλή χώρο του Κτηματολογίου ή σε χώρο των γραφείων μας που ευχαρίστως παραχωρούμε, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η Υπηρεσία και να προχωρήσουν οι συναλλακτικές σχέσεις.

4. Να προβείτε στην ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών μερικής ή ολικής επισκευής  του κτηρίου και επαναλειτουργίας του Κτηματολογίου με την διαδικασία του κατεπείγοντος  λόγω της σπουδαιότητας του θέματος.

Ευελπιστώντας σε μια εποικοδομητική παρέμβασή σας για την επίλυση του φλέγοντος αυτού ζητήματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Με εκτίμηση

              Ο Πρόεδρος                                                Η Γ. Γραμματέας

                     Βασίλειος Περίδης                              Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη