Συγκροτήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για τη Ρόδο
Δήμος

Συγκροτήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για τη Ρόδο

Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) για τη Ρόδο, συγκροτήθηκε με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, κ. Αλέξανδρου Κολιάδη.

Στην απόφαση αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Συστήνεται Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) στον δήμο Ρόδου. Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως ακολούθως:

α. Κολιάδης Αλέξανδρος – Βασίλειος (Δήμαρχος), ορίζεται ως Πρόεδρος.

β. Τσούλλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας), ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή νόμιμου κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει.

γ. Παπαθανασίου Αθανάσιος (Αντιπύραρχος) ως εκπρόσωπος της ΔΙ.Π.Υ.Ν Δωδεκανήσου.

δ. Ιερεμίας Νικόλαος (Πύραρχος) ως εκπρόσωπος της Π.Υ. Ρόδου με αναπληρωτή τον Παυλή Γεώργιο (Αντιπύραρχος).

ε. Πανταζής Κωνσταντίνος (Αστυνόμος Α’, Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου) ως εκπρόσωπος της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου με αναπληρωτή τον Γεωργούλη Θεόδωρο (Αστυνόμος Β’, Υποδιοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου).

στ. Χατζόπουλος Πασχάλης (Σημαιοφόρος ) ως εκπρόσωπος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου με αναπληρωτή τον Ψαλτόπουλο Δημοσθένη (Υποπλοίαρχο).

ζ. Τσαντής Σταύρος (Διοικητής) ως εκπρόσωπος του Νοσοκομείου Ρόδου με αναπληρωτή τον Σοκορέλο Μιχαήλ.

η. Κοτζαΐτσης Ορέστης (Συνταγματάρχης, Δ/ντης 3ου Επιτελικού Γραφείου) ως εκπρόσωπος της 95 ΑΔΤΕ με αναπληρωτή τον Σταματάκη Αντώνιο (Αντισυνταγματάρχης Τμηματάρχης Επιχειρήσεων).

θ. Τσιμπλέκας Χαράλαμπος (Διασώστης, Υπεύθυνος ΕΚΑΒ Ρόδου) ως εκπρόσωπος του Ε.Κ.Α.Β. με αναπληρωτή τον Λαπάκη Βασίλειο (Διασώστης).

ι. Μπαλατσούκα Αικατερίνη (Προϊσταμένη Δ/νσης) ως εκπρόσωπος της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου με αναπληρωτή τη Δεσλή Χρυσάνθη.

Β. Το Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Κατευθύνει, σε τοπικό επίπεδο, το έργο της Πολιτικής Προστασίας για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όλου του κύκλου διαχείρισης καταστροφών.

β. Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών.

γ. Συνάπτει με άλλα τοπικά όργανα μνημόνια συνεργασίας για αμοιβαία συνδρομή, σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα πολιτικής προστασίας.

Γ. Με απόφαση του δημάρχου δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου, ή στελέχη λοιπών φορέων της χωρικής του αρμοδιότητας.

Δ. Λοιπά οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνικά θέματα του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από εισήγηση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Ε. Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στα μέλη της Ομάδας και στις υπηρεσίες τους, αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου Ρόδου, και στο Διαύγεια.

ΣΤ. Ο πρόεδρος του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) καταχωρείται στο Διαύγεια διακριτά στους Υπογράφοντες.

Κάθε παραγόμενη πράξη του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) ως τελικό παραδοτέο αναρτάται στο Διαύγεια με μέριμνα του Προέδρου και συνεργασία με το Τμήμα Διαύγειας του δήμου Ρόδου.

Ο δήμαρχος Ρόδου
Αλέξανδρος-Βασίλειος Κολιάδης».