Περιφέρεια

Γ. Χατζημάρκος στον RV: “Το υδατοδρόμιο θα το κάνουμε, ό,τι και να γίνει. Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τη δουλειά σου”

Δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας σήμερα το πρωί στον Real Voice 99,5 και την Ρένα Παυλάκη, σχετικά με την άρνηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων να εγκρίνει τη χωροθέτηση υδατοδρομίου στο Μανδράκι, στην περιοχή του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου (ΝΟΡ),  με το σκεπτικό ότι “η αιτούμενη δραστηριότητα θα προκαλέσει βλάβη σε ένα από τα πλέον προβεβλημένα σημεία του αρχαιολογικού χώρου της Ρόδου και του ιστορικού τόπου του Μανδρακιού, που περιλαμβάνει τον αρχαίο Πολεμικό Λιμένα το Φρούριο του Αγίου Νικολάου αλλά και σημαντικά νεότερα μνημεία”.

Κληθείς ο Περιφερειάρχης να σχολιάσει την απόφαση, δήλωσε:

“Ομολογουμένως είναι δύσκολος ο σχολιασμός αυτής της απόφασης. Θα πω μόνοι ότι είναι μια ακόμη απόδειξη ότι σε αυτή τη χώρα, το να προσπαθείς να κάνεις το σωστό, γενικά το να προσπαθείς να κάνεις κάτι, δεν είναι τόσο εύκολο όσο λέγεται ότι είναι. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουμε. Εμείς δουλεύουμε με πολύ σεβασμό απέναντι σε όλους τους άλλους Οργανισμούς και Υπηρεσίες.

Νομίζω ότι η αρνητική απάντηση της Εφορίας Νεωτέρων μνημείων για την χωροθέτηση του υδατοδρομίου,  ήρθε από άποψη. Θα μελετήσουμε την απάντηση και θα δούμε η άρνηση αυτή πού εδράζεται”.

Σε ερώτηση για το τι πρόκειται να γίνει από εδώ και στον εξής, μετά την άρνηση της Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων, ο Περιφερειάρχης απάντησε:

«Το υδατοδρόμιο θα το κάνουμε, ό,τι και να γίνει. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα γίνει εκεί, στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά θα γίνει».

Αξίζει να σημειωθεί ότι  ένα από τα επιχειρήματα της Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων είναι ότι έχει δοθεί ήδη άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου στη νέα μαρίνα της Ρόδου, γεγονός που προκαλεί έκπληξη ως σκεπτικό, διότι στην περίπτωση της μαρίνας, η άδεια έχει δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία. Παρατηρείται έτσι το πρωτοφανές, φορέας του Δημοσίου (ΕΝΜ) να απαντά σε Δημόσιο Φορέα (ΠΝΑΙ) και  να του αρνείται την υλοποίηση ενός έργου, επειδή αντίστοιχο έργο πρόκειται να κατασκευάσει ένας ιδιώτης!!!

Ειδικότερα, στην απόφαση της Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων αναφέρεται ότι ” Οι νόμιμοι διαχειριστές άλλωστε, έχουν ήδη λάβει έγκριση λειτουργίας υδατοδρομίου στην περιοχή της νέας μαρίνας Ρόδου σύμφωνα με την με Α.Π. ΥΠΠΟ/464463/20-11-2023 (ΑΔΑ 6ΝΠΒ46ΝΚΟΤ-1Ο5) Απόφαση που υπογράφει με εντολή υπουργού η Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού, σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ. από την αιτούμενη θέση”. 

Επιπλέον, το υδατοδρόμιο δεν αποτελεί χερσαία εγκατάσταση, υπό την έννοια αυτή εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου. Σύμφωνα με το σκεπτικό της ΕΝΜ ότι τα υδροπλάνα θα προκαλέσουν βλάβη στα πέριξ του Μανδρακίου μνημεία,  θα πρέπει να απαγορευτεί και ο ελλιμενισμός ημεροπλοίων και λοιπών σκαφών στο Μανδράκι!!!

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Στην απόφαση που εκδόθηκε χθες και κοινοποιήθηκε στον Περιφερειάρχη την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η σύσκεψη με το πολυμελές κλιμάκιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφέρονται τα εξής:

«Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις
• Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

• Του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ220/Α/19-11-2021) «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

• Του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α΄/7-8-2019).

• Του Π.Δ.70/2015 «Ανασύσταση των υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού…», και ειδικότερα του άρθρου 1 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015).

• Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019).

• Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α΄/17-7-2019).

• Του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018).

• Της Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/ 3066/15-3-2020 (ΦΕΚ 912/Β’/17-3-2020) της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών έργων του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

• Της Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/ 567515/2284/14-10-2020 (ΦΕΚ 4612/ Β/19-10-2020) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002 στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».

• Το ΠΔ 77/27-06-2023 (ΦΕΚ 130/Α/27-06-2023) «Σύσταση υπουργείου και μετονομασία υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».

• Την με Α.Π. ΥΠΠΟ/23516/19-01-2024 Απόφαση «Ορισμός αναπληρώτριας ελλείποντος προϊσταμένου της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου».

2. Την Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/141641/84634/8925/ 3555 (ΦΕΚ 245/Δ/31-07- 2014) έγκριση αναοριοθετήσης του αρχαιολογικού χώρου πόλης Ρόδου, περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

3. Την Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/ 124/2539/08-02-1983 (ΦΕΚ 162/Β/7-4-1983) “Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου τόπου και τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους της παραλίας Μαντρακίου και Κουμπουρνού Ρόδου”.

4. Την Υ.Α. ΔΙΛΑΠ/Γ/3126/29/18-12-1987 (ΦΕΚ 12/Β/22-1-1988) χαρακτηρισμού των κτηρίων του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία.

5. Την με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/245445/19-05-2023 αίτηση της Optimum Value A.E.

6. Το με Α.Π. ΥΠΠΟ/245445/01-07-2023 έγγραφο της Εφ.Α. Δωδεκανήσου

7. Την με Α.Π ΥΠΠΟ/245445/27-07-2023 αρνητική γνωμοδότηση της ΥΝΜΤΕΔ.

8. Την με Α.Π. ΥΠΠΟ/189839/28-06-2023 εισήγηση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, Γραφείο Κρήτης.

9. Το με Α.Π. ΥΠΠΟ/400730/25-08-2023 (Α.Π. 4432/21-08-2023) αίτημα επανεξέτασης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/ Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών/ Δ/νση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου.

10. Το με Α.Π. ΥΠΠΟ/400730/01-12-2023 διαβιβαστικό της ΥΝΜΤΕΔ προς το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου.

11. Την με Α.Π. ΥΠΠΟ/582964/01-12-2023 εισήγηση της ΥΝΜΤΕΔ προς το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου

12. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ.: 11/11-12-2023 Συνεδρίασή του.

Αποφασίζουμε

τη μη χορήγηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης Υδατοδρομίου Κεντρικού Λιμένα Ρόδου, δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθότι η αιτούμενη δραστηριότητα θα προκαλέσει βλάβη σε ένα από τα πλέον προβεβλημένα σημεία του αρχαιολογικού χώρου της Ρόδου και του ιστορικού τόπου του Μανδρακιού, που περιλαμβάνει τον αρχαίο Πολεμικό Λιμένα το Φρούριο του Αγίου Νικολάου αλλά και σημαντικά νεότερα μνημεία.

H λειτουργία του υδατοδρομίου θα αποτελέσει παράλληλα, σημαντικό παράγοντα όχλησης αθροιστικά και με τις υφιστάμενες δραστηριότητες του κέντρου της πόλης σε αντίθεση και με την υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/66965/41208/2193/824/13-302014 (ΑΔΑ: ΒΙΠΓ-ΜΞΡ) Έγκριση αναθεωρημένης Πολεοδομικής Μελέτης Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου (Α’ φάση), όπου προβλέπεται η σταδιακή αποσυμφόρηση του λιμένα Μανδρακίου.

Οι νόμιμοι διαχειριστές άλλωστε, έχουν ήδη λάβει έγκριση λειτουργίας υδατοδρομίου στην περιοχή της νέας μαρίνας Ρόδου σύμφωνα με την με Α.Π. ΥΠΠΟ/464463/20-11-2023 (ΑΔΑ 6ΝΠΒ46ΝΚΟΤ-1Ο5) Απόφαση που υπογράφει με εντολή υπουργού η Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού, σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ. από την αιτούμενη θέση.

Η εγκριθείσα θέση στη νέα μαρίνα Ρόδου, είναι συμβατή με τη δραστηριότητα του υδατοδρομίου, σε άμεση γειτνίαση με τον Εμπορικό Λιμένα Ρόδου και την περιμετρική οδό της πόλης της Ρόδου.

Η Απόφαση αυτή δεν αντικαθιστά άλλη τυχόν απαιτούμενη έγκριση ή άδεια από άλλη αρμόδια Αρχή, ούτε αποτελεί αναγνώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αφορά δε στις διατάξεις του Ν. 4858/2021 υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλες οι ισχύουσες πολεοδομικές, κτηριοδομικές, περιβαλλοντικές ή άλλες διατάξεις.

Οι κατασκευές που δεν εκτελούνται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, επιφέρουν την εκ του νόμου ακυρότητα αυτής, καθώς και την επιβολή διακοπής ή και καθαίρεσης οποιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής.

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Υπηρεσίας
Μωραΐτου Παρασκευή».