Πολιτική

Δεν περιλαμβάνεται στη λίστα ανακήρυξης των υποψηφίων ο αντιδήμαρχος Τάσος Σπανός

Εξαιτίας τεχνικού λάθους της εταιρίας Singular που έγινε σε ότι αφορά την κατάθεση των δικαιολογητικών, δεν ανακηρύχθηκε ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου της Ρόδου κος Τάσος Σπανός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΡΟΔΙΑΚΗ, ο κ. Τάσος Σπανός και δύο ακόμα υποψήφιες από την Ενότητα Ιαλυσού προέκυψε ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις καθώς οι υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν σταλεί, είχαν σφάλμα με αποτέλεσμα να θεωρούνται ελλιπή τα δικαιολογητικά τους.

Γίνονται προσπάθειες πάντως από τους δικηγόρους της παράταξης για την διευθέτηση του θέματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μή υποψηφιότητα αυτών των τριών ατόμων δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα στην παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη.

Στην απόφαση του το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Ρόδου αναφέρει: 

Ι) Αντίθετα, ΔΕΝ ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ οι εξής υποψήφιοι:

Σύμφωνα με το άρθ.15 παρ.7 του ν.4804/2021 “Κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας επικυρώνει την υποψηφιότητά του με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 (Α` 57), περί εκλογής βουλευτών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για κάθε έννομη συνέπεια, με την οποία δηλώνει ότι: α) αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια ή δημοτική κοινότητα, β) δεν στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και γ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 10. Σε περίπτωση μη επικύρωσης της υποψηφιότητας, ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται. Όσον αφορά στους πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας επικυρώνει την υποψηφιότητά του με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 περί εκλογής βουλευτών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και για όσα προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου 3 του π.δ. 133/1997 (Α` 121). Η υποβολή της δήλωσης του συνδυασμού στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων από τον επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιο δήμαρχο επέχει, αναλογικά, για τον ίδιο θέση υπεύθυνης δήλωσης για όλα τα παραπάνω για κάθε έννομη συνέπεια. Κατ` εξαίρεση, αντί για την επικύρωση από τους υποψηφίους της υποψηφιότητάς τους, ο επικεφαλής του συνδυασμού μπορεί να επισυνάψει, στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), σχετικά με την αποδοχή της υποψηφιότητας και τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας. Τέλος, σύμφωνα με το άρθ.15 παρ.7 του ν.4804/2021, σε συνδυασμό με τη με αριθμό 939 και ΑΠ.71599/31.8.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (σελ.15), “Σε περιπτώσεις που δεν έχει επισυναφθεί η Υπεύθυνη Δήλωση επικύρωσης της υποψηφιότητας, ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται.”.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι κάτωθι υποψήφιοι δεν πληρούν τους αναφερόμενους στην αμέσως προηγούμενη σκέψη όρους αναφορικά με την Υπεύθυνη Δήλωση επικύρωσης της υποψηφιότητάς τους. Ειδικότερα:

α) Ο Σπανός – Παπαγιάννης Αναστάσιος (Τάσος) του Νικολάου και της Δέσποινας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη δημοτική Ενότητα ΑΦΑΝΤΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”,

β) η ΜΠΑΚΗ Ευαγγελία (Λίνα) του Ιωάννη και της Βικτωρίας, υποψήφια δημοτική σύμβουλος στη δημοτική Ενότητα ΙΑΛΥΣΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” και

γ) η ΓΚΙΝΗ Κοκκονιώ του Αντωνίου και της Ελένης, υποψήφια σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα ΚΟΣΚΙΝΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”,

δεν υπέβαλαν, δια του επικεφαλής της άνω παράταξης και κατ’ εφαρμογή του άρθ.15 παρ.7 τελ.εδ. του ν.4804/2021, υπεύθυνη δήλωση με το απαιτούμενο από το νόμο ως άνω περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση και των τριών ως άνω υποψηφίων του συνδυασμού “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” τα αρχεία υπεύθυνης δήλωσης που επισυνάφθηκαν στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων για λογαριασμό καθενός εκ των άνω τριών υποψηφίων, έφεραν μεν τον τίτλο “Υπεύθυνη Δήλωση”, πλην όμως, κατά την προσπάθεια “ανοίγματος” καθενός εξ αυτών εμφάνιζαν ένδειξη “σφάλμα – η φόρτωση του εγγράφου pdf απέτυχε” και εν τέλει “δεν άνοιγαν” και “δεν διαβάζονταν”. Μετά από επικοινωνία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της Γραμματείας του παρόντος Πρωτοδικείου, κατ’ εντολή της Προέδρου Πρωτοδικών, η αρμόδια για την αντιμετώπιση τεχνικών σφαλμάτων και ορισθείσα προς τούτο από το Υπουργείο Εσωτερικών ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “SingularLogicS.A.” – Ομάδα Υποστήριξης Πρωτοδικείων, με το από 9.9.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) απάντησε πως “..τα αρχεία εμφανίζονται άδεια ή κατεστραμμένα και για τους 3 αυτούς υποψηφίους”. Κατόπιν τούτου, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η Υπεύθυνη Δήλωση επικύρωσης της υποψηφιότητάς τους, οι άνω υποψήφιοι δεν ανακηρύσσονται.

Ωστόσο, η μη ανακήρυξη των ως άνω τριών υποψηφίων ουδόλως επηρεάζει τη νομιμότητα του άνω συνδυασμού “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”, καθόσον μετά την απόρριψή τους α) οι μεν δηλωθέντες υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Ρόδου ανέρχονται σε εκατόν εννέα (109), με εκ του νόμου κατώτατο όριο τους σαράντα τρεις (43) και ανώτατο όριο τους εκατόν έντεκα (111) και β) οι δηλωθέντες υποψήφιοι σύμβουλοι στη δημοτική Κοινότητα ΚΟΑΚΙΝΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ ανέρχονται σε δώδεκα (12), με εκ του νόμου κατώτατο όριο τους πέντε (05) και ανώτατο όριο τους δεκατρείς (13) (βλ.τη με αριθμό 939 και ΑΠ.71599/31.8.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τον αναφερόμενο σε αυτή στη σελ. 18 – παρ. 7.2 πίνακα με τα εκλογικά στοιχεία).

Πηγή:rodiaki.gr