Δήμος

Ο Κώστας Ταρασλιάς αναλαμβάνει και την αντιδημαρχία τουρισμού με απόφαση που εξέδωσε ο δήμαρχος

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Επικοινωνίας – Συμπλήρωση της Απόφασης Δημάρχου 84/2023.

 

Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Έχοντας υπόψη:

01. Τις διατάξεις του άρθρου 59, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 01, του άρθρου 68, του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 05 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και τις διατάξεις του άρθρου 47, του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ Α’ 204) περί πρόσθετων άμισθων Αντιδημάρχων.

02. Τις διατάξεις του άρθρου 02, του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

03. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/2010, όπως ισχύει».

04. Τις διατάξεις του άρθρου 92, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33, του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 03 ε’ άρθρου 03, Ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

05. Τις διατάξεις του άρθρου 74, του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76, του N.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018, τεύχος Α’), και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 01, του άρθρου 02, του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), «Συγκρότηση & εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

06. Τις διατάξεις του άρθρου 60, του N.4873/2021 (ΦΕΚ Α’ 248/16.12.2021) περί δυνατότητας παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων

Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 [αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698/Β’/2014)] για το Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 115.490 κατοίκους.

07. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 [αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698/Β’/2014)] για το Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 115.490 κατοίκους.

08. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ρόδου έχει δέκα (10) Δημοτικές Ενότητες (άρθρο 01, περ. 10, του Ν.3852/2010)

09. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έντεκα (11) Έμμισθοι Αντιδήμαρχοι, καθώς πληθυσμιακά αντιστοιχούν οκτώ (8) Έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και προστίθενται 03 επιπλέον, όταν ο Δήμος έχει δέκα (10) δημοτικές ενότητες (παρ. 02, άρθρο 59, του N.3852/2010, όπως ισχύει). Στο σύνολο αυτό προστίθενται και τέσσερις (04) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.

10. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων και στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020 «Ορισμός Αντιδημάρχων»

11. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.809/ 85741/19.11.2021 «Ορισμός Αντιδημάρχων»

12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ Β 3159/2011) όπως ισχύει, στον οποίο περιγράφονται, ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί ο Δήμος.

13.Την με α.π. 2/47520/06-09-2019 επισημειωματική Πράξη επικύρωσης του Πρακτικού Σύμπραξης Παρατάξεων που ανακοινώθηκε κατά την 01η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της νέας δημοτικής θητείας 2019-2023.

14. Το γεγονός ότι ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν είναι μέλος του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου

15. Την Απόφαση 84/2023 Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω8ΤΝΩ1Ρ-Π78) με την οποία ορίστηκε έμμισθος Αντιδήμαρχος ο κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς

16. Την με α.π. 55122/01.01.2023 έγγραφη παραίτηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού-Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων κ. Αθανάσιου Βυρίνη

15. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Συμπληρώνουμε την με α.π. 84/2023 Απόφαση ορισμού του έμμισθου Αντιδημάρχου Επικοινωνίας, Τύπου και Εθιμοτυπίας κ. Κωνσταντίνου Ταρασλιά, μεταβιβάζοντας πρόσθετες αρμοδιότητες Αντιδημάρχου Τουρισμού – Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, ως ακολούθως:

«Α.6. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τουρισμού (άρθρο 16 του ΟΕΥ) και συγκεκριμένα του τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού, προβολής, προώθησης και πληροφόρησης για το σκοπό αυτό και προαγωγής των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Α.7. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό των τουριστικών δράσεων του Δήμου Ρόδου με τους καθ’ύλην αρμόδιους φορείς του ελληνικού κράτους και την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου.

Α.8. την εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων για την προώθηση και ανάπτυξη των Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και συνεργασιών του Δήμου Ρόδου καθώς και την εφαρμογή όλων των δράσεων αρμοδιότητας του Δήμου, ως φορέα, για τη δημόσια και διεθνή του προβολή.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η Απόφαση Δημάρχου 84/2023 (ΑΔΑ: Ω8ΤΝΩ1Ρ-Π78).

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε πλήρες κείμενο μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος Ρόδου,

Αντώνης Β. Καμπουράκης