Ρόδος

Ανακοίνωση εγγραφών στο Δ. Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Ρόδου για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης(Δ.Ι.Ε.Κ.) του Γ.Ν. Ρόδου, φορέας που παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση, με ειδικότητες:
Α΄ εξαμήνου «Βοηθού Νοσηλευτικής Τραυματολογίας»
Α΄ εξαμήνου « Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» και
Γ΄ εξαμήνου «Βοηθού Νοσηλευτικής Τραυματολογίας»,
προκειμένου να προβεί στην εγγραφή τριάντα (30) καταρτιζόμενων για το Α΄ εξάμηνο, και κατατάξεων για το Γ΄ εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2023-2024, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Γ6α/Γ.Π.21609/08-05-2023για τη λειτουργία ειδικοτήτων των Δημόσιων ΙΕΚ του Υπουργείου Υγείας του εκπαιδευτικού έτους 2023-2024,
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις επιλογής και δικαιολογητικά από
1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2023.
Η Φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Ρόδου παρέχεται δωρεάν και διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα που επιμερίζεται σε:
➡️ 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης και
➡️1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών
που οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) (τίτλος επιπέδου 5). Οι κάτοχοι ΒΕΚ μετά τη συμμετοχή τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) μπορούν να αποκτήσουν άδειας άσκησης Επαγγέλματος.
➡️Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» έχουν οι απόφοιτοι ΓΕΛ, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Στην παραπάνω ειδικότητα οι 25 θέσεις δύνανται να καλυφθούν με τη συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων.
➡️Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Α΄ εξάμηνοκατάρτισηςειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» έχουν οι απόφοιτοι ΓΕΛ, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, και παράλληλα κάτοχοι Διπλώματος αυτοκινήτου (Β΄κατηγορίας), ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Στην παραπάνω ειδικότητα οι 25 θέσεις δύνανται να καλυφθούν με τη συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων.
➡️Δικαίωμα υποβολής αίτησης κατάταξης στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» έχουν οι απόφοιτοι νοσηλευτικής ειδικότητας ΕΠΑ.Λ,ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου σπουδών, καθώς και οι απόφοιτοι ΙΕΚ (κάτοχοι ΒΕΚ), με δικαίωμα απαλλαγής από τα μαθήματα που έχουν διδαχθεί σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής καταρτιζόμενου σε άλλο ΙΕΚ δύναται να πραγματοποιηθεί για το χειμερινό εξάμηνο από 1 έως 10 Ιουλίου 2023.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δ.Ι.Ε.Κ. είναι τα ακόλουθα:
1. Σχετική αίτηση με Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δε φοιτά ταυτόχρονα σε άλλο ΙΕΚ (παρέχεται από το Δ.Ι.Ε.Κ.)
2. Τίτλος σπουδών, απολυτήριο ή πτυχίο (πρωτότυπος και φωτοτυπία)
3. Δίπλωμα αυτοκινήτου (Β΄ κατηγορίας) μόνο για την ειδικότητα «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου»
4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας τελευταίου τριμήνου, προ της εγγραφής)
6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
7. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών, αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο, αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού, καθώς και της ισοτιμίας του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β1
8. Προσωπικό email (δηλώνεται στην αίτηση που υποβάλλεται στο Δ.Ι.Ε.Κ.)
Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Ρόδου και κατόπιν μοριοδότησης ολοκληρώνεται η επιλογή των υποψήφιων καταρτιζόμενων για τη δημιουργία ενός τμήματος Α΄ εξαμήνου ανά ειδικότητα.
➡️ Οι επιτυχόντες καλούνται να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους έως 25 Σεπτεμβρίου.
➡️ Οι εγγραφές των επιτυχόντων του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου θα πραγματοποιηθούν κατά́ το πρώτο δεκαήμερο Σεπτέμβριου 2023.
Πληροφορίες-Εγγραφές:
Γραμματεία Δ.Ι.Ε.Κ. Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου
Ώρες: 08:30-13:00
Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: http://www.rhodes-hospital.gr
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΣΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ