Δήμος

Σε πλήρη εξέλιξη το έργο αποκατάστασης του Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»

Τις εργασίες επίβλεψε ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Δράκος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο αποκατάστασης του Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», την πορεία του οποίου επίβλεψε χθες, Τρίτη 09η Αυγούστου 2022, ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου τμήματος αυτού μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου 2022.

Τον Αντιδήμαρχο, συνόδευαν συνεργάτες του, επιβλέποντες του έργου και ο ανάδοχος.

Το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, εκτελείται από τη δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανο Ι. Δράκο, τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου σε αγαστή συνεργασία με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το έργο αφορά στην κατά περίπτωση αποκατάσταση, συντήρηση και ελαιοχρωματισμό των εσωτερικών όψεων του περιμετρικού τοιχίου του Δημοτικού Σταδίου της Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», των κερκίδων, της περίφραξης/κιγκλιδωμάτων, καθώς και της σκεπαστής εξέδρας. Επίσης, περιλαμβάνει τη μόνωση αυτής και ακόμη ενός τμήματος, τη συντήρηση του ποδηλατοδρόμου, καθώς και τη συντήρηση και αποκατάσταση μεμονωμένων στοιχείων του συγκροτήματος που παρουσιάζουν έντονη παθολογία, εστιάζοντας στην ανακατασκευή και οργάνωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα:

 • Η αντικατάσταση των προβολέων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου με νέους τύπου led, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2022,
 • Η διευθέτηση καλωδίων σε ολόκληρη την έκταση του γηπέδου και η τοποθέτηση νέων πινάκων ασφαλείας,
 • Η αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού ασφαλείας,
 • Η εγκατάσταση εφεδρικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος),
 • Η επισκευή και επέκταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων,
 • Η εγκατάσταση σύγχρονου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και
 • Η εγκατάσταση δικτύου ασθενών ρευμάτων.

Επιπρόσθετα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 • Η αποκατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης,
 • Η απομάκρυνση αλουμινένιας κατασκευής στη σκεπαστή εξέδρα και αντικατάσταση με υαλοστάσια,
 • Η κατασκευή WC AMEA και επισκευή των υφισταμένων WC,
 • Η επισκευή πυλώνων φωτισμού,
 • Η επισκευή επιχρισμάτων και χρωματισμοί επιφανειών σκεπαστής και κερκίδων,
 • Η άρση ετοιμορροπιών και αποκολλήσεων στους περιμετρικούς τοίχους και εξέδρες και
 • Η απομάκρυνση μικρών πρόσθετων, πρόχειρων και αυθαίρετων κατασκευών.

Το έργο, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ IV (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, σε αίτημα του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, την έγκριση της υποβληθείσας πρότασης από τον τότε Υφυπουργό Εσωτερικών Θεοδωρή Λιβάνιο και την έγκριση της μελέτης που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού. Εγκρίσεις, οι οποίες εξασφαλίστηκαν από τον Δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και τον Αντιδήμαρχο Δρ. Στέφανο Ι. Δράκο.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών με τη με αρ. πρωτ. 2225/14.01.2019 πρόσκληση IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και τις σχετικές τροποποιήσεις, κάλεσε τους δήμους της χώρας και τα νομικά πρόσωπα αυτών, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». Σε συνέχεια αυτής και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 894/2019/29.11.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΦΤ9Ω1Ρ-ΔΛΛ), ο Δήμος Ρόδου, υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”».

Το κόστος της πρότασης ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο εγκρίθηκε στο σύνολό του.

Με την με αρ. πρωτ. 23932/15.04.2020 (ΑΔΑ: 93Ρ146ΜΤΛ6-970), απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών Κωνσταντίνου Θεοδωρόπουλου, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των δήμων» της Πράξης «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 

και Υπηρεσίας Δόμησης

 

 

 

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ