O Σταύρος Τσαντής είναι ο νέος Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
Ρόδος

O Σταύρος Τσαντής είναι ο νέος Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Ο Σταύρος Τσαντής, είναι ο νέος Διοικητής, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

.O Σταύρος Τσαντής είναι ο νέος Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

 

Ο Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας κ. Τσαντής είναι Αναπληρωτής Διοικητής Γενικού  Νοσοκομείου Αθηνών Παίδων «Π. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» κι έχει διατελέσει:

-Προϊστάμενος τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (Συνολική Διάρκεια 7 μήνες) στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια

-Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ‘Θριάσιο’ (Συνολική Διάρκεια 15 έτη και 10 μήνες)

-Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Ήχωδιαγνωστική’ για την δημιουργία και παρουσίαση σεμιναρίων με θέμα ‘Φυσική και Οργανολογία Υπερήχων’

Επιστημονικός Συνεργάτης Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων του έργου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας: Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων’

-Επιστημονικός συνεργάτης Προγράμματος  «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών» τουΤ.Ε.Ι. Αθήνας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II). Συνεδρίαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ- Αθήνας υπ’ αριθμ. 11/14-04-2003. Δημιουργία και πιλοτική δοκιμή λογισμικού / εκπαιδευτικών ασκήσεων για το εργαστήριο ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ (Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων).

-Διδακτορικός Ερευνητής – Ερευνητική Ομάδα του υποέργου του προγράμματος «Αρχιμήδης – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ)» του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II), με τίτλο «Υπολογιστικό Σύστημα Αυτόματης Διάγνωσης Καρκίνου Όζων του Θυρεοειδούς Αδένα» του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Δ. Κάβουρας).

-Μεταδιδακτορικός Ερευνητής – Ερευνητικό έργο με τίτλο: ΔΙΑ-ΑΠ ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ (Τμήματος ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ), το οποίο αποτελεί τμήμα του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007 – 2013’ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 01/03/2012 – 30/09/2015

-Μεταδιδακτορικός Ερευνητής – Ερευνητικό έργο με τίτλο: Αυτόματες Μέθοδοι και τρισδιάστατα πρότυπα ανάλυσης για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της θεραπείας του καρκίνου, το οποίο αποτελεί τμήμα του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007 – 2013’ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 01/01/2013-31/12/2013

(από 2012 – έως 2013) Μεταπτυχιακός τίτλος στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
(από 2003 – έως 2007) Διδακτορικός Τίτλος στην Ιατρική Φυσική
Διατμηματικό Πρόγραμμα Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Πάτρας
(από 1998 – έως 1999) Μεταπτυχιακός τίτλος στην Μηχανική Βιοιατρικών Επιστημονικών
Οργάνων (Biomedical Engineering & Instrumentation)
Ομάδα Βιοιατρικής Μηχανικής, Τμήμα Εφηρμοσμένης Φυσικής, Ηλεκτρονικής και
(από 1994 – έως 1998) Πτυχίο Μηχανικού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Αθήνας
Μητρική γλώσσα Ελληνική
Λοιπές γλώσσες ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΦΗ
Προφορική Γραπτή
(ανάγνωση) Επικοινωνία Προφορική
έκφραση
Αγγλική C2 C2 C2 C2 C2
Πανεπιστημιακός Μεταπτυχιακός Τίτλος στο Ηνωμένο Βασίλειο
Επαγγελματικές δεξιότητες Α. Υλοποίηση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατρική Απεικόνιση
Β. Γνώση χρήσης λογισμικών εργαλείων για έργα Δημοσίου και ποιότητας
Δημοσίων Οργανισμών:
1. Αποκλειστικός Χρήστης Φορέα Υλοποίησης για το Γ.Ν.Ε ‘Θριάσιο’ στον
Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (e-ΠΔΕ, Υπουργείο
Οικονομίας & Ανάπτυξης).
Βιογραφικό Σημείωμα Σταύρος Τσαντής
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 3 / 17
2. Πιλοτική υλοποίηση του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α) στο Γ.Ν.Ε
‘Θριάσιο’
Γ. Σύνταξη Οικονομοτεχνικών μελετών κόστους – οφέλους για:
1. Εγκατάσταση εσωτερικού κυκλώματος παρακολούθησης για το Γ.Ν.Ε ‘Θριάσιο’.
2. Διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων και την οικονομική αποτίμηση
επένδυσης με την αγορά ολοκληρωμένου συστήματος αποστείρωσης Αμιγώς
Μολυσματικών Νοσοκομειακών Αποβλήτων για το Γ.Ν.Ε ‘Θριάσιο’.
3. Σύνταξη μελέτης και υλοποίηση έργου εξοπλισμού Ακτινολογικού εργαστηρίου
για την δημιουργία Radiology Information System και την διασύνδεση του με το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα σε συνεργασία με την εταιρία CCS
Δ. Πολύ καλή χρήση σύγχρονων εργαλείων εκπαίδευσης και διοίκησης:
1. Balanced Score Card για δομημένη και αποτελεσματική στοχοθεσία σε
ερευνητικό και εργασιακό επίπεδο
2. Εφαρμογή ανάλυσης Six Sigma (6σ) για οργάνωση της παραγωγικής
διαδικασίας, περιστολή της σπατάλης και βελτίωση της ποιότητας.
3. Εφαρμογή μεθόδων για την βέλτιστη διαχείριση της Τεχνολογίας Υγείας σε
εποχές σπανίων πόρων για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
Επικοινωνιακές δεξιότητες − Δυνατότητα στη διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων
− Δυνατότητα υποκίνησης των φοιτητών και συναδέλφων για την εφαρμογή νέων
εργαλείων για βελτιστοποίηση απόδοσης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
Οργανωτικές / διαχειριστικές
δεξιότητες
− Εμπειρία στη συγκρότηση επιστημονικών και ερευνητικών σχεδίων δράσης,
οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών, με συντονισμό ικανού αριθμού ατόμων.
− Πολύ καλή δυνατότητα λήψης δύσκολων Αποφάσεων
Ψηφιακή δεξιότητα ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Επεξεργασία
δεδομένων Επικοινωνία Δημιουργία
Περιεχομένου Ασφάλεια Επίλυση
προβλημάτων
Έμπειρος
χρήστης

Χρήση Υπολογιστικών Συστημάτων σε Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Επίπεδο
− Άριστός χειρισμός των εργαλείων Microsoft Office 2016
− Άριστη γνώση γλωσσών προγραμματισμού, MATLAB, C++
− Άριστη γνώση στατιστικών πακέτων λογισμικού (SPSS, NCSS)
− Γνώση Λειτουργικότητας και σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών
Συστημάτων (Hospital Information System, Radiology Information System,
Laboratory Information System)
− Γνώση Λειτουργικότητας και σχεδιασμού picture archiving and communication
system (PACS)
Βιογραφικό Σημείωμα Σταύρος Τσαντής
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 4 / 17
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(από 2001 – έως 2012) Εργαστηριακός – Επιστημονικός Συνεργάτης
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τ.Ε.Ι Αθήνας – με
αντικείμενο: Φυσικές Αρχές & Οργανολογία Ιατρικών Διαγνωστικών Υπερήχων –
Εργαστήριο Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.
Συνολική Διάρκεια: 11 ακαδημαϊκά έτη
(από 2008 – έως 2019) Επισκέπτης Καθηγητής
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Φυσική του
Πανεπιστημίου Πάτρας: Διδασκαλία του μαθήματος Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής και
Υπερηχογραφίας
Συνολική Διάρκεια: 11 ακαδημαϊκά έτη
(από 2007 – έως 2019) Επισκέπτης Καθηγητής
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: «Τεχνολογίες Πληροφορικής
στην Ιατρική και τη Βιολογία» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διδασκαλία του μαθήματος Φυσική και Οργανολογία Διαγνωστικών Υπερήχων
Συνολική Διάρκεια: 11 ακαδημαϊκά έτη
(από 2014 – έως 2019) Επισκέπτης Καθηγητής
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στην
ΒιοΪατρική Τεχνολογία» Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Διδασκαλία του
μαθήματος «Επιστημονικές Βάσεις Ιατρικής Απεικόνισης και Αναδυόμενες Τεχνολογίες»
Συνολική Διάρκεια: 6 ακαδημαϊκά έτη
(από 2016 – έως…) Εισηγητής
Πρόγραμμα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων με θέμα: Μάνατζμεντ Υπηρεσιών
Υγείας. Η τεχνολογία στο χώρο της Υγείας, ΕΚΔΔΑ, 2016
Πρόγραμμα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων με θέμα: Εφοδιαστική Αλυσίδα.
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΕΚΔΔΑ, 2017
Πρόγραμμα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων με θέμα: Εφοδιαστική Αλυσίδα.
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΕΚΔΔΑ, 2017
(από 2002 – έως 2003) Ωρομίσθιος Καθηγητής
Ι.Ε.Κ Δέλτα με αντικείμενα: Ιατρική Φυσική & Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων – Τμήμα:
Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων.
Συνολική Διάρκεια: 12 μήνες
(από 2002 – έως 2003) Ωρομίσθιος Καθηγητής
Δημόσιο Ι.Ε.Κ Μεταμόρφωσης με αντικείμενο: Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων – Τμήμα:
Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων.
Συνολική Διάρκεια: 6 μήνες
Βιογραφικό Σημείωμα Σταύρος Τσαντής
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 5 / 17
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Μεταπτυχιακή Διατριβή –
Βιοϊατρική Τεχνολογία
Τίτλος διατριβής: ‘Ανάλυση Σήματος Καρδιοτοκογραφήματος μέσω Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή κατά την διάρκεια του Τοκετού’
Η μεταπτυχιακή διατριβή αφορά τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός αυτοματοποιημένου
αλγορίθμου για την ερμηνεία του σήματος καρδιοτοκογραφίας CTG. Ο αλγόριθμος που
αναπτύχθηκε έχει σαν σκοπό τον υπολογισμό της βασικής γραμμής του καρδιακού
ρυθμού FHR, την μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού καθώς και την παρουσία
επιταχύνσεων και επιβραδύνσεων σε ένα τέτοιο σήμα.
Ο υπολογισμός της εμβρυικής βασικής γραμμής επιτρέπει: τον σωστό εντοπισμό και την
ταξινόμηση των επιταχύνσεων και επιβραδύνσεων, καθώς και τον υπολογισμό της
μεταβλητότητας της βασικής γραμμής, δεδομένο το οποίο βοηθά στην κλινική απόφαση
για την πορεία του τοκετού.
Μεταπτυχιακή Διατριβή –
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Τίτλος διατριβής: ‘Εφαρμογή 6-sigma στην Ροή Φαρμάκου σε Χειρουργείο’
Η μεταπτυχιακή διατριβή αφορά την διερεύνηση της κατάστασης σε σχέση με την ροή του
φαρμάκου σε ένα αναισθησιολογικό τμήμα ενός νοσοκομείου του νομού Αττικής και να
προτείνει τρόπους και μεθόδους βελτίωσης σε τυχόν προβλήματα ή αστοχίες εμφανισθούν
μετά την καταγραφή της τρέχουσας ροής. Η εργασία ξεκινά με μια βιβλιογραφική
ανασκόπηση ερευνών και μελετών που σχετίζονται με την πολιτική ποιότητας Six – Sigma.
Ερευνητικά επιχειρείται η καταγραφή όλων των βασικών ροών διαχείρισης φαρμάκου, η
επισήμανση των σημείων ή των διαδικασιών που πρέπει να βελτιωθούν και τέλος η
πρόταση ανασχεδιασμού σε κάποιες από τις διαδικασίες. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει
αρχικά την αδρή καταγραφή της βασικής ροής όλων των διαδικασιών. Στην συνέχεια την
επιλογή κάποιων εξ’ αυτών προς ενδελεχή ανάλυση και βελτίωση. Μετά περιλαμβάνει τον
ανασχεδιασμό Six – sigma με λογισμικό MATLAB και την υποβολή προτάσεων για την
καλύτερη λειτουργία συνολικά.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, υπάρχει μια διαδικασία ροής φαρμάκων μεταξύ
τροχηλάτων – ντουλάπας – φαρμακείου στην οποία παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις
στις ποσότητες σε κάθε τροχήλατο σε σχέση με την αναγραφόμενες και απαιτούμενες
ποσότητες. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της μεθοδολογίας Six-Sigma έφερε δραστική
βελτίωση και σχεδόν μηδενισμός της διακύμανσης των ποσοτήτων των φαρμάκων
Βιογραφικό Σημείωμα Σταύρος Τσαντής
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 6 / 17
Διδακτορική Διατριβή – Ιατρική
Φυσική
Τίτλος Διατριβής ‘Μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης Υπερηχογραφικής εικόνας
του θυρεοειδούς αδένα ’
Η καθιέρωση της υπερηχογραφίας ως ένα πολύτιμο εργαλείο στην πλειονότητα των
ιατρικών εφαρμογών παγκοσμίως, συνδέεται άμεσα με την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη
των συστημάτων απεικόνισης που υιοθετούνται στην ιατρική και τη βιολογία. Το γεγονός
αυτό μετέβαλε ριζικά την φύση της προληπτικής ιατρικής στην σύγχρονη εποχή. Στην
πραγματικότητα, η υπερηχογραφική εξέταση αναγνωρίζεται πλέον ως μια θεμελιώδης
τεχνική στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ενός συνεχώς διευρυνόμενου
φάσματος ασθενειών. Η υπερηχογραφία επέτυχε να επιβάλει την παρουσία της σε κάθε
ιατρό. Από μια μικρή ιδιωτική κλινική μέσω μιας φορητής μονάδος, ως ένα γενικό
νοσοκομείο μέσω ενός ακριβού συστήματος απεικόνισης τεσσάρων διαστάσεων, ο
υπέρηχος αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα και την ακρίβειά του σε καθημερινή βάση.
Η ψηφιακή απεικόνιση του θυρεοειδούς αδένα, τόσο μέσω της κλασσικής δισδιάστατης BMode εικόνας όσο και μέσω της έγχρωμης απεικόνισης Doppler, καθιστά την
υπερηχογραφία ένα αξιόπιστο και εύχρηστο μέσο για την κλινική αξιολόγηση του. Η υψηλή
διακριτική ικανότητα των σύγχρονων αυτών συστημάτων παρέχει στον Ιατρό την
δυνατότητα να εντοπίσει την ύπαρξη όζων – είτε συμπαγών είτε κολλοειδών – στον
θυρεοειδή αδένα ακόμα και με διαστάσεις πολύ μικρές (1mm). Επίσης, η υπερηχογραφική
εικόνα επιτρέπει την λήψη βιοψίας (Fine Needle Aspiration – FNAΒ) σε πραγματικό χρόνο
για την περαιτέρω αξιολόγηση του όζου.
H διεθνής αρθογραφία αμφισβήτησε την προηγούμενη δεκαετία την υπερηχογραφική
εικόνα, ως ένα αξιόπιστο μέσο για τον διαχωρισμό ενός κακοήθους από έναν καλοήθη όζο.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια πληθώρα υπερηχογραφικών χαρακτηριστικών όπως η
ηχογένεια, το περίγραμμα, η παρουσία αποτιτανώσεων και η διόγκωση με τον χρόνο
έχουν καθιερωθεί ως αξιόπιστες ενδείξεις στην κλινική διάγνωση. Το γεγονός ότι, τόσο η
ηχογένεια όσο και η ύπαρξη διαφορετικών δομών μέσα στους όζους του θυρεοειδή έχουν
αποδειχθεί ως σημαντικές ενδείξεις που οδηγούν στην υποψία καρκίνου. Αυτό το γεγονός,
σε συνδυασμό με την έλλειψη πρόσφατων ποσοτικών μελετών στην αξιολόγηση της
φύσης των όζων, καθιστά απαραίτητη τηνέρευνα για τον σχεδιασμό και υλοποίηση
αλγορίθμων επεξεργασίας και αναγνώρισης προτύπων στην υπερηχογραφική εικόνα. Οι
αλγόριθμοι αυτοί έχουν ως σκοπό την αύξηση της ακρίβειας ταξινόμησης των όζων και την
παροχή βοήθειας στους ιατρούς κατά την προ-εγχειρητική αντιμετώπιση των ασθενών.
Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων
μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνων υπερηχογραφίας του θυρεοειδούς αδένα.
Βιογραφικό Σημείωμα Σταύρος Τσαντής
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 7 / 17
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Τρέχουσα ερευνητική
δραστηριότητα
Η τρέχουσα ερευνητική μου δραστηριότητα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα
Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το εργαστήριο Ιατρικής
Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Συνίσταται στην ανάπτυξη λογισμικού και μεθοδολογίας στους κάτωθι τομείς:
1. Επεξεργασία (αφαίρεση θορύβου, 2d & 3d τμηματοποίηση) σε εικόνες
Υπερηχογραφίας, Μαγνητικού Τομογράφου, Αξονικού Τομογράφου και Πανοραμικές
Ακτινογραφίες.
2. Ανάλυση (Αναγνώριση Προτύπων) & Τεχνητή Νοημοσύνη (Deep Learning) σε
Εικόνες Υπερηχογραφίας, σε εικόνες Μαγνητικής τομογραφίας, σε πανοραμικές
εικόνες ακτινογραφίας κ.α
3. Επεξεργασία, τμηματοποίηση και ανάλυση σε εικόνες οπτικής συνεκτικής
τομογραφίας OCT
4. Δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων για την διαχείριση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
στον Δημόσιο Τομέα
5. Αξιολόγηση Βιοϊατρικής Τεχνολογία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας
6. Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων ποιότητας (Balance score card, 6-Sigma) για
την βέλτιστη ροή ενεργειών στα Δημόσια Νοσοκομεία
7. Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων για την διαχείριση της Τεχνολογίας Υγείας στο
Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
8. Σε συνεργασία με τον κ. Γ. Καγκάδη Αναπληρωτή Καθηγητή από το Πανεπιστήμιο
Πατρών και τον Professor John Hazle από το University of Texas, MD Anderson
Cancer Center γίνεται προσπάθεια βελτιστοποίησης της τμηματοποίησης και
ανάλυσης εικόνων από Μαγνητική Τομογραφία σε ασθενείς με παθολογίες στο ήπαρ
εφαρμόζοντας state of the art μεθοδολογίες.
Δημοσιεύσεις Σε Διεθνή
Περιοδικά
1. Kagadis, George; Drazinos, Petros; Gatos, Ilias; Tsantis, Stavros; Papadimitroulas,
Panagiotis; Spiliopoulos, Stavros; Karnabatidis, Dimitris; Theotokas, Ioannis;
Zoumpoulis, Pavlos; Hazle, John “Deep learning networks on chronic liver disease
assessment with fine-tuning of shear wave elastography image sequences” accepted
for publication in Physics in Medicine and Biology, 2020
2. Vasileios Ntontoulos, Francesco Inchingolo, Stavros Tsantis,…, Ioannis P.
Georgakopoulos, “Innovative “IPG-DET Technique” combined with autologous CGF
with stem cells CD34+ for the rehabilitation of the posterior atrophic maxilla” Accepted
for publication in EC Dental Science, 2020
3. George C. Kagadis; Stavros Tsantis; Ilias Gatos; Stavros Spiliopoulos, MD,
Phd, EBIR; Konstantinos Katsanos; Dimitris Karnabatidis, ‘2D perfusion DSA with an
open-source, semi-automated, color-coded software for the quantification of foot
perfusion following infrapopliteal angioplasty: a feasibility study’. Accepted for
publication in European Radiology Experimental, 2020
4. Francesco Inchingolo,…, Stavros Tsantis, … ,‘Computer_Based Quantification of
an atraumatic sinus augmentation technique using CBCT’, Journal Of Biological
Regulators & Homeostatic Agents Vol. 33, no. 6 (S2), 31-39 (2019)
5. Gatos, I., Tsantis, S., Spiliopoulos, S., Karnabatidis, D., Theotokas, I., Zoumpoulis,
P., Loupas, T., Hazle, J. D. and Kagadis, G. CTemporal stability assessment in shear
wave elasticity images validated by deep learning neural network for chronic liver
disease fibrosis stage assessment. Med. Phys., (2019) 46(5): 2298-2309.
doi:10.1002/mp.13521
Βιογραφικό Σημείωμα Σταύρος Τσαντής
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 8 / 17
6. Francesco Inchingolo, Panagiotis G. Georgakopoulos, Gianna Dipalma, Stavros
Tsantis, and Ioannis P. Georgakopoulos, ‘Immediate Implant Placement By using
Bone-Albumin allograft and Concentrated Growth factors: preliminary results of a pilot
study’ Oral & Implantology, ORAL & Implantology – Anno XI – N. 1/2018
7. Francesco Inchingolo, Panagiotis G. Georgakopoulos, Gianna Dipalma, Stavros
Tsantis, Tiziano Batani, Ezio Cheno, Ioannis P. Georgakopoulos, ‘Computer Based
Textural Evaluation of Concentrated Growth Factors (CGF) in Osseointegration of
Oral Implants in Dental Panoramic Radiography’ The Journal of Implant & Advanced
Clinical Dentistry 2017, 9(3), 20:29
8. Ilias Gatos and Stavros Tsantis, Stavros Spiliopoulos Dimitris Karnabatidis, Ioannis
Theotokas, Pavlos Zoumpoulis, Thanasis Loupas, John D. Hazle, George C.
Kagadis ‘A machine‐learning algorithm towards color analysis optimization for chronic
liver disease classification, employing ultrasound shear wave
elastography’Ultrasound in Med. & Biol., Vol. 43, No. 9, pp. 1797–1810, 2017
9. Gatos, I., Tsantis, S., Karamesini, M., (…), Hazle, J.D., Kagadis, G.C., ‘Focal liver
lesions segmentation and classification in nonenhanced T2-weighted MRI’ Medical
Physics 44(7), pp. 3695-3705, 2017
10. Georgakopoulos ΙG, Makris N, Almasri M, Tsantis S, Georgakopoulos IP (2016)
“IPG” DET Minimal Invasive Sinus Implant Placement and Grafting without Sinus
Floor Elevation – The Evolution of New Age Concepts. Dentistry 6: 375. 2016
doi:10.4172/2161-1122.1000375
11. Ilias Gatos, Stavros Tsantis, Stavros Spiliopoulos, Dimitris Karnabatidis, Ioannis
Theotokas, Pavlos Zoumpoulis, Thanasis Loupas, John D. Hazle, and George C.
Kagadis, A new computer aided diagnosis system for evaluation of chronic liver
disease with ultrasound shear wave elastography imaging, Medical Physics 43, 1428
(2016); doi: 10.1118/1.4942383
12. Ilias Gatos, Stavros Tsantis, Stavros Spiliopoulos, Aikaterini Skouroliakou, Ioannis
Theotokas, , “A New Automated Quantification Algorithm for the Detection and
Evaluation of Focal Liver Lesions with Contrast-Enhanced Ultrasound”, Med. Phys.
42, 3948 (2015)
13. Panagiotis M. Kitrou, Stavros Spiliopoulos, Konstantinos Katsanos, Stavros Tsantis,
, ‘Venous Drug-Eluting vs. Bare Metal Stenting, An experimental animal study using
F-D Optical Coherence Tomography’, Hellenic J Cardiol 2014; 55: 386-39
14. Stavros Tsantis, Stavros Spiliopoulos, Aikaterini Skouroliakou, Dimitrios
Karnabatidis, John D. Hazle, and George C. Kagadis, Multiresolution Edge Detection
Using Enhanced Fuzzy C-Means Clustering for Ultrasound Image Speckle
Reduction, Med. Phys. 41 (7), July 2014
15. Georgakopoulos I., S. Tsantis, P. Korfiatis, L. Costaridou, T. Petsas, and G.
Panayiotakis, ‘PRP impact in Osseo integration of oral implants in dental panoramic
radiography: Texture based evaluation’ Clinical Cases in Mineral and Bone
Metabolism 2014; 11(1): 59-66.
16. Dr. Ioannis P. Georgakopoulos, Dr. Spyros N. Gialidis, Dr. Stavros Tsantis, ,, A CaseStudy of Seven Dental Implants Placed in the Maxillary Sinus with Intentional
Schneiderian Membrane Perforation, The Journal of Implant and Advanced Clinical
Dentistry, Volume 6, No. 1, 2014
17. Stavros Tsantis & Ioannis Apostolakis, ‘Medical Imaging equipment assessment at
Public Health Sector of Greece. Risk-based maintenance: A Decision Support
Model’, International Journal of Caring Sciences January-April 2014 Vol 7 Issue 1
18. P. Kallidonis & G. C. Kagadis & P. Kitrou & A. Tsamandas & I. Kyriazis & I.
Georgiopoulos & D. Karnabatidis & S. Tsantis & D. Liourdi & A. Al-Aown & E.
Liatsikos, ‘Optical coherence tomography provides images similar to histology and
allows the performance of extensive measurements of drug-eluting metal stents in
animal ureters’, Lasers Med Sci, March 2014
19. Mandelias, K., Tsantis, S., Spiliopoulos, S., Katsakiori, P.F., Karnabatidis, D.,
Nikiforidis, G.C., Kagadis, G.C Automatic quantitative analysis of in-stent restenosis
using FD-OCT in vivo intra-arterial imaging Medical Physics 40 (6) , art. no. 063101,
2013
20. S Tsantis, G C Kagadis, K Katsanos, D Karnabatidis, G Bourantas, G Nikiforidis,
Automatic vessel lumen segmentation and stent strut detection in intravascular
Βιογραφικό Σημείωμα Σταύρος Τσαντής
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 9 / 17
optical coherence tomography, Medical Physics, Vol. 39, No. 1, January 2012, 503-
513.
21. Stavros Tsantis, Image processing and analysis methods in thyroid ultrasound
imaging, PhD Abstracts, Medical Physics 2012
22. S. Tsantis, N. Dimitropoulos, D. Cavouras, and G. Nikiforidis, Morphological and
Wavelet Local Maxima Features towards Evaluation of Thyroid Nodules Malignancy
Risk in Ultrasonography, Computerized Medical Imaging and Graphics 33 (2), pp. 91-
99,2009.
23. Tsantis S, N. Dimitropoulos, M. Ioannidou, D. Cavouras and G. Nikiforidis Inter-Scale
Wavelet Analysis for Speckle Reduction in Thyroid Ultrasound Images.
Computerized Medical Imaging and Graphics, Volume 31, Issue 3, Pages 117-127,
2007.
24. S. Tsantis, N. Dimitropoulos, D. Cavouras and G. Nikiforidis. A Hybrid Multi-Scale
Model for Thyroid Nodule boundary detection on Ultrasound Images. Computer
Methods and Programs in Biomedicine, Volume 84, Issues 2-3, December 2006,
Pages 86-98.
25. S. Tsantis, D. Cavouras, I. Kalatzis, N. Piliouras, N. Dimitropoulos, and G.
Nikiforidis.Development of a support vector machine-based image analysis system
for assessing the thyroid nodule malignancy risk on ultrasound. Ultrasound in
Medicine and Biology, Vol. 31, No. 11, pp. 1451–1459, 2005.
26. Taylor GM, Mires GJ, Abel EW, Tsantis S, Farrell T… The Development and
Validation of an Algorithm for Real Time Computerized Fetal Heart Rate Monitoring
in Labor. British Journal of Obstetrics & Gynecology (BJOG) September 2000; 107
(9): 1130 – 7. PMID: 11002957
Δημοσιεύσεις Σε Διεθνή
Πρακτικά Συνεδρίων με Κριτές
1. I Gatos, S Tsantis, M Karamesini, A Skouroliakou and G Kagadis, “Development of
a Support Vector Machine – Based Image Analysis System for Focal Liver Lesions
Classification in Magnetic Resonance Images” Journal of Physics: Conference
Series, Volume 633 (2015)
2. Ilias Gatos, Stavros Tsantis, Aikaterini Skouroliakou, Ioannis Theotokas, Pavlos S.
Zoumpoulis and George C. Kagadis ‘Optimal Elasticity cut-off value for discriminating
Healthy to Pathological Fibrotic patients employing Fuzzy C-Means automatic
segmentation in Liver Shear Wave Elastography images ‘Journal of Physics:
Conference Series, Volume 637, 2015
Δημοσιεύσεις Σε Ελληνικά
Περιοδικά
3. Meletis Liaskos, Christos Michail, Nektarios Kalyvas, Adrianos Toutountzis, Stavros
Tsantis, George Fountos, Dionysis Cavouras and Ioannis Kandarakis,
‘Implementation of a Software Phantom for the Assessment of Contrast Detail in
Digital Radiography’ e-journal of science & technology, 2(5): 15-23, 2010.
4. Ιωάννης Κανδαράκης, Τσαντής Σταύρος, Φυσική και Οργανολογία των Υπερήχων.
Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, Διαλέξεις από το τακτικό
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2005, Σελ 27-32.
Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις Σε
Διεθνή Συνέδρια
1. P. Drazinos, I. Gatos, S. Tsantis, P. S. Zoumpoulis, I. Theotokas, P. Katsakiori, D.
Karnabatidis, J. Hazle and G. C. Kagadis ‘A Deep Learning Approach on Cirrhosis
Diagnosis Utilizing Ultrasound B-Mode Images of Segmented Left Liver Lobes using
Liver Biopsy as the Gold Standard .’ AAPM, 2020 USA
2. P. Drazinos, I. Gatos, S. Tsantis, P. S. Zoumpoulis, I. Theotokas, P. Katsakiori, D.
Karnabatidis, J. Hazle and G. C. Kagadis ‘Chronic Liver Disease assessment using
Deep Learning on Shear Wave Elastography Image Sequences.’ Radiological
Society Northern America – RSNA Annual Meeting, December 1- 6, 2019,
McCormick Place, Chicago, Illinois, USA
3. I. Gatos, S. Tsantis, P. Drazinos, P. Zoumpoulis, I. Theotokas, P. Katsakiori, D.
Mihailidis, J. Hazle, G. C. Kagadis ‘A Deep Learning approach on Non Alcoholic Fatty
Βιογραφικό Σημείωμα Σταύρος Τσαντής
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 10 / 17
Liver Disease Diagnosis utilizing Ultrasound B-Mode images and Liver Biopsy as
‘Gold Standard’’ AAPM 2019, July 14-18, San Antonio TX, USA
4. I. Gatos, S. Tsantis, P. S. Zoumpoulis, I. Theotokas, D. Mihailidis, J. D. Hazle, G. C.
Kagadis ‘A Fuzzy C-Means Multi-parametric segmentation method for Temporal
Stability Area definition on Shear Wave Elastography Image Sequences’ AAPM 2018,
July 29-August 2, Nashville TN, USA
5. I. Gatos, S. Tsantis, M. Karamesini, S. C. Spiliopoulos, G.Kagadis, Focal Liver Lesion
Segmentation combining 2D Continuous Wavelet Transform Multiscale Analysis and
A-Star Algorithm on MR Images, ECR 2018
6. I Gatos , S Tsantis , M Karamessini , G Kagadis*, University of Patras, Rion, Ahaia
Focal Liver Lesion Detection and Classification in Non-Enhanced T2-Weighted by
Means of Wavelet-Based Hierarchical Cluster Analysis and Probabilistic Neural
Network, AAPM 2017
7. I. Gatos, S. Tsantis, G.C. Kagadis ‘Computer Aided Diagnosis Employing
Automatically Segmented Color Specific Regions in Ultrasound Shear Wave
Elastography for the Assessment of Chronic Liver Disease’, AAPM 2016, July 31 –
August 4, Annual Meeting, Washington, DC
8. Ilias Gatos, Stavros Tsantis, Pavlos S. Zoumpoulis, Ioannis Theotokas, George C.
Kagadis ‘An Automatic Method Improving the Reliability of Shear Wave Elastography
in the Diagnosis of Chronic Liver Disease’, 1st European Congress of Medical
Physics (ECMP), Athens/Greece, Eugenides Foundation, September 1st – 4th, 2016.
9. I Gatos, MSc; S Tsantis, PhD, BEng; P Zoumpoulis, MD, PhD; I Theotokas; S
Spiliopoulos, MD, PhD; D Karnabatidis, MD, PhD; G. C. Kagadis, PhD; ‘Chronic Liver
Disease Evaluation with an Automatic Shear Wave Elastography Optimization
Technique’, 102nd Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological
Society of North America (RSNA), November 27 December 2, 2016, Chicago,
Illinois.
10. S Tsantis, PhD, BEng; I Gatos, MSc; D Karnabatidis, MD, PhD; G Kagadis, PhD
‘Clinical Impact of Automated Computer Aided Diagnosis Algorithms Development for
Shear Wave Elastography Ultrasound in Liver: What the Radiologist Should Know’,
102nd Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North
America (RSNA), November 27 December 2, 2016, Chicago, Illinois.
11. S. Tsantis, Ultrasound Equipment and Techniques – Euroson, 6-8 November 2015,
Athens, Greece
12. S. Tsantis, Common artefacts of strain based elastography – Euroson, 6-8 November
2015, Athens, Greece
13. A. Skouroliakou, I. Gatos, S. Tsantis , N. Arikidis and G. Kagadis ‘Intermodal
Computer Aided Diagnosis System for Focal Liver Lesions. ’ Science in Technology,
November 5-7, 2015, athens, Greece
14. Ilias Gatos, Stavros Tsantis, Aikaterini Skouroliakou, Ioannis Theotokas, Pavlos S.
Zoumpoulis, George C. Kagadis ‘An Automatic Approach for discrimination of
Healthy and Patients with Chronic Liver Disease employing Fuzzy C-Means
automatic segmentation in Liver Shear Wave Elastography images.’ Euroson, 6-8
November 2015, Athens, Greece
15. I Gatos , S Tsantis, A Skouroliakou , I Theotokas , P Zoumpoulis , G Kagadis
‘Computer Aided Diagnosis towards Chronic Liver Disease classification in Shear
Wave Elastography Images’ 37th Annual International Conference of the IEEE
Engineering in Medicine and Biology Society MiCo – Milano Conference Center –
Milan, Italy, August 25-29 2015
16. I Gatos , S Tsantis, A Skouroliakou , I Theotokas , P Zoumpoulis , G Kagadis ‘Shear
Wave Elastography in the Liver: Analysis of Specific Clusters of the Elastographic
Images Using Fuzzy C-Means Clustering discriminates Healthy from Chronic Liver
Disease Patients’ Proceedings of the 2nd International Conference on Biomedical
Engineering and Systems, Barcelona, Spain – July 13-14, 2015
17. I Gatos , S Tsantis, A Skouroliakou , I Theotokas , P Zoumpoulis , G Kagadis
‘Automatic quantitative analysis of Chronic Liver Disease employing Shear Wave
Ultrasound Elastography’ AAPM 2015, july 12-16, Anaheim LA, USA
18. I. Leon, S. Tsantis, I. Kandarakis Denoising methods in Ultrasound images via GUI
(BIOMEP 2015)
Βιογραφικό Σημείωμα Σταύρος Τσαντής
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 11 / 17
19. I Gatos , S Tsantis, A Skouroliakou , I Theotokas , P Zoumpoulis , G Kagadis ‘Optimal
Elasticity Cut-off value for discriminating Healthy to Pathological Fibrotic patients
employing Fuzzy C-Means automatic segmentation in Liver Shear Wave
Elastography images’ Conference on Bio-Medical Instrumentation and related
Engineering and Physical Sciences (BIOMEP 2015)
20. Gatos Elias, Stavros Tsantis, Maria Karamesini, Aikaterini Skouroliakoy, George
Kagadis, ‘MRF based Segmentation in Magnetic Resonant Images’ Conference on
Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences
(BIOMEP 2015)
21. Gatos Elias, Stavros Tsantis, Maria Karamesini, Aikaterini Skouroliakoy, George
Kagadis ‘Computer Aided Diagnosis towards Focal Liver Lesions classification in
Magnetic Resonance Images’ 4th ICMM in Physical Sciences, June 5-8, 2015,
Mykonos, Greece
22. Gatos Elias, Stavros Tsantis, Maria Karamesini, Aikaterini Skouroliakoy, George
Kagadis, ‘Computer Aided Diagnosis towards Focal Liver Lesions classification in
Magnetic Resonance Images’ European Congress of Radiology 2015, Vienna,
Austria
23. Gatos Elias, Stavros Tsantis, Maria Karamesini, Aikaterini Skouroliakoy, George
Kagadis, ‘Automatic Segmentation of Focal Liver Lesions in MR Images by means of
Marcov Random Fields with edge-driven Fuzzy C-means initialization’ European
Congress of Radiology 2015, Vienna, Austria
24. Ioannis Georgakopoulos, Stavros Tsantis, Sergio Bortolini, Panagiotis
Georgakopoulos,…, IPG-DentistEdu Technique: Sinuses Bone Augmentation
without Sinus Floor Elevation, Annual World Dental Congress, 11-14 September
2014, NCR New Delhi, India
25. Basics in US Physics, Tsantis Stavros, Συνέδριο EUROSON
SCHOOL:“Elastography & Interventional US”, 15-16 Feb 201
26. Elias Gatos, Stavros Tsantis, Aikaterini Skouroliakou, Ioannis Theotokas, Pavlos S.
Zoumpoulis, George C. Kagadis AUTOMATIC QUANTIFICATION OF CONTRAST
ENHANCED ULTRASOUND LIVER IMAGING
27. Stavros Tsantis, Health Technology Assessment in the Public Sector of Greece,
Workshop on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical
Sciences June 2013
28. S.Tsantis, P. Katsakiori, D. Karnabatidis, A. Skouroliakou, D Michailidis, G. Kagadis
An Edge-Preserving Marcov-Random-Fields Model for Speckle Removal in
Ultrasound Images, AAPM 2013
29. G. Sykas, S. Tsantis and G.C. Nikiforidis, Wavelet Based Analysis of the
Cardiotocograms in Labour, Workshop on Bio-Medical Instrumentation and related
Engineering and Physical Sciences July 2012
30. K. Mandelias, S. Tsantis G. C. Kagadis, K. Katsanos, D. Karnabatidis and
G.C.Nikiforidis, Reendothelialization Assessment by Analysing Endovascular Optical
Coherence Tomography (OCT) Sequences, Workshop on Bio-Medical
Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences July 2012
31. S. Tsantis and A. Skouroliakou, Wavelet Based Marcov-Random-Fields towards
Speckle Suppression in Ultrasound Images, Workshop on Bio-Medical
Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences July 2012
32. Kostas Mandelias, Stavros Tsantis, Dimitris Karnabatidis, Paraskevi Katsakiori,
Dimitris Mihailidis, George Nikiforidis, George Kagadis Fast and Robust Algorithm
Towards Vessel Lumen and Stent Strut Detection in Optical Coherence Tomography’
AAPM 2012
33. Euroson School Ultrasound Elastography, 21-22 Jan 2012. S.Tsantis, US physics
and Technology
34. G C Kagadis, S Tsantis , G Bourantas, K Katsanos, D Karnabatidis, D Mihailidis, G
Nikiforidis, Quantification of Vascular Networks with the Aid of OCT in Order to
Evaluate Re-Endothelialization After Peripheral Angioplasty, Annual AAPM meeting
in Vancouver, BC, July 31 – August 4, 2011
35. Stavros Tsantis ‘Optical Coherence Tomography – Image Analysis and Processing
Methods: A Review’ Invited Lecture, 4th IC-EpsMsO, Athens, 6-9 July, 2011
Βιογραφικό Σημείωμα Σταύρος Τσαντής
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 12 / 17
36. Liaskos M., Arikidis N., Karahaliou A., Tsantis S., Vassiou K., Costaridou L. “Empirical
Pharmacokinetic Models in Breast MRI”4th International Conference “From Scientific
Computing to Computational Engineering”, Athens, 4-7 July, 2010
37. Liaskos M., Michail C., Kalyvas N. Toutountzis A., Fountos G., Cavouras D., Tsantis
S. Kandarakis I.S. “Implementation of a Software Phantom for the Assessment of
Contrast Detail in Digital Radiography” 3rd EpsMsO (2009)
38. Ioannis Georgakopoulos, Stavros Tsantis, Panayiotis Korfiatis, Lena Costaridou,
Theodoris Petsas and George Panayiotakis, Texture based evaluation of Osseo
integration of oral implants in dental panoramic radiography, 9th IEEE International
Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine (Cyprus, 6-8
November, ITAB 2009)
39. S. Tsantis, N.Dimitropoulos, D. Cavouras and G. Nikiforidis, Morphological Features
towards Ultrasound Thyroid Nodules Malignancy Evaluation 2nd IC-EpsMsO,
Athens, 4-7 July, 2007
40. S. Tsantis, N.Dimitropoulos, D. Cavouras and G. Nikiforidis, 1st Order vs. 2nd Order
Derivatives towards Wavelet-Based Speckle Suppression in Ultrasound Images 2nd
IC-EpsMsO, Athens, 4-7 July, 2007
41. S. Tsantis, D. Glotsos, I. Kalatzis, P. Spyridonos, N. Dimitropoulos, G. Nikiforidis1,
Computer- Assisted Diagnosis of thyroid nodules malignancy, paper C-0355,
European Congress of Radiology (ECR) 2005.
42. D. Glotsos, S. Tsantis, J. Kybic, I. Kalatzis, P. Ravazoula, N. Dimitropoulos, G.
Nikiforidis, D. Cavouras, Pattern recognition based segmentation versus wavelet
maxima chain edge representation for nuclei detection in microscopy images of
thyroid nodules 3rd European Medical and Biological Engineering Conference,
Prague, Czech Republic, 20-25 November, 2005
43. G. Manoussaridis, N. Kalivas, Ch. Michail, P. Liaparinos, S. Tsantis, and I.
Kandarakis. Computer-Assisted Laboratory Exercises for Quality Control of X-Ray
Modalities. WSEAS International Conference on Engineering Education,
Bouliagmeni 8-10 July, 2005.
44. G. Manousaridis, N. Roussos, P. Liaparinos, S. Tsantis, and I. Kandarakis.
Computer-Assisted Laboratory Exercise for Quality Control of Computed
Tomography Systems. WSEAS International Conference on Engineering Education,
Bouliagmeni 8-10 July, 2005.
45. N.Roussos, E.Fasoulis, M.Zisis, N. Arikidis, P. Liaparinos, S. Tsantis, and I.
Kandarakis. An Educational Software for Two Dimensional Computed Tomography
Image Reconstruction with Parallel and Fan X-Ray Beam. WSEAS International
Conference on Engineering Education, Bouliagmeni 8-10 July, 2005.
46. G. Saatsakis, D. Siapikas, P. Liaparinos, S. Tsantis, and I. Kandarakis. Development
of Educational Software for Teaching Positron Emission Tomography Fundamentals.
WSEAS International Conference on Engineering Education, Bouliagmeni 8-10 July,
2005.
47. S.Tsantis, N.Piliouras, N.Dimitropoulos, D. Cavourasand G.Nikiforidis. Evaluation of
Support Vector Machines Wavelet kernels for the automatic categorization of thyroid
nodules. 4
th
European Symposium on Biomedical Engineering, Patra, 25th – 27th June
2004
48. S.Tsantis, Dimitris Glotsos, Giannis Kalatzis, Nikos Dimitropoulos, George
Nikiforidis, Dionisis Cavouras. Automatic contour delineation of thyroid nodules in
ultrasound images employing the wavelet transform modulus-maxima chains 1
st
International Conference “From Scientific Computing to Computational Engineering”,
IC-SCCE, Athens, 8-10 September, 2004.
49. S.Tsantis, Dimitris Glotsos, Panagiota Spyridonos, Giannis Kalatzis, Nikos
Dimitropoulos, George Nikiforidis, Dionisis Cavouras. Improving Diagnostic Accuracy
in the classification of thyroid cancer by combining quantitative information extracted
from both ultrasound and cytological images. 1
st International Conference “From
Scientific Computing to Computational Engineering”, IC-SCCE, Athens, 8-10
September, 2004.
50. Glotsos D., Spyridonos P., Ravazoula I., Kalatzis G., Tsantis S., Nikiforidis G.,
Cavouras D. Evaluating the Generalization Performance of a Support Vector
Machine based Classification Methodology in Brain Tumor Astrocytomas Grading. 1
st
Βιογραφικό Σημείωμα Σταύρος Τσαντής
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 13 / 17
International Conference “From Scientific Computing to Computational Engineering”,
IC-SCCE, Athens, 8-10 September, 2004.
51. Glotsos D., Spyridonos P., Tsantis S., Kalatzis I., Dimitropoulos N., Nikiforidis G.,
Cavouras D Unsupervised Segmentation of Fine Needle Aspiration Nuclei Images of
Thyroid Cancer using a Support Vector Machine Clustering Methodology. 1
st
International Conference “From Scientific Computing to Computational Engineering”,
IC-SCCE, Athens, 8-10 September, 2004.
52. S.Tsantis, I.Kalantzis, N Piliouras, D. Cabouras, N Dimitropoulos, G. Nikiforidis.
Computer-aided characterization of thyroid nodules by image analysis methods.
Proceedings in International Conference of Computational Methods in Sciences and
Engineering 2003 (ICCMSE 2003), pp 639:642, September 2003.
53. S.Tsantis, D. Cabouras, N Dimitropoulos, G. Nikiforidis. Denoising sonographic
images of thyroid nodules via singularity detection employing the wavelet transform
modulus maxima. Proceedings in International Conference of Computational
Methods in Sciences and Engineering 2003 (ICCMSE 2003), pp 643:646, September
2003.
54. D.Nikolopoulos, P.Liaparinos, S.Tsantis, D.Cavouras, I.Kandarakis, G.Panagiotakis.
Radiation Detection efficiency evaluation of yap scintillator by Monte – Carlo methods.
Proceedings in International Conference of Computational Methods in Sciences and
Engineering 2003 (ICCMSE 2003), pp 457:460, September 2003.
55. S. Tsantis, N. S. Arikidis , N.Dimitropoulos, and D. Cavouras. Design and
implementation of an adaptive edge preserving smoothing filter for speckle
suppression in ultrasound images. 3
rd European Symposium in Biomedical
Engineering and Medical Physics, Patra – Greece, 2002.
56. N. S. Arikidis, J. Kalatzis, S. Tsantis, B. Prasopoulos, and D. Cavouras. Suppression
of high frequency noise from SPECT images using wavelet denoising. 3
rd European
Symposium in Biomedical Engineering and Medical Physics, Patra – Greece, 2002.
57. Eric Abel and Stavros Tsantis, Gary Mires and Graham Taylor An Improved
Algorithm for Fetal Heart Rate Baseline in CTG. Annual International Conference of
the IEEE Engineering in Medicine and Biology – Proceedings 2, pp. 1024, 1999.
Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις Σε
Ελληνικά Συνέδρια & Ημερίδες
1. Σ. Τσαντής Βασικές γνώσεις της Φυσικής & Τεχνολογίας των Υπερήχων, 45ο
Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2019
2. Σ. Τσαντής Βασικές γνώσεις της Φυσικής & Τεχνολογίας των Υπερήχων, Πρακτικό
Σεμινάριο με θέμα «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ HSUMB Α-Ζ», 44ο
Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2018
3. Σ. Τσαντής Βασικές γνώσεις της Φυσικής & Τεχνολογίας των Υπερήχων, 43ο
Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2017
4. Σταύρος Τσαντής, Κωνσταντίνα Νίκου, Αναστασία Μπαλασοπούλου, Εφαρμογή
Six_Sigma στην ροή Φαρμάκου σε Αναοισθησιολογικό τμήμα, Συνέδριο ΕΣΔΥ 2014
5. Σταύρος Τσαντής, Το ζήτημα της χρηματοδότησης της νέας τεχνολογίας, , 8ο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, Χρηματοδότηση, Θεσμική καινοτομία, Ποιότητα,
Αθήνα 19 και 20 Ιουνίου 2014
6. Σ. Τσαντής Βασικές γνώσεις της Φυσικής & Τεχνολογίας των Υπερήχων, 29ου
Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής & Διεθνούς Χειρουργικού Φόρουμ 2014
7. Σ. Τσαντής, Σύνοψη της φυσικής των υπερήχων , 22o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό
Συνέδριο, 4ο Σεμινάριο Θωρακικού Υπερήχου, 2013
8. Τσαντής Σ, Basics on ultrasound physics., 21o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό
Συνέδριο, Κλινικό φροντιστήριο Θωρακικού Υπερήχου, 2012
9. Τσαντής Σ Βασικές Αρχές Υπερήχων, Ημερίδα ¨Ηχωκαρδιογραφία στη ΜΕΘ¨
Ευαγγελισμός, 4ο κλινικό φροντιστήριο 3-4 Ιούνιου, 2011
10. Τσαντής Σ Σύνοψη των αρχών των Υπερήχων, 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΥ. Λάρισα 27/9/2012, 2012
11. Σ.Τσαντής, Βασικές αρχές της Υπερηχογραφίας: Ανατομία του ηχοβολέα, Ημερίδα
¨Η Υπερηχογραφία Σήμερα¨ 37ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO, 2011
12. Σ.Τσαντής, Ποιος υπερηχογραφος και ποιος ηχοβολέας για χρήση στα επείγοντα και
στην ΜΕΘ, Ημερίδα: Η Υπερηχογραφία σήμερα, 2010.
Βιογραφικό Σημείωμα Σταύρος Τσαντής
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 14 / 17
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
13. Σ.Τσαντής, Εισαγωγή στην φυσική και στις αρχές των Ενισχυτών Ηχογένειας,
Ημερίδα: Η Υπερηχογραφία σήμερα, 2010.
14. Σ.Τσαντής, Βασικές αρχές στην φυσική και τεχνολογία των υπερήχων στην
απεικόνιση του μαστού, Ημερίδα: Η Υπερηχογραφία σήμερα, 2010.
15. Σταύρος Τσαντής Αρχές Φυσικής και Τεχνολογίας των Υπερήχων. Ανατομία του
διαδερμικού και διορθικού Ηχοβολέα. 8
ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερηχογραφίας, σελ
37-38, 2007.
16. Σταύρος Τσαντής Βασικοί κανόνες φυσικής και τεχνολογίας: Linear, convex,
Διακολπικός ηχοβολέας. Αναφορά στο έγχρωμο Doppler., 8
ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Υπερηχογραφίας, σελ 96-96, 2007.
17. Σταύρος Τσαντής Φυσική και Τεχνολογία Υπερήχων στην γυναικολογία Διαδερμικοί
και διακολπικοί ηχοβολείς, 8
ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερηχογραφίας, σελ 105-106,
2007.
18. Σταύρος Τσαντής, Φυσική των Υπερήχων, Artefacts στην υπερηχογραφία του
μυοσκελετικού συστήματος, 8
ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερηχογραφίας, σελ 275-276,
2007.
19. Κανδαράκης Ιωάννης – Σταύρος Τσαντής Φυσική και Τεχνολογία Υπερήχων:
Βασικοί κανόνες διάδοσης της δέσμης των υπερήχων στο ουροποιητικό σύστημα.
Convex Ηχοβολέας., 8
ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερηχογραφίας, σελ 356-357, 2007.
20. Κανδαράκης Ιωάννης – Σταύρος Τσαντής Αρχές φυσικής και τεχνολογίας στην
υπερηχογραφική εξέταση άνω και κάτω κοιλίας. 8
ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Υπερηχογραφίας, σελ 196-198, 2007.
21. Κανδαράκης Ιωάννης – Σταύρος Τσαντής, Φυσική και τεχνολογία των υπερήχων,
linear ηχοβολείς. Έγχρωμο και Pulsed Doppler., 8
ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Υπερηχογραφίας, σελ 217-218, 2007.
22. Γ.Ε Δελήμπασης, Ι Μπεχράκης, Α. Μιχαηλίδης, Κ. Χαντζιμιχαήλ, Γ Αδαμάκης,
Κ.Πάχου, Σ.Τσαντής, Δ Κόκκινος, Π.Σ Ζουμπούλης, Υπερηχογραφικός Έλεγχος
κατά γόνυ άρθρωσης 8
ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερηχογραφίας, σελ 473, 2007.
23. Γ.Ε Δελήμπασης, Ι Μπεχράκης, Α. Μιχαηλίδης, Κ. Χαντζιμιχαήλ, Γ Αδαμάκης,
Κ.Πάχου, Σ.Τσαντής, Δ Κόκκινος, Π.Σ Ζουμπούλης, Υπερηχογραφικός Έλεγχος
ποδοκνημικής άθρωσης και άκρου ποδός 8
ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερηχογραφίας,
σελ 474, 2007.
24. Γ.Ε Δελήμπασης, Ι Μπεχράκης, Α. Μιχαηλίδης, Κ. Χαντζιμιχαήλ, Γ Αδαμάκης,
Κ.Πάχου, Σ.Τσαντής, Δ Κόκκινος, Π.Σ Ζουμπούλης, Υπερηχογραφικός Έλεγχος
Αγκώνος 8
ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερηχογραφίας, σελ 471, 2007.
25. Γ.Ε Δελήμπασης, Ι Μπεχράκης, Α. Μιχαηλίδης, Κ. Χαντζιμιχαήλ, Γ Αδαμάκης,
Κ.Πάχου, Σ.Τσαντής, Δ Κόκκινος, Π.Σ Ζουμπούλης, Υπερηχογραφικός Έλεγχος
Ισχίου 8
ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερηχογραφίας, σελ 472, 2007.
26. Σταύρος Τσαντής Βασικές Αρχές Τεχνολογίας και Φυσικής Υπερήχων., 3
ο Συνέδριο
Ελληνικής Εταιρίας Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής, Σελ 32, Αθήνα 25-27
Φεβρουαρίου 2005.
27. Δ. Γκλώτσος, Ι. Καλατζής, Σ. Τσαντής, N. Δημητρόπουλος, Γ. Νικηφορίδης,
‘Εποπτευόμενες και Μη Εποπτευόμενες Μέθοδοι Αναγνώρισης Μορφών για
Αυτόματη Ταξινόμηση Όζων Θυρεοειδούς Αδένα’, Συνέδριο ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης,
Ελλάδα 2006, σελ. 247-254.
Κριτής Σε Διεθνή Περιοδικά
− Referee για το περιοδικό Medical Physics από το 2012
− Referee για το περιοδικό Computerized Medical Imaging & Graphics από το 2012
− Referee για το περιοδικό Ultrasound in Medicine and Biology από το 2010
− Referee για το περιοδικό Medical & Biological Engineering & Computing από το
Βιογραφικό Σημείωμα Σταύρος Τσαντής
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 15 / 17
2014
− Referee για το περιοδικό Medical Engineering and Physics από το 2014
− Referee για το περιοδικό Biomedical Optics Express από το 2012
− Referee για το περιοδικό ΙΕΤ Image Processing από το 2012
− Referee για το περιοδικό ΙΕΕΕ Transactions in Medical Imaging από το 2013
− Referee για το περιοδικό Physica Medica από το 2016
Συγγραφικό Έργο
Διατριβές
1. Πτυχιακή εργασία βασικού πτυχίου: ‘ Μέτρηση της Αιματικής ροής με βάση το
Φαινόμενο Doppler ’. Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων – ΤΕΙ Αθήνας.
2. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού: ‘Ανάλυση Σήματος Καρδιοτοκογραφήματος
μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή κατά την Διάρκεια του Τοκετού’. Ομάδα Βιοιατρικής
Μηχανικής, Τμήμα Εφηρμοσμένης Φυσικής, Ηλεκτρονικής και Μηχανολογίας,
Πανεπιστήμιο του Dundee.
3. Διδακτορική Διατριβή: ‘Μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης υπερηχογραφικής
εικόνας του θυρεοειδούς αδένα’. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Πάτρας
4. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού: Εφαρμογή 6-sigma στην Ροή Φαρμάκου σε
Χειρουργείο, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Βιβλία
5. ‘Φυσική & Οργανολογία της Διαγνωστικής Υπερηχογραφίας’, Πανεπιστημιακές
εκδόσεις Αράκυνθος – ISBN: 978-960-9474-05-4
6. ‘Αρχές φυσικής και τεχνολογίας της διαγνωστικής υπερηχογραφίας’ υπό την αιγίδα
των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων
ΚΑΛΛΙΠΟΣ – ISBN: 978-960-603-212-7.
Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών ή Προεδρεύων σε Συνέδρια
1. 2009: Πρόεδρος στο 3o Session του Συμποσίου για ιατρική απεικόνιση που έγινε
στα πλαίσια του 3rd IC-EpsMsO.
2. 2010: Πρόεδρος στο 1o Session του Συμποσίου για ανιχνευτές στην ιατρική
απεικόνιση στα πλαίσια του 4rd IC-EpsMsO.
3. 2012: Πρόεδρος στο 3o Session του Συμποσίου για ιατρική απεικόνιση στα πλαίσια
του Workshop on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and
Physical Sciences
4. 2012: Faculty in EUROSON SCHOOL/ULTRASOUND ELASTOGRAPHY 21-22
JANUARY
5. 2013: Πρόεδρος και μέλος στην Επιστημονική επιτροπή στο 7o Συνέδριο
Επιστημονικού Κέντρου Management Νοσοκομείων, Ιούνιος 2013, Νοσοκομείο
Ερρίκος Ντυνάν.
6. 2015: Μέλος στην Επιστημονική Επιτροπή στο Conference on BioMedical
Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences, Ιούνιος 2015
7. 2019: πρόεδρος στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου
Βιογραφικό Σημείωμα Σταύρος Τσαντής
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 16 / 17
Λοιμώξεων με θέμα: «Έλεγχος λοιμώξεων: Η τέχνη της καθοδήγησης», που
πραγματοποιήθηκε 6 – 8 Νοεμβρίου 2019,
Μέλος Επιστημονικών Εταιριών
Μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Εφαρμογής Υπερήχων Στην Ιατρική και
Βιολογία
Επιβλέπων Καθηγητής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών
1. Επιβλέπων της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. ΕλματζόγλουΑνδρέα
(απονεμήθηκε ο τίτλος το 2006).
2. Επιβλέπων της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Μπότσα Δημητρίου
(απονεμήθηκε ο τίτλος το 2008).
3. Επιβλέπων της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Κάνταρου Απόστολου
(απονεμήθηκε ο τίτλος το 2008).
4. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Κωνσταντίνου
Μανδελιά (απονεμήθηκε ο τίτλος το 2012).
5. Επιβλέπων της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Καββαδά Δημητρίου
(απονεμήθηκε ο τίτλος το 2013).
6. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ.Συκά Γρηγορίου
(απονεμήθηκε ο τίτλος το 2013).
7. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Λιάσκου Μελέτη
(απονεμήθηκε ο τίτλος το 2013).
8. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Λέων Ιωάννη
(απονεμήθηκε ο τίτλος το 2015).
9. Επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής του κ. Γεωργακοπούλου Ιωάννη
(απονεμήθηκε ο τίτλος το 2015).
10. Επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής του κ. Γάτου Ηλία ( απονεμήθηκε ο τίτλος
το 2016).
11. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας των Μονοχολιά Κων/νου και
Καββαδά Δημητρίου ( απονεμήθηκε ο τίτλος το 2017).
12. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας των Καυκαλέτου Θάνου και
Λυγκρή Γιώργου ( απονεμήθηκε ο τίτλος το 2020).
Η επίβλεψη των άνω επιστημονικών εργασιών πραγματοποιήθηκε με την άδεια των
μόνιμων μελών ΔΕΠ ή ΕΠ από τους οποίους μπορούν να δοθούν βεβαιώσεις αν
ζητηθούν.
Scopus Cite Score Δημοσιευμένων Εργασιών
Επιστημονικό Περιοδικό
Αριθμός
Δημοσιεύσ
εων
Cite
Score Total
Dentristry 1 0.8 0.8
Journal Of Biological Regulators &
Homeostatic Agents 1 1.17 1.17
Medical Physics 8 2.94 23.52
Hellenic Journal of Cardiology 1 1.1 1.1
Lasers in Medical Science 1 2.32 2.32
Computerized Medical Imaging and
Graphics 2 3.7 7.4
Computer Methods and Programs in
Biomedicine 1 3.98 3.98
Ultrasound in Medicine and Biology 2 2.62 5.24
ORAL and Implantology 1 0.341 0.341
Journal of Physics: Conference Series 2 0.51 1.02
Βιογραφικό Σημείωμα Σταύρος Τσαντής
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 17 / 17
Αθήνα, 2020
Τσαντής Σταύρος