Υπ.Μεταφορών-ΠΝΑΙ : Αντικατάσταση ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με επιβατηγά οχήματα 6 - 9 θέσεων στο Ν. Αιγαίο
Περιφέρεια

Υπ.Μεταφορών-ΠΝΑΙ : Αντικατάσταση ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με επιβατηγά οχήματα 6 – 9 θέσεων στο Ν. Αιγαίο

Εκκινεί το πιλοτικό πρόγραμμα αντικατάστασης Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, με την Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Η Απόφαση λαμβάνεται στο πλαίσιο υλοποίησης της σχετικής πρόβλεψης που υπάρχει στον νόμο 4850/2021 και περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος, όπως αυτοί προέκυψαν μετά και τη διαβούλευση του Υφυπουργού Μεταφορών με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τους εκπροσώπους των Επαγγελματικών Σωματείων των Ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ.

Ειδικότερα, στην Απόφαση προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ως προς το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθορίζεται, βάσει του αριθμού των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων που έχουν άδεια κυκλοφορίας σε κάθε ένα από τα νησιά. Συγκεκριμένα:

(α) 100%, σε αυτές τις έδρες που έχουν έως και δέκα (10) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητων,

(β) 40%, σε αυτές τις έδρες που έχουν από έντεκα (11) έως και σαράντα (40) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητων και

(γ) 30%, σε αυτές τις έδρες που έχουν περισσότερες από σαράντα μία (41) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητων

Ως προς την επιλογή δικαιούχων, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων που έχουν έδρα σε διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η επιλογή γίνεται μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση.

Ειδικότερα, όσον αφορά στη διαδικασία, με τη δημοσίευση πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας, εντός έξι (6) εβδομάδων, για την αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών, σε άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων της αυτής έδρας.

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοτελώς για κάθε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός ιδιοκτήτη επί μίας αδείας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, την αίτηση καταθέτει ένας εξ αυτών ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, συνυποβάλλοντας και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις των λοιπών συνιδιοκτητών.

Σημειώνεται ότι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει κατά πλήρη κυριότητα περισσότερες της μίας άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων στην ίδια έδρα μπορεί να υποβάλλει μόνο ένα αυτοτελές αίτημα. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος ιδανικού μεριδίου σε περισσότερες της μίας άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων στην ίδια έδρα, μπορεί να υποβάλλει αίτημα από κοινού με τον συνδικαιούχο για κάθε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.

Στη συνέχεια, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών καταχωρεί ηλεκτρονικά σε κατάσταση ανά έδρα τους αιτούντες, προσδίδοντας αύξοντα αριθμό καταχώρησης.

Μετά την ηλεκτρονική κλήρωση, ο οικείος Περιφερειάρχης εντός δέκα (10) ημερών εκδίδει απόφαση για κάθε δικαιούχο με την οποία εγκρίνεται στο όνομα αυτού η αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ με άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων.

Οι δικαιούχοι των αδειών δύνανται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αυτής να ταξινομήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία αυτό το αυτοκίνητο. Αν παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, τότε ο Περιφερειάρχης ανακαλεί τη σχετική απόφασή του και μπορεί να εφαρμόσει εκ νέου τη διαδικασία, ώστε να καλυφθεί ο αριθμός.

Στην Απόφαση περιγράφονται, επίσης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων και αναφέρεται ότι πρέπει να φέρουν ταξίμετρο σε εμφανές μέρος του οχήματος, καθώς και πινακίδα αναρτημένη με τα στοιχεία του αυτοκινήτου, του οδηγού, τα τιμολόγια που ισχύουν σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και την ειδική άδεια του οδηγού Ε.Δ.Χ..

Ως προς το κόμιστρο, προβλέπεται το ισχύον τιμολόγιο των Ε.Δ.Χ. ΤΑΧΙ αυτοκίνητων, ωστόσο, στην περίπτωση που αυτά μεταφέρουν από πέντε (5) έως και οκτώ (8) επιβάτες, το τιμολόγιο προσαυξάνεται κατά 30%.

Προβλέπεται επίσης, ότι οι θέσεις στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) που έχουν χωροθετηθεί χρησιμοποιούνται και από τα εννιαθέσια και εξαθέσια οχήματα, με βάση τον Κανονισμό λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ.

Με αφορμή την Απόφαση, ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, δήλωσε:

«Μέσα σε διάστημα μόλις τριών μηνών από την ψήφιση του νόμου στον οποίο ενσωματώθηκε η σχετική πρόβλεψη, τίθεται σε εφαρμογή το πιλοτικό πρόγραμμα αντικατάστασης των ΤΑΞΙ σε εννιαθέσια και εξαθέσια στο Νότιο Αιγαίο, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των αυτοκινητιστών. Σκοπός μας είναι να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες μεταφορών, κατά προτεραιότητα, σε περιοχές της χώρας με υψηλή τουριστική κίνηση και ταυτόχρονα, να δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες να αναπτύξουν περαιτέρω τη δραστηριότητά τους. Η λειτουργία του πιλοτικού προγράμματος θα αποτελέσει βασικό κριτήριο για την επέκταση αυτής της δυνατότητας σύντομα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου το επιθυμούν οι αυτοκινητιστές. Η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και ο Υπουργός Κώστας Καραμανλής δημιουργούν συνθήκες για την αναβάθμιση των μεταφορικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη του τουρισμού  και αποδεικνύουν στην πράξη ότι βρίσκονται στο πλευρό των αυτοκινητιστών».