Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου
Δήμος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου

Την 29η Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00, καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, μέσω Τηλεδιάσκεψης,

για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, στην ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το Άρθρο 01 αυτής,

που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα, σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία, στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου» και στις Εγκυκλίους του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και 63/12.10.2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,

για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους

 

 

01. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, έτους 2022. (Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Τηλέμαχος Καμπούρης και Στέφανος Δράκος)

 

02. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς)

03. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, άρθρο 78, του Ν.4555/2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς)

04. Εκμίσθωση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αρνίθας στη Κ.Μ. 1900 Ε γαιών Αρνίθας με τη διαδικασία του Π.Δ 270/1981. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς)

05. Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα της κτηματολογικής μερίδας 347 οικοδομών Μασάρων, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός της οποίας βρίσκεται το Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο Μασάρων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς)

06. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 166/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για απευθείας μίσθωση ακινήτου για στέγαση σχολικών μονάδων στην Παλιά Πόλη (10 Δημοτικό Σχολείο και 04ο Νηπιαγωγείο Ρόδου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς)

07. Τροποποίηση ομάδας έργου για την πράξη «Συνεργασία για την εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου», με ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος)

08. Έγκριση της μελέτης για κατασκευή ξύλινης πλατφόρμας σε κοινόχρηστο χώρο σε κατάστημα της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης)

09. Ορισμός συνοδού παράλληλης στήριξης, για τέκνο σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης)

10. Παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ρόδου στη ΔΕΣ ΡΟΔΑ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς)

11. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 139/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Τροποποίηση των άρθρων 01 και 05, του Καταστατικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριάντος)

12. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης. (Α.Μ.Κ.Ε.). (Εισηγητής: Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης)

 

 

 

13. Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από την κτηνίατρο κα Αντωνία–Μιχαλίτσα Χατζηδιάκου. (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Ευδοκία Πάττα-Αποστολίδη)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Β. Σοκορέλος