Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στην οδό Ταρπον Σπρινγκς

0

Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας        Δράσεις της ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου

Στη Ρόδο, σήμερα (20-09-2021), ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα ο Διευθυντής της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας
Δωδεκανήσου, Αστυνομικός Διευθυντής Μιχαήλ ΚΑΛΗΩΡΑΚΗΣ.

Α) Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99 « Περί Κ.Ο.Κ. » όπως τροπ. με Ν. 3542/2007.
2) Την υπ’ αριθ. 9417/21/1913991 από 18-09-2021 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου.
3) Το υπ’ αριθ. 1174 από 14-09-2021 έγγραφο της Εταιρείας Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων
(ΕΥΘΥΤΑ).
Β) Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, λόγω εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Κινητικότητας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης παντός οχήματος την Τετάρτη (22-09-2021), κατά τις
ώρες 06.00΄ έως 13.00΄, επί της ενταύθα οδού Τάρπον Σπρινγκς.

 • Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακείμενες οδούς και σύμφωνα με τη σήμανση που θα
  τοποθετηθεί.
  Άρθρο 2ο
  Ο αιτών υποχρεούται να τοποθετήσει την απαιτούμενη σήμανση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας
  Ρόδου και να μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των μονίμων κατοίκων.
  Άρθρο 3ο
  Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την ανάρτηση αυτής στο διαδίκτυο. Μετά τη λήξη του ανωτέρω
  διαστήματος τα μέτρα καταργούνται και επανέρχεται το προ της εκδόσεως της παρούσας κυκλοφοριακό καθεστώς.
  Άρθρο 4ο
  Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 « Περί Κ.Ο.Κ. » όπως
  τροπ. με Ν. 3542/2007.
  Άρθρο 5ο
  Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Leave A Reply