Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε»
Περιφέρεια

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7ηΑυγούστου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:45 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1) στη Ρόδο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση μετόχων.
2. Παρουσίαση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΕΣΔΑ.
3. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2020.
5. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2021
6. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας του έτους 2021.
Παρακαλούμε όπως ενημερωθεί ο εκπρόσωπος που έχει ορίσει ο Δήμος σας για την συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς του στα γραφεία της εταιρείας και το μετοχικό του κεφάλαιο στους υποδειχθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς αυτής.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε
Γιώργος Χατζημάρκος
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου