Επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στο Δήμαρχο
Δήμος

Επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στο Δήμαρχο

Με στόχο την άμεση και πλήρη επαναλειτουργία του Κτηματολογίου, σας καλούμε να επισπεύσετε τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση εντός στενά περιορισμένου χρονοδιαγράμματος της παραχώρησης του κτηρίου του παλαιού Νοσοκομείου, προκειμένου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να προχωρήσει επειγόντως στις εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου του Κτηματολογίου Ρόδου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις της επανεκκίνησης της οικονομίας του νησιού.
To πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
κ. Δήμαρχε,
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Πάνου Αλεξανδρή, ο οποίος ήλθε στο νησί στις 11-12 Φεβρουαρίου 2021 κατόπιν πρωτοβουλίας και πρόσκλησης του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, επαναδιατυπώσατε τη δέσμευσή σας για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου και του πρώτου ορόφου της νέας πτέρυγας του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, για την άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση σ’ αυτό της Υπηρεσίας του Κτηματολογίου Ρόδου για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου στο οποίο σήμερα στεγάζεται.
Ήδη η συσταθείσα Επιτροπή Στέγασης του άρθρου 9 του Ν. 3130/2003 έκρινε κατάλληλο το προσφερόμενο από το Δήμο ακίνητο για τη προσωρινή στέγαση του Κτηματολογίου Ρόδου.
Πριν όμως την υπογραφή του σχετικού παραχωρητηρίου η ως άνω Επιτροπή έθεσε τις εξής προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της παραχώρησης:
Ι) Της προσκόμισης των παρακάτω δικαιολογητικών:
• Αντίγραφο οικοδομικής αδείας και τυχόν ρυθμίσεων περί αυθαιρέτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Βεβαίωση στατικής επάρκειας από Μηχανικό που κατέχει εκ του νόμου το δικαίωμα χορήγησης της ως άνω βεβαίωσης με ιδιαίτερη μνεία στα σημεία που παρατηρούνται εμφανείς και οξειδωμένοι οπλισμοί.
• Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
• Απόφαση της ισχύουσας παραχώρησης του Υπουργείου Υγείας του προσφερόμενου ακινήτου προς το Δήμο Ρόδου.
ΙΙ) Της εκτέλεσης των παρακάτω εργασιών:
• Αποπεράτωση των προσφερόμενων χώρων του ισογείου.
• Δεδομένης της ευαισθησίας του αρχείου της προς στέγαση υπηρεσίας στα ανοίγματα του ισογείου κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια αυτού.
• Τοποθέτηση των απαραίτητων από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Παρά το γεγονός όμως, ότι ήδη έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από τότε που ανεστάλη η λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου, δεν έχει εκκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία αναφορικά με τις προβλεπόμενες από την παραπάνω Επιτροπή απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης. Η δε αναστολή λειτουργίας του Κτηματολογίου Ρόδου έχει ήδη προκαλέσει τεράστιες συνέπειες στην οικονομία του νησιού, αναφέρουμε δε ενδεικτικά την απώλεια εσόδων του Δημοσίου από φόρους μεταβίβασης ακινήτων και τέλη μεταγραφής, την αδυναμία εκταμίευσης δανειοδοτήσεων από πλευράς τραπεζών σε επιχειρήσεις του νησιού και δη σε μια τόσο δύσκολη χρονική συγκυρία πριν την έναρξη μιας αβέβαιης τουριστικής περιόδου, το πάγωμα εκταμίευσης κονδυλίων από προγράμματα ΕΣΠΑ με συνέπεια την πλήρη παράλυση της επενδυτικής δραστηριότητας στο νησί, τη μη έκδοση οικοδομικών αδειών ελλείψει χορήγησης κτηματολογικών τοπογραφικών διαγραμμάτων, την αδυναμία ελέγχου τίτλων για τη μεταβίβαση ακινήτων και την κατάρτιση συμβολαίων με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών επενδύσεων στο νησί μας, κατάσταση που οδηγεί νομοτελειακά σε πλήρη καταστροφή της οικονομικής ζωής του τόπου και κατ’ επέκταση των πολιτών. Τέλος αναφέρουμε και το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα της αδυναμίας λήψης τοπογραφικών διαγραμμάτων και διενέργειας ελέγχων των ακινήτων με κίνδυνο χαρακτηρισμού ως δασικών τεράστιου αριθμού ακινήτων λόγω μη δυνατότητας προβολής αντιρρήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εντός προθεσμίας 105 ημερών, η οποία έχει ήδη αρχίσει.
Σημειώνουμε, ότι με απόφαση που εξέδωσε στις 19.2.2021 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εγκρίθηκαν η μελέτη κατασκευής του έργου: ’’ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ΄΄, οι όροι του διαγωνισμού, ορίστηκε δε η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού και πιστοποιημένος – χειριστής για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προϋπολογισμού 590.000 ευρώ με τον Φ.Π.Α., ποσό που ήδη εγκρίθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., κρινόμενης της εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου ως κατεπείγουσας.
Για όλα τα παραπάνω και με στόχο την άμεση και πλήρη επαναλειτουργία του Κτηματολογίου, σας καλούμε να επισπεύσετε τις ανωτέρω διαδικασίες για την ολοκλήρωση εντός στενά περιορισμένου χρονοδιαγράμματος της παραχώρησης του κτηρίου του παλαιού Νοσοκομείου, προκειμένου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να προχωρήσει επειγόντως στις εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου του Κτηματολογίου Ρόδου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις της επανεκκίνησης της οικονομίας του νησιού.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου
Ο Πρόεδρος Βασίλειος Περίδης
Η Γ. Γραμματέας Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη