Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την Ανάδειξη του Σπηλαίου Δρυοπίδας Κύθνου
Περιφέρεια

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την Ανάδειξη του Σπηλαίου Δρυοπίδας Κύθνου

Υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Κύθνου – Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κύθνου για το έργο «Ανάδειξη Σπηλαίου Δρυοπίδας ν. Κύθνου», προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου ανάδειξης του Σπηλαίου Δρυοπίδας Κύθνου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λόγω τεχνικής επάρκειας, για λογαριασμό του Δήμου Κύθνου, που είναι ο κύριος του έργου. Ειδικότερα, η Περιφέρεια αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως δικαιούχος του έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” από όπου χρηματοδοτείται το συγκεκριμένο έργο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια, βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης αναλαμβάνει την ωρίμανση, δημοπράτηση, παρακολούθηση υλοποίησης, παραλαβή και παράδοση του έργου στον Δήμο Κύθνου σε πλήρη λειτουργία.

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών για την ανάδειξη και αναβάθμιση του Σπηλαίου “Καταφύκι” του οικισμού Δρυοπίδας στο νησί της Κύθνου, ενός από τα σημαντικότερα σπήλαια της νησιωτικής Ελλάδας. Η πράξη απαρτίζεται από δύο υποέργα. Το πρώτο είναι ένα κατεξοχήν τεχνικό έργο και αφορά στην υλοποίηση των εργασιών ηλεκτροφωτισμού και προστασίας των διαδρόμων διέλευσης / περιήγησης του κοινού εντός του Σπηλαίου, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων μορφολογικών στοιχείων και πετρωμάτων. Το δεύτερο αφορά την παραγωγή υλικού ανάδειξης του σπηλαίου, όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων και ψηφιακή εφαρμογή ηχητικής ξενάγησης.

Ο συνολικό προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 442.153,85 ευρώ, από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου με αρ. πρωτ. 861//3-4-2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο “Δράσεις για την Προστασία και Ανάδειξη της Φυσικής Κληρονομιάς των Μικρών Νησιών της Περιφέρειας”.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενώ φορέας λειτουργίας ο Δήμος Κύθνου.

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης είναι 45 μήνες από την ημέρα της υπογραφής της, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών της μελέτης.

Το έργο “Ανάδειξη Σπηλαίου Δρυοπίδας Κύθνου” εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής” του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.