Ω της δηλώσεως απόηχε !!
Ρόδος

“Ω της δηλώσεως απόηχε” – Γράφει ο Υμνωδός

Και προέβην εις βαρυσήμαντον δήλωσην  !!!   Και μετά ταύτα, του ουρανού το καταπέτασμα εσχίσθη, ο ήλιος εκρύβη, εσείσθησαν τα θεμέλια της γής, εις την στεριά οι ιχθείς αναβέβηκαν, τα θεριά ημέρεψαν, τα πουλιά εσίγησαν, έχασεν η Βενετιά βελόνι, οι καρεκλοθήρες ανεθάρρησαν σφόδρα και οι γέλωτες των πικραμένων ηκούσθησαν ως τας απέναντι όχθας!!!!   Και […]