Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 για την Ελλάδα
Περιφέρεια

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Eνέκρινε τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 για την Ελλάδα

Το Νότιο Αιγαίο στις περιοχές  “α” Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, τον χάρτη της Ελλάδας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις («ΚΓΠΕ»), που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή […]