Περιφέρεια

Τα χρήματα που λαμβάνει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου από την πρώτη κατανομή ΚΑΠ

Kατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι τωνΠεριφερειών», το συνολικό ποσό των 8.000.000,00 ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη τακτική επιχορήγηση του έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή […]