Επίσκεψη Ιατρικού Κλιμακίου στην Τήλο αυτό το Σάββατο
Περιφέρεια

Επίσκεψη Ιατρικού Κλιμακίου στην Τήλο αυτό το Σάββατο

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µέσω της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ», εταιρεία που στους σκοπούς της είναι η προαγωγή της Υγείας, Μέριμνας και Αλληλεγγύης των κατοίκων της ∆ωδεκανήσου, χρηματοδοτεί ιατρικές αποστολές στα νησιά του Νομού µας ,σύμφωνα µε τις ανάγκες που υπάρχουν στο κάθε νησί. Οι ιατρικές αποστολές πραγματοποιούνται σε συνεργασία µε τους ∆ήµους και τα Ιατρεία των […]