Δήμος

Ρόδος: 24 νέες προσλήψεις ανακοίνωσε η ΔΕΥΑΡ

Νέες θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Ρόδου – Δείτε τις ειδικότητες

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά 24 ατόμων για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της ΔΕΥΑΡ.

Οι 24 προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ), 8μηνης διάρκειας. 

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ρόδου είναι οι εξής:

  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών – 8 θέσεις
  • ΔΕ Υδραυλικών –8 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – 8 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε, σύμφωνα με το άρθρο του proson, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΥΑΡ), Βρυξελλών 2, Τ.Κ. 85100, ΡΟΔΟΣ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μαρίας Κωνστανταράκη ή κας Ρεουλλά Καθολικής (τηλ. επικοινωνίας: 22410 45344-22410 45343).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Αναλυτικά η προκήρυξη