Περιφέρεια

Προγραμματική σύμβαση για τη διεξαγωγή δράσεων κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης υπεγράφη ανάμεσα στην Περιφέρεια Ν.Αιγαίου την ΠΕΔ και το Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς .

 

Προγραμματική σύμβαση υπεγράφη μεταξύ της περιφέρειας, της ΠΕΔ και του ΚΕΚ Γεννηματάς

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (520.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ενώ οι δράσεις θα υλοποιηθούν μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Το έργο περιλαμβάνει την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων –τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως – καθώς και δράσεων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης συνολικής διάρκειας πλέον των 6000 ωρών για ανέργους, εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους που θα υλοποιηθούν στον Νομό Δωδεκανήσου στις θεματικές κατηγορίες: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι ώρες διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα που θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και θα είναι έως 100 ώρες ενώ οι καταρτιζόμενοι θα είναι το ελάχιστο 6 άτομα ανά τμήμα. Επίσης, προβλέπεται η υλοποίηση/συνδιοργάνωση επιμορφώσεων και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όπως ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις ειδικού χαρακτήρα με διακεκριμένους ομιλητές, διαγωνισμοί που προάγουν επαγγελματικές δεξιότητες, ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία, επαγγελματικός προσανατολισμός ή επαναπροσανατολισμός, δράσεις ομαδικής συμβουλευτικής για την προώθηση (ένταξη ή επανένταξη) στην αγορά εργασίας κ.ά.

Κάθε συμμετέχων θα λάβει με την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων και δράσεων, βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ όπου είναι εφικτό, θα υπάρχει δυνατότητα και για πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτηθούν.
Ο στόχος είναι να διεξαχθούν προγράμματα σε όλα τα νησιά του Νομού και ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες που ο τοπικός πληθυσμός δεν έχει πρόσβαση σε δομές επιμόρφωσης και κατάρτισης.

Το ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε. θα επιλέγει σε κάθε περίπτωση εκπεφρασμένης εκπαιδευτικής ανάγκης, την κατάλληλη μέθοδο/διαδικασία μάθησης για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση) καθώς και την πλέον πρόσφορη περίοδο υλοποίησης των σεμιναρίων, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της συμμετοχής του ενδιαφερόμενου πληθυσμού.

Κατά τους θερινούς μήνες, όπου η πλειονότητα του ανθρώπινου δυναμικού των νησιών μας απασχολείται σε τουριστικές επιχειρήσεις, το ΚΕΚ θα προβεί σε όλους τις προβλεπόμενες ενέργειες ολοκλήρωσης και τελικής αξιολόγησης του φυσικού αντικειμένου και του σχεδιασμού του επόμενου κύκλου εκπαιδευτικών δράσεων. Οι επωφελούμενοι των σεμιναρίων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση και τους 12 μήνες μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικό υλικό ασύγχρονης εκπαίδευσης με την υποστήριξη του ΚΕΚ.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου είναι:
Α) Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών. Σχεδιασμός των προγραμμάτων και δράσεων του έργου.
Β) Υλοποίηση των προγραμμάτων και δράσεων.
Γ) Αξιολόγηση και προβολή του έργου.

 

Πηγή Ροδιακή