Ρόδος

Εγκρίθηκε από τον Γεν. Γραμματέα Δασών η μελέτη για τη δημιουργία Μικτών Αντιπυρικών Ζωνών σε Οικισμούς και Δρόμους της Ρόδου

Εγκρίθηκε από τον γενικό γραμματέα Δασών η μελέτη για τη δημιουργία Μικτών Αντιπυρικών Ζωνών σε Οικισμούς και Δρόμους της Ρόδου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.646.310,41 ευρώ και αφορά το σύνολο του νησιού.

Ειδικότερα, στην Απόφαση αναφέρονται τα εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Θεωρούμε: Την υποβληθείσα μελέτη «Δημιουργία Μικτών Αντιπυρικών Ζωνών σε Οικισμούς και Δρόμους της Π.Ε. Ρόδου αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 παρ. 5 του Ν. 998/79» συνολικού προϋπολογισμού 5.646.310,41 €.

Η μελέτη συντάχθηκε από τον δασολόγο Ιωάννη Καρακώστα για το γραφείο δασικών μελετών “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε”, με διακριτό τίτλο “ΟΙΚΟΔΑΣΙΚΗ Ο.Ε.” με Πτυχίο Εταιρείας Μελετών κατηγορίας 24 (Δασικές Μελέτες) και τάξη Δ’ του Π.Δ. 138/09 & Ν. 3316/05, στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων αντιπυρικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 998/1979.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει έργα αντιπυρικής προστασίας και συγκεκριμένα τη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε δάση πεύκης, που βρίσκονται πλησίον δρόμων και οικισμών εντός της Κοιν. Ιαλυσού – Δ.Ε. Ιαλυσού, της Κοιν. Αρχιπόλεως – Δ.Ε. Αφάντου, της Κοιν. Αρχαγγέλου – Δ.Ε. Αρχαγγέλου, των Κοιν. Κρεμαστής, Παστίδας, Μαριτσών και Θεολόγου – Δ.Ε. Πεταλούδων, της Κοιν. Ψίνθου – Δ.Ε. Καλλιθέας, των Κοιν. Πλατανίων και Διμυλιάς – Δ.Ε. Καμείρου και Κοιν. Έμπωνα και Κρητηνίας – Δ.Ε. Ατταβύρου, του δήμου Ρόδου, οι επιφάνειες των οποίων προσδιορίζονται στα συνημμένα σχέδια και περιγράφονται στους πίνακες της μελέτης.

Ο σχεδιασμός των μικτών αντιπυρικών ζωνών περιλαμβάνει τη δημιουργία τριών διαφορετικών ζωνών οι οποίες:

Α. αναφορικά με την πυροπροστασία κρίσιμων οικισμών, εφόσον οι κατά τόπους συνθήκες (βλάστηση, εδαφολογικές και γεωμορφολογικές συνθήκες) το επιτρέπουν:

• Πρώτη ζώνη (Τύπος Α), ψιλή αντιπυρική (όπου είναι εφικτό) πλάτους από 2 έως 5 μέτρα με ολική απομάκρυνση βλάστησης (αποψίλωση-γυμνό έδαφος) – Δεν βρέθηκαν περιοχές που να πληρούν τις προϋποθέσεις.

• Δεύτερη ζώνη (Τύπος Β) πλάτους έως 40 μέτρα (μετά το πέρας της πρώτης ή ελλείψει της 1ης ζώνης), με αραίωση της υφιστάμενης δενδρώδους βλάστησης του ανωρόφου από τα κυριαρχηθέντα και κακής υγιεινής άτομα, με ολική αφαίρεση των θάμνων του υπορόφου, με αποκλάδωση των δένδρων στο ύψος των 2,5 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους σε επιφάνεια 488,48 στρ. Στη ζώνη Β περιλαμβάνεται και φύτευση πλατύφυλλων ειδών δένδρων (βραδύκαυστων) όπου είναι εφικτό.

• Τρίτη ζώνη (Τύπος Γ), στεγασμένη αντιπυρική, πλάτους έως 100 μέτρα (μετά το πέρας της δεύτερης ζώνης) με αφαίρεση υπορόφου βλάστησης και κλάδεμα δένδρων στο ύψος των 2,5 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους σε επιφάνεια 1.319,50 στρ.

Β. αναφορικά με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών εκατέρωθεν δρόμων εντός δασών και δασικών εκτάσεων, εφόσον οι κατά τόπους συνθήκες (βλάστηση, εδαφολογικές και γεωμορφολογικές συνθήκες) το επιτρέπουν, τα εξής:

• Κεντρική ζώνη (Τύπου Α), εκατέρωθεν του υφιστάμενου δρόμου πλάτους από 2 έως 7 μέτρα με αποψίλωση, σε επιφάνεια 50,44 στρ. Η ζώνη αυτή θα δημιουργείται όπου είναι εφικτή και δεν έρχεται σε αντίθεση είτε με την παρουσία μελισσοκομικών φυτών είτε με την μη προσέγγιση των μηχανημάτων για τη δημιουργία τους (περιφράξεις, υψηλά πρανή εκατέρωθεν δασοδρόμων).

• Ζώνες (Τύπου Β) πλάτους έως 50 μέτρα εκάστη (εκατέρωθεν της κεντρικής) με αραίωση της υφιστάμενης δενδρώδους βλάστησης του ανωρόφου από τα κυριαρχηθέντα και κακής υγιεινής άτομα, με ολική αφαίρεση των θάμνων του υπορόφου, με αποκλάδωση των δένδρων στο ύψος των 2,5 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους σε επιφάνεια 680,48 στρ. Στη ζώνη Β περιλαμβάνεται και φύτευση πλατύφυλλων ειδών δένδρων (βραδύκαυστων) όπου είναι εφικτό.

• Στεγασμένες αντιπυρικές ζώνες (Τύπου Γ), πλάτους έως 100 μέτρα (εκατέρωθεν της δεύτερης ζώνης) με αφαίρεση υπορόφου βλάστησης και κλάδεμα δένδρων στο ύψος των 2,5 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους, σε επιφάνεια 1.715,01 στρ.

Οι αντιπυρικές ζώνες θα συνδέονται με το υπάρχον οδικό δίκτυο, ώστε ο συνδυασμός όλων να διαμορφώνουν και να αποτελούν ένα όσο το δυνατό ολοκληρωμένο, πληρέστερο, προληπτικό και κατασταλτικό δίκτυο για τις δασοπυρκαγιές.

Το σύνολο των έργων κι εργασιών που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι:
α) Υλοτομία δένδρων και θάμνων, μεταφορά και στοίβαξη προϊόντων δασικής βιομάζας, κατεργασία εδάφους, σε έκταση 50,44 στρ. (ΖΩΝΗ Α). β) Καθαρισμός – αραίωση – κλάδευση ενός στρέμματος συστάδας κωνοφόρων, λεπτοί κορμοί και κορμίδια από φυσική αναγέννηση σε έκταση 68,43 στρ. γ) Καθαρισμοί, κλαδεύσεις και φρυγανεύσεις σε έκταση 1.168,96 στρ. (ΖΩΝΗ Β).

δ) Προμήθεια, μεταφορά, φύτευση και συντήρηση για 15 μήνες πλατύφυλλων δένδρων, σε έκταση 130 στρ. (ΖΩΝΗ Β) και θα γίνει επιλογή από τις πιο κατάλληλες θέσεις στη ζώνη Β, όπως διάκενα και γενικά θέσεις που θα υπάρχει πρόσβαση για τη συντήρηση των φυταρίων. Ο φυτευτικός σύνδεσμος θα είναι ακανόνιστος με 20 δένδρα/στρέμμα, ανάλογα με τα ευνοϊκά για τη φύτευση μικροπεριβάλλοντα.

ε) Καθαρισμοί, κλαδεύσεις και φρυγανεύσεις σε έκταση 3034,51 στρ. (ΖΩΝΗ Γ).

στ) Θρυμματισμός των δασικών προϊόντων – σκόρπισμα πριονιδιών σύμφωνα με την επιμέτρηση σε συνολική έκταση 4.253,91 στρ. (ΖΩΝΗ Α, Β & Γ).

ζ) Μεταφορά προϊόντων θρυμματισμού με μονότροχο για μέση απόσταση 75 μέτρα (ποσοστό 70% της συνολικής ποσότητας) σε συγκεκριμένες θέσεις που θα υποδειχθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία σε ποσότητα 25.608,54 τόνους.

Όλες οι εργασίες καθαρισμών θα γίνουν από εργάτες με κοπτικά εργαλεία (αλυσοπρίονα, θαμνοκοπτικά μηχανήματα, χειροπρίονα κ.λπ.) και θρυμματισμός με θρυμματιστικά προσαρμοζόμενα σε ελκυστήρα.

Για τις εργασίες στην περιοχή Θεολόγου πλησίον της κοιλάδας των Πεταλούδων στις επιφάνειες Ι,ΙΙ & ΙΙΙ συνολικού εμβαδού 68,43137 στρ., σε δάσος που κάηκε τα τελευταία 10 έτη, προτείνεται να γίνουν καθαρισμοί – αραιώσεις – κλαδεύσεις συστάδας κωνοφόρων από φυσική αναγέννηση, ώστε να διαμορφωθεί μια πιο πυράντοχη δομή του δάσους, από τα αρχικά στάδια της αναγέννησής του.

Οι εν λόγω εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη και στους χάρτες που συνοδεύουν αυτήν.

Ο προϋπολογισμός του έργου συντάχθηκε με βάση την «Ανάλυση τιμών Καλλιεργητικών – Βελτιωτικών Εργασιών Δασών και Καθαρισμών – Φρυγανώσεων – Θαμνώσεων» του υπουργείου Γεωργίας. Για την ανάλυση τιμών το τιμολόγιο συντάχθηκε σύμφωνα με τα σχετ. (15).

Η μελέτη περιλαμβάνει ΦΑΥ ΣΑΥ.

Β. Εγκρίνουμε τη μελέτη με τίτλο «Δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε οικισμούς και δρόμους της Π.Ε. Ρόδου αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 παρ. 5 του Ν. 998/79» συνολικού προϋπολογισμού 5.646.310,41 €, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α (24%), η οποία συντάχθηκε από τον Δασολόγο Ιωάννη Καρακώστα για το γραφείο δασικών μελετών “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, με διακριτό τίτλο” ΟΙΚΟΔΑΣΙΚΗ Ο.Ε.” και ελέγχθηκε από τη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου με τους εξής Όρους και προϋποθέσεις:

• Με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τα συνεργεία του έργου που εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες πεδίου θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ασφαλείας τόσο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων όσο και για τον ενδεχόμενο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.

• Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου ανάλογα με τις βλαστητικές, γεωμορφολογικές, τοπογραφικές, και λοιπές επικρατούσες συνθήκες, δύναται να τροποποιηθούν οι θέσεις και το πλάτος των επιμέρους ζωνών, μετά από συνεννόηση με τη Δασική Υπηρεσία.

Η υλοποίηση των εργασιών των αναγκαίων μικτών αντιπυρικών ζωνών με ορθολογικό τρόπο (με γνώμονα την προστασία του δασικού πλούτου και τη σωστή χρήση των χρηματοδοτήσεων) θα γίνει με την επίβλεψη της Δ/νσης Δασών ν. Δωδεκανήσου εφαρμόζοντας τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων και δημόσιων συμβάσεων.

Γενικά, για την εύστοχη κατανομή των μικτών αντιπυρικών ζωνών 1, 2 & 3, όπως απαιτείται, υπεύθυνη για εποπτεία του έργου είναι η Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου.

• Ο ανάδοχος πριν την εκτέλεση του έργου, υποχρεούται να αναφέρει και να αποτυπώσει σε χάρτη Γ.Υ.Σ. κλ.1:5000, με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 οποιαδήποτε διαφοροποίηση, όσον αφορά στη θέση, πλάτος ή είδος των έργων – εργασιών από αυτές που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη και απεικονίζονται στους χάρτες που συνοδεύουν αυτήν και να τον υποβάλουν στη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου προκειμένου να εγκριθεί.

• Τα είδη των φυτών που θα φυτευτούν θα αποφασισθούν κατά την φάση κατασκευής του έργου σε συνεννόηση με την Δασική Υπηρεσία και ανάλογα με την διαθεσιμότητα τους στο εμπόριο, τηρώντας τις προδιαγραφές που προβλέπονται χωρίς να χρησιμοποιηθούν είδη ξένα προς το περιβάλλον.

Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις άλλων υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου. Η υπηρεσία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν διεκδικήσεις ή άλλες αξιώσεις από τρίτους.

Το Έργο αποτελεί μέρος της υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Προστασίας Δασών – Antinero III», με κωδ. Ο.Π.Σ. ΤΑ 5222791, που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με εντολή Γ.Γ. Δασών
Η αν. διευθύντρια Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
Ερασμία Γκιόκα
δασολόγος».

 

Πηγή Ροδιακή