Περιφέρεια

Νέος Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ο δικηγόρος Ρόδου, Στέφανος Καψάλης

Η διαδικασία επιλογής διεξήχθη με μυστική ψηφοφορία στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου της 25ης Απριλίου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία επιλογής του νέου Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, όπως προβλεπόταν στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Υποψήφιοι για τη θέση δήλωσαν ο κ. Στέφανος Καψάλης, δικηγόρος στην Ρόδο και ο κ. Σπύρος Κατσούρης, Διευθυντής του Πολιτισμικού «Μελάθρου» Ρόδου, πρώην Τμ/ρχης της Τράπεζας της Ελλάδος. Στη μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη μεταξύ των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Καψάλης ανεδείχθη ο νέος Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης για το Νότιο Αιγαίο με πολύ διευρυμένη πλειοψηφία συγκεντρώνοντας 37 ψήφους έναντι μίας του κ. Κατσούρη.

«Η διάθεση συνεννόησης που επέδειξαν οι παρατάξεις της μειοψηφίας και οδήγησε στην επίτευξη της ευρύτερης πλειοψηφίας, όπως απαιτείται για την εκλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη, είναι ένα εξαιρετικό στοιχείο της ταυτότητας αυτού του Περιφερειακού Συμβουλίου» σχολίασε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος συγχαίροντας τον νέο Συμπαραστάτη και εκφράζοντας τις ευχές του για καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχει μπροστά του.

Ο κ. Στέφανος Καψάλης από την πλευρά του δήλωσε: «Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου από τον Περιφερειάρχη, κ. Χατζημάρκο και από έναν μεγάλο αριθμό συμβούλων, όπως άλλωστε προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου για την εκλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη, ώστε να διασφαλιστεί το κύρος του θεσμού, αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή αλλά και τεράστια ευθύνη. Θεωρώ ότι αυτό που έχει σημασία είναι η ενδυνάμωση του θεσμικού ρόλου του Περιφερειακού Συμπαραστάτη και η ευρύτερη γνωριμία του θεσμού με την κοινωνία και τους πολίτες, ώστε να λύνονται τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης και να βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας».

Αντικείμενο του θεσμού είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων με την Περιφέρεια και τις υπηρεσίες της, με σκοπό την ορθή εφαρμογή των νόμων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Λίγα λόγια για τον θεσμό 

Ο θεσμός του του  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη    εισήχθη  με  το  Ν.  3852/2010 (Πρόγραμμα  Καλλικράτης)  άρθρο  179  με  σκοπό  την  επίβλεψη  της  ορθής  και  νομότυπης  λειτουργίας  των  διοικητικών  υπηρεσιών  και  την  διαμεσολάβηση  στη  σχέση  των  πολιτών  με  τις  υπηρεσίες.

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες – Σχέση με τις υπηρεσίες της περιφέρειας

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση εκ μέρους των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της. Στις περιπτώσεις αυτές, έργο και αποστολή του Συμπαραστάτη είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.

Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση των καταγγελιών, ο Συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο Συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίας της περιφέρειας, για την αποτροπή επανάληψής τους.

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη, ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής.

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης μπορεί, επίσης, να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του Περιφερειακού Συμπαραστάτη υποβάλλονται στον περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο περιφερειακό συμβούλιο και στον εκτελεστικό γραμματέα της περιφέρειας. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Περιφερειακού Συμπαραστάτη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, με μέριμνα των περιφερειακών υπηρεσιών.