Δήμος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 11 Ιανουαρίου

Την 11η Ιανουαρίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17.00,
καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ρόδου, που θα πραγματοποιηθεί Δια Ζώσης στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου
67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της
εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού
Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης
για τα παρακάτω θέµατα της Ημερήσιας ∆ιάταξης:

1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος " Δημοτικός
Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου" ΔΟΠ.
2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης.
3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας
Δωδεκανήσου.
4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου».
5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου».
6. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-
Αποχέτευσης Ρόδου " ΔΕΥΑΡ".
7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας
με την επωνυμία " Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου" Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.
8. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Ρόδου.
9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου ( Α.Μ.Κ.Ε.).

10. Ορισμός εκπροσώπου για το Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης «ΔΙΟΔΟΣ».
11. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
12. Ψήφιση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2024 του Μουσείου
Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου. σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού του
συμβουλίου με αρ. 1 /2024.
13. Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2024 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, σύμφωνα
με την απόφαση αρ. 137/2023 του Διοικητικού του Συμβουλίου.
14. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυριάκος Β. Κασάπης