Περιφέρεια

4.000.000 ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους της νέας χρηματοδοτικής περιόδου διαθέτει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, για την κατασκευή, βελτίωση, αναβάθμιση ή συμπλήρωση κτιριακών υποδομών νηπιαγωγείων

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση στους Δήμους Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027»

Πρόσκληση με τίτλο «Κατασκευή/ βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση  κτιριακών υποδομών νηπιαγωγείων»,  απευθύνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος προς τους Δήμους Δωδεκανήσων και Κυκλάδων, για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» – Ταμείο ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της Δράσης «Δ.4.1 Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

 Στόχος είναι η κατασκευή νέων ή και επέκταση υφιστάμενων νηπιαγωγείων για την κάλυψη των αναγκών σε κτιριακές υποδομές που προκύπτουν από την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία).

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη  Πράξεων με την παρούσα Πρόσκληση, ανέρχεται σε 4.000.000,00 ευρώ.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δήμοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπονται παρεμβάσεις :

α) κατασκευής νέων νηπιαγωγείων

β) επέκτασης / αναβάθμισης / αναδιαρρύθμισης / στατικής ενίσχυσης κτιριακών εγκαταστάσεων νηπιαγωγείων

γ) προμήθειας εξοπλισμού των νηπιαγωγείων

δ) εξασφάλισης της προσβασιμότητας των υποδομών νηπιαγωγείων

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά  μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από τις 15.11.2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως, αποκλειστικά, την 31.01.2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 16:00.

Περαιτέρω πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Πρόγραμμα, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, δεικτών παρακολούθησης, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepna.gr.