Δήμος

Συνεδριάζει την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου απευθύνει ο πρόεδρος του Μιχάλης Σοκορέλος για την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου.

Η πρόσκληση και τα θέματα στην ημερήσια διάταξη

Την 03η Νοεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17.00, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και της εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α΄), για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

 1. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Αναστάσιος Σπανός).
 2. Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).
 3. Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών Δήμου Ρόδου έτους 2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).
 4. Εξόφληση οφειλών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» προς την ΑΑΔΕ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Αναστάσιος Σπανός).
 5. Τροποποίηση της σύμβασης Παροχής  Υπηρεσίας Μαγνητοφώνησης – Απομαγνητοφώνησης, Βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των Πρακτικών Συνεδριάσεων  των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.  Αναστάσιος Σπανός).
 6. Πρόταση – αίτηση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου για τη διατήρηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ”, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 5056/2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.  Στέφανος Δράκος).
 7. Πρόταση – αίτηση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου για τη διατήρηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 5056/2023.                      (Εισηγητής: Πρόεδρος ΡΟΔΑ κ. Δημήτρης Παρασκευάς).
 8. Διατήρηση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 5056/2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).
 9. Έγκριση 06ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 33/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στέφανος Δράκος).
 10. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος).
 11. Έγκριση 04ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 76/2023 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Πετρίδης).
 12. Έγκριση 06ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.  Τηλέμαχος Καμπούρης).
 13. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος) και Δήμου Ρόδου για την αντιμετώπιση των συνεπειών στο Δήμο Ρόδου από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Φλοσκάκης).
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
 15. Έγκριση μελέτης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.3341 Γαιών Αφάντου,σε κυρία κοινοτική οδό με το (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-23)ιδιοκτησίας ARPA MAXION HELLAS I.K.E., για χρήση ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
 16. Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων στην οδό Ιερού Λόχου της Κοινότητας Ιαλυσού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
 17. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π. Ρόδου Γ’ τριμήνου έτους 2023, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 82/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τριάντος Γεώργιος-Ευθύμιος).
 18. Ορισμός Υπεύθυνου – Διαχειριστή των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος για τα έργα δημοσίων επενδύσεων, του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).