Δήμος

Παρατάθηκε η θητεία του Αντιδημάρχου Οικονομικών Τάσου Σπανού με απόφαση που εξέδωσε ο δήμαρχος Ρόδου

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη παρατάθηκε η θητεία του αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Τάσου Σπανού.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

“Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αρ. 2657

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Έχοντας υπόψη:

01. Τις διατάξεις του άρθρου 59, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 01, του άρθρου 68, του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 05 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και τις διατάξεις του άρθρου 47, του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ Α’ 204) περί πρόσθετων άμισθων Αντιδημάρχων.

02. Τις διατάξεις του άρθρου 02, του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

03. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/2010, όπως ισχύει».

04. Τις διατάξεις του άρθρου 92, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33, του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 03 ε’ άρθρου 03, Ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

05. Τις διατάξεις του άρθρου 74, του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76, του N.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018, τεύχος Α’), και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 01, του άρθρου 02, του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), «Συγκρότηση & εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

06. Τις διατάξεις του άρθρου 60, του N.4873/2021 (ΦΕΚ Α’ 248/16.12.2021) περί δυνατότητας παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων

Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 [αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698/Β’/2014)] για το Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 115.490 κατοίκους.

07. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 [αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698/Β’/2014)] για το Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 115.490 κατοίκους.

08. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ρόδου έχει δέκα (10) Δημοτικές Ενότητες (άρθρο 01, περ. 10, του Ν.3852/2010)

09. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έντεκα (11) Έμμισθοι Αντιδήμαρχοι, καθώς πληθυσμιακά αντιστοιχούν οκτώ (8) Έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και προστίθενται 03 επιπλέον, όταν ο Δήμος έχει δέκα (10) δημοτικές ενότητες (παρ. 02, άρθρο 59, του N.3852/2010, όπως ισχύει). Στο σύνολο αυτό προστίθενται και τέσσερις (04) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.

10. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων και στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020 «Ορισμός Αντιδημάρχων»

11. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.809/ 85741/19.11.2021 «Ορισμός Αντιδημάρχων»

12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ Β 3159/2011) όπως ισχύει, στον οποίο περιγράφονται, ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί ο Δήμος.

13.Την με α.π. 2/47520/06-09-2019 επισημειωματική Πράξη επικύρωσης του Πρακτικού Σύμπραξης Παρατάξεων που ανακοινώθηκε κατά την 01η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της νέας δημοτικής θητείας 2019-2023.

14. Το γεγονός ότι ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν είναι μέλος του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου

15. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

16. Την ισχύ της Απόφασης 3170/22.08.2022 περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικών, η οποία έληξε στις 22.08.2023.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Αναστάσιο Σπανό ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικών, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας στις 31.12.2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.

Αναλυτικότερα:

Α. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και συγκεκριμένα στις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

·        Τμήμα Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης.

·        Τμήμα Λογιστηρίου.

·        Τμήμα ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.

·        Τμήμα Ταμείου.

·        Τμήμα Προσόδων.

·        Τμήμα Προμηθειών.

·        Καθώς επίσης αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση των Δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον Προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου και τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, καθώς και τις Διακηρύξεις Δημοσίων Συμβάσεων και τις σχετικές περιληπτικές διακηρύξεις Δημάρχου και τις Συμβάσεις, πλην όσων αφορούν στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών και στη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης (Διευθύνουσες Υπηρεσίες).

·        Με εξαίρεση το Τμήμα Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου, το οποίο θα υπάγεται στα καθήκοντά άλλου Αντιδημάρχου που έχει οριστεί από τον Δήμαρχο ρητώς και σαφώς.

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε πλήρες κείμενο μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Β. Καμπουράκης”.