Περιφέρεια

Αποκατάσταση του οδοστρώματος της κοινότητας Σαλάκου, με φορέα υλοποίησης και χρηματοδότησης την Περιφέρεια


Ο Δήμος Ρόδου, παραχώρησε στην Περιφέρεια την αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου, στο πλαίσιο της τριετούς συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΝΑΙ

Στην σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης για υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώματος εντός των ορίων της κοινότητας Σαλάκου» στα πλαίσια της «Τριετούς συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΝΑΙ Νοτίου Τμήματος νήσου Ρόδου», προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης.

Βάσει της Διαβαθμιδικής Σύμβασης, ο Δήμος Ρόδου παραχωρεί προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την υλοποίηση του έργου, ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση, καθώς και τη χρηματοδότησή του, στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους Δήμους Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, κάθε φορά που θα ζητηθεί η συνδρομή της.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του ΠΔΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος εντός των ορίων της κοινότητας Σαλάκου του οδικού δικτύου Νοτίου Τμήματος νήσου Ρόδου. Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση, με μέριμνα του αναδόχου, προς αποφυγή ατυχημάτων. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την μελέτη της Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ.

Η Διαβαθμιδική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Το Γραφείο Τύπου