Δ.Τσίκκης: "Στην πρόσληψη 38 υδρονομέων με σύμβαση ορισμένου χρόνου προχωρά η ΔΕΥΑΡ
Δήμος

Δ.Τσίκκης: “Στην πρόσληψη 38 υδρονομέων με σύμβαση ορισμένου χρόνου προχωρά η ΔΕΥΑΡ”

Η ΔΕΥΑΡ ανακοινώνει την πρόσληψη 38 υδρονομέων άρδευσης με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την περίοδο από 1/5/2023 έως και 31/10/2023.

 

Επιλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα επιλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ.

Ο διορισμός των υδρονομέων αφορά μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Οι αποδοχές των επιλεγμένων υδρονομέων θα καθορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.

Καθήκοντα Υδρονομέων (σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.4.1957 [ ΦΕΚ.60 Α’] «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»). Ειδικότερα, συνοψίζονται στα κάτωθι:

α) Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τις επικρατούσες συνθήκες και την καθιερωμένη σειρά αρδεύσεως.

β) Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακες, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ) Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ) Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό αρμόδιων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπή εκδιδόμενων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε) Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΡ, στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΥΑΡ http://www.deyar.gr και στον ειδικό διαδικτυακό τόπο: https://et.diavgeia.gov.gr/f/deya_rodou (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων  

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ 2Ο Χιλ. Ρόδου – Λίνδου (Υπηρεσία Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων) (τηλ. 2241045344 -2241045314)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ 2023

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *