Δήμος

Παραδίδεται προς χρήση το Δημοτικό Στάδιο Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»

Προς χρήση παραδίδεται την Παρασκευή 20η Ιανουαρίου 2023, από τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο, το μεγαλύτερο τμήμα του Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ». Το έργο αποκατάστασης του Σταδίου με τίτλο: “Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»”, είναι αρχικού προϋπολογισμού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο, αφορούσε στην κατά περίπτωση αποκατάσταση, συντήρηση και ελαιοχρωματισμό των εσωτερικών όψεων του περιμετρικού τοιχείου του Δημοτικού Σταδίου της Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», των κερκίδων, της περίφραξης/κιγκλιδωμάτων, καθώς και της σκεπαστής εξέδρας.

Επίσης, περιελάμβανε τη μόνωση αυτής και ακόμη ενός τμήματος, τη συντήρηση του ποδηλατοδρόμου, καθώς και τη συντήρηση και αποκατάσταση μεμονωμένων στοιχείων του συγκροτήματος που παρουσιάζουν έντονη παθολογία, εστιάζοντας στην ανακατασκευή και οργάνωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα:

 • Η αντικατάσταση των προβολέων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου με νέους τύπου led, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί με την οριστική παράδοση του έργου,
 • Η διευθέτηση καλωδίων του γηπέδου και η τοποθέτηση νέων πινάκων ασφαλείας,
 • Η αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού ασφαλείας,
 • Η εγκατάσταση εφεδρικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος),
 • Η επισκευή και επέκταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων,
 • Η εγκατάσταση σύγχρονου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και
 • Η εγκατάσταση δικτύου ασθενών ρευμάτων.

Επιπρόσθετα περιελάμβανε τις ακόλουθες εργασίες:

 • Αποκατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης,
 • Απομάκρυνση αλουμινένιας κατασκευής στη σκεπαστή εξέδρα και αντικατάσταση με υαλοστάσια,
 • Κατασκευή WC AμEA και επισκευή των υφισταμένων WC,
 • Επισκευή πυλώνων φωτισμού,
 • Επισκευή επιχρισμάτων και χρωματισμοί επιφανειών σκεπαστής και κερκίδων,
 • Άρση ετοιμορροπιών και αποκολλήσεων στους περιμετρικούς τοίχους και εξέδρες και
 • Η απομάκρυνση μικρών πρόσθετων, πρόχειρων και αυθαίρετων κατασκευών.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους εργασίες όπως: α) η αποκατάσταση σαθρών σημείων, β) η μόνωση της σκεπαστής, γ) η αποκατάσταση των κιγκλιδωμάτων, δ) η αποκατάσταση των δαπέδων στους περιβάλλοντες χώρους, ε) η ανακαίνιση των wc της σκεπαστής και στ) ο ελαιοχρωματισμός των εσωτερικών όψεων και των κιγκλιδωμάτων.

Το έργο θα παραδοθεί στο σύνολό του με την ολοκλήρωση των εναπομείναντων εργασιών και συγκεκριμένα: α) με την επισκευή των ιστών φωτισμού, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη, β) με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών και γ) με την τοποθέτηση της εξωτερικής πόρτας στο wc των ΑμΕΑ.

Το έργο, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ IV (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, σε αίτημα του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, την έγκριση της υποβληθείσας πρότασης από τον τότε Υφυπουργό Εσωτερικών Θεοδωρή Λιβάνιο και την έγκριση της μελέτης που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού. Εγκρίσεις, οι οποίες εξασφαλίστηκαν από τον Δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και τον Αντιδήμαρχο Δρ. Στέφανο Ι. Δράκο.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών με τη με αρ. πρωτ. 2225/14.01.2019 πρόσκληση IV με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και τις σχετικές τροποποιήσεις, κάλεσε τους δήμους της χώρας και τα νομικά πρόσωπα αυτών, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». Σε συνέχεια αυτής και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 894/2019/29.11.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΦΤ9Ω1Ρ-ΔΛΛ), ο Δήμος Ρόδου, υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”».

Το κόστος της πρότασης, ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο εγκρίθηκε στο σύνολό του.

Με την με αρ. πρωτ. 23932/15.04.2020 (ΑΔΑ: 93Ρ146ΜΤΛ6-970), απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών Κωνσταντίνου Θεοδωρόπουλου, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των δήμων» της Πράξης: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων

και Υπηρεσίας Δόμησης

 

 

 

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ