Νέο επιστημονικό συμβούλιο στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου

Νέο επιστημονικό συμβούλιο συγκροτήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου με απόφαση του διοικητή κου Γρηγόρη Ρουμάνη.

Το νέο επιστημονικό συμβούλιο θα έχει διετή θητεία και θα αποτελείται από τους:

Τριάντο Γιώργο, συντονιστή Διευθυντή Α’ χειρουργικής Κλινικής ως πρόεδρο

Γεωργανά Μάριο Διευθυντή Ακτινοδιαγνωστικής, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Καλιοτζόγλου Αναστασία διευθύντρια Βιοπαθολογίας

Κωνσταντίνος Κατσίλης, διευθυντής καρδιολογίας με αναπληρωματικό μέλος την Φρακγίσκη Σακελλαρίδη, διευθύντρια βιοπαθολογίας

Τσολερίδη Θεόφιλο Επιμελητή Α’ Αναισθησιολόγο με αναπληρωτή τον Χατζημαργαρίτη Κλεάνθη Επιμελητή Α’ Γενικής Χειρουργικής.

Φαρμακίδη Νικόλαο, Επιμελητή Β’ Παιδιατρικής με απαπληρώτρια την Κουγιού – Χαρά Ελένη, επιμελήτρια ΩΡΛ

Κώστα Μαρία-Μυρσίνη, ειδικευόμενη Παιδιατρικής ως τακτικό μέλος με Αναπληρωτή τον Ροδίτη – Κρεμαστινό Δημήτριο, ειδικευόμενο Παθολόγο.

Λαουδίκο Πέτρο, ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας – Βιολογίας ως τακτικό μέλος

Πολυκανδριώτη Δημήτριο ΤΕ Φυσικοθεραπείας ως τακτικό μέλος και

Ζιώγα Βασίλειο, ΠΕ Νοσηλευτικής ως τακτικό μέλος.

Στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:
• Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου και μηνιαίου προγράμματος εφημερίων των ιατρών των Τομέων και Τμημάτων του Νοσοκομείου και η έγκαιρη υποβολή του στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου για έγκριση, ή όπου αυτός δεν υπάρχει, στον Διοικητή. Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα των εφημεριών γίνεται μόνο με γραπτή και αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και έγκριση από τον Αναπληρωτή Διοικητή, ή όπου αυτός δεν ορίζεται, από τον Διοικητή.

• Η συγκρότηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας επιστημονικών επιτροπών του Νοσοκομείου και όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας όταν η σύστασή τους αποφασιστεί από τον Διοικητή.

• Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων εκτός Νοσοκομείου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

• Η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου.