Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Λέρου
Περιφέρεια

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Λέρου

Στο πλαίσιο της συνεχούς υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους Δήμους και άλλους φορείς που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για  την υλοποίηση τεχνικών έργων

 

Στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης  για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λέρου,  προχώρησαν ο  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Διοικητής του Νοσοκομείου Βασίλειος Στασινόπουλος, στο πλαίσιο της συνεχούς υποστηρικτικής, και εκτός του πλαισίου αρμοδιοτήτων της, λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς τους Δήμους και άλλους φορείς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για  την υλοποίηση απαραίτητων τεχνικών έργων.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου  «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λέρου – Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑ/ΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας»   ανέρχεται στο ποσό των 4.677.228,47 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

 

Δεδομένου ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λέρου (Κύριος του Έργου) δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου, για την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με την Προγραμματική Σύμβαση η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία  διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις, αναλαμβάνει να υλοποιήσει το έργο, για λογαριασμό του Νοσοκομείου Λέρου (Φορέας Υλοποίησης).

 

Σκοπός του έργου  είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η μείωση των εκπομπών CO2, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, της εγκατάστασης συστήματος BEMS, της αναβάθμισης του εξωτερικού κελύφους με την αντικατάσταση των κουφωμάτων και την τοποθέτηση θερμομόνωσης στα δώματα, την αντικατάσταση κάποιων συστημάτων θέρμανσης ψύξης, της αντικατάστασης συμβατικών φωτιστικών και λαμπτήρων με αντίστοιχα τεχνολογίας LED και της εγκατάστασης ηλιακών θερμοσιφώνων.

 

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» / του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης) και να εκτελέσει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, από την ωρίμανση του έργου (έλεγχο πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων) και τη δημοπράτησή του, μέχρι την υπογραφή συμβάσεων με τους αναδόχους, την παρακολούθηση της υλοποίησης και των χρηματοροών, την παραλαβή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου.

 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

 

Το Γραφείο Τύπου