Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων αποκτά η Αμοργός, με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου
Περιφέρεια

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων αποκτά η Αμοργός, με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Ο Περιφερειάρχης Γ. Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου στο περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»
Με την περιβαλλοντική προστασία και θωράκιση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου – κρίσιμη προϋπόθεση για την βιωσιμότητα και αειφορία τους – να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την ένταξη της Πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Αμοργού», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»
Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.620423,17 ευρώ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 1.545.875,29 ευρώ.
Η δημόσια δαπάνη ύψους 153.478,51 ευρώ αφορά στις προπαρασκευαστικές ενέργειες του έργου και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Το έργο αφορά σε:
1 – Υπηρεσία χωριστής συλλογής και μεταφοράς προδιαλεγμένων οργανικών και μηχανικής κομποστοποίησης
2 – Υπηρεσία προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών (αφορά στα χωριστά ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται στο Πράσινο Σημείο και από το δίκτυο χωριστής συλλογής) στον ΣMAY,
3 – Υπηρεσία χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών (πλην συσκευασιών) στα Πράσινα Σημεία και στις γωνιές ανακύκλωσης,
4 – Κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤ υπολειμμάτων και προμήθεια αυτοκινούμενου συμπιεστή αποριμμάτων και
5 – Υπηρεσία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών
Τα παραδοτέα της προτεινόμενης Πράξης περιλαμβάνουν
• Μελέτες κατασκευής ΣΜΑΥ
• Μελέτες αναβάθμισης ΧΥΤΥ
• Προμήθεια 30 καφέ κάδων για συλλογή βιοαποβλήτων σε εξωτερικούς χώρους (660 lt)
• Προμήθεια 200 καφέ κάδων για την ανάπτυξη δημοτικού δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων (50lt)
• Προμήθεια 50 τεμ. κάδων οικιακής κομποστοποίησης (350 lt)
• Προμήθεια 3 μηχανικών κομποστοποιητών
• Προμήθεια 1 απορριμματοφόρου οχήματος διακριτής συλλογής βιοαποβλήτων 2,5 κυβικών μέτρων
• Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων υλικών (ΣMAY)
• Κατασκευή 1 Κεντρικού Πράσινου Σημείου
• Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικού Πράσινου Σημείου
• Αναβάθμιση υφιστάμενου ΧΥΤΥ
• Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού
• Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων
• Σχεδιασμός Ενημερωτικής Ιστοσελίδας
• Διοργάνωση Καμπάνιας Ενημέρωσης έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου
• Προμήθεια 3 γωνιών ανακύκλωσης
• Προμήθεια ενός Κινητού Πράσινου Σημείου
Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01.06.2022 και λήξης η 31.12.2023
Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αμοργού.
Το Γραφείο Τύπου