ΔΑΝΑΕΚΚ: 33.892 τόνοι αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών ανακυκλώθηκαν το β’ εξάμηνο του 2021 στη Ρόδο!
Περιβάλλον

ΔΑΝΑΕΚΚ: 33.892 τόνοι αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών ανακυκλώθηκαν το β’ εξάμηνο του 2021 στη Ρόδο!

33.892 τόνοι αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών ανακυκλώθηκαν το β’ εξάμηνο του 2021 στη Ρόδο!

 

-Τεράστιο όφελος για το φυσικό περιβάλλον του νησιού

-Κατακόρυφη η μείωση της ανεξέλεγκτης απόθεσης μπαζών σε χειμάρρους και γενικότερα σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

 

Το τεράστιο όφελος για το φυσικό περιβάλλον της Ρόδου καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία που προκύπτουν από τον απολογισμό δράσης του Β’ εξαμήνου 2021, της Δωδεκανησιακής Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΔΑΝΑΕΚΚ) που διαχειρίστηκε 33.892,00 τόνους μπαζών!

Τα απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, που μέχρι πρότινος κατέληγαν σε χειμάρρους και Χ.Α.Δ.Α. καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον του νησιού, πλέον ανακυκλώνονται στις μονάδες διαχείρισης του νησιού της ΔΑΝΑΕΚΚ έχοντας ήδη συνάψει 355συμβάσεις με διαχειριστές Α.Ε.Κ.Κ.

Η Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΔΑΝΑΕΚΚ) αποτελεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). Η οργάνωση και λειτουργία του ως άνω ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, εγκρίθηκε με τη με αρ. 179.1/14-04-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), με γεωγραφική εμβέλεια τη Ρόδο, με την οποία ουσιαστικά πιστοποιήθηκε η λειτουργία του.

Παρακάτω παρουσιάζεται το σύνολο των δράσεων το οποίο πραγματοποίησε η ΔΑΝΑΕΚΚ το Β’ εξάμηνο του έτους 2021, καθώς το διάστημα 14-04-2021 έως 30-06-2021, δηλαδή η περίοδος έναρξης της δραστηριότητάς της, δεν προσφερόταν για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Διαπιστώνεται μια σημαντική πρόοδος όσον αφορά στη συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση των Α.Ε.Κ.Κ. Η αυξανόμενη ροή τους εντός μονάδων ανακύκλωσης συνεπάγεται τη μείωση ανεξέλεγκτης απόθεσης μπαζών σε χειμάρρους και γενικότερα σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) τα οποία οδηγούν σε υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού της Ρόδου.

Οι δράσεις της ΔΑΝΑΕΚΚ το Β’ εξάμηνο του έτους 2021 συνοψίζονται στις εξής:

 1. Σύναψη συμβάσεων με μονάδες επεξεργασίας, συλλέκτες και μεταφορείς Α.Ε.Κ.Κ.

Από την αρχή της λειτουργίας της έως και την 31-12-2021, η ΔΑΝΑΕΚΚ έχει συνάψει σύμβαση με είκοσι τρεις (23) συλλέκτες και μεταφορείς, οι οποίοι πλέον είναι πιστοποιημένοι για τη συλλογή και τη μεταφορά των Α.Ε.Κ.Κ. σε μονάδες ανακύκλωσης. Από τους είκοσι τρεις (23) μεταφορείς, οι δέκα (10) πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) με τη βοήθεια της ΔΑΝΑΕΚΚ.

 1. Σύναψη συμβάσεων με διαχειριστές Α.Ε.Κ.Κ. δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Το ίδιο διάστημα, η ΔΑΝΑΕΚΚ έχει συνάψει συνολικά τριακόσιες πενήντα πέντε (355) συμβάσεις με διαχειριστές Α.Ε.Κ.Κ., εκ των οποίων:

 • Τριακόσιες σαράντα επτά (347) αφορούν σε ιδιωτικά έργα και
 • Οκτώ (8) αφορούν σε δημόσια έργα
 1. Εποπτεία για την ορθή διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των Α.Ε.Κ.Κ.

Η ΔΑΝΑΕΚΚ στο πλαίσιο της συνολικής δράσης της πραγματοποίησε ενέργειες για την παρακολούθηση των μπαζών και την ορθή διαχείρισή τους σε όλα τα στάδια, όπως:

 • Της παραγωγής
 • Της συλλογής και μεταφοράς
 • Της προσωρινής αποθήκευσης
 • Της ανακύκλωσης και
 • Της επαναχρησιμοποίησης ή της τελικής διάθεσης αυτών
 1. Καταγραφή ανακτώμενων ποσοτήτων Α.Ε.Κ.Κ. της νήσου Ρόδο

Η ΔΑΝΑΕΚΚ κατέγραψε το σύνολο των ανακτώμενων ποσοτήτων Α.Ε.Κ.Κ. των αδειοδοτημένων μονάδων για το Β’ εξάμηνο του 2021. Στον παρακάτω πίνακα διαπιστώνεται η αυξανόμενη τάση εναλλακτικής διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. στη Ρόδο. Για παράδειγμα, η διαχείρισή τους από 1.864,66 τόνους τον Ιούλιο, ανήλθε σε 12.924,61 τόνους το Δεκέμβριο, δηλαδή σε διάστημα μόλις πέντε (5) μηνών παρουσιάστηκε αύξηση κατά 11.059,95 τόνους.

 

 1. Ενημέρωση αρμόδιων φορέων και πολιτών

Με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των φορέων αλλά και των πολιτών της νήσου Ρόδου, η ΔΑΝΑΕΚΚ πραγματοποίησε πλήθος ενεργειών για την ενημέρωση όσον αφορά στην ορθή διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. Πιο αναλυτικά, η ΔΑΝΑΕΚΚ:

 • Συνέταξε σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, οδηγό παρακολούθησης διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. και τρόπο σύνταξης Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.). Με τον οδηγό αυτό δίνεται μια πλήρη εικόνα για τον ορθό τρόπο διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ.
 • Δημοσίευσε πλήθος δελτίων τύπου σε τοπικές εφημερίδες, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α.
 • Έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με φορείς, τουριστικούς ομίλους και συλλόγους προστασίας Περιβάλλοντος κ.α.

Συνοψίζοντας, από το 1ο εξάμηνο λειτουργίας της ΔΑΝΑΕΚΚ, παρατηρείται μια συνεχής αύξηση των ανακτώμενων ποσοτήτων Α.Ε.Κ.Κ. στις μονάδες διαχείρισης του νησιού της Ρόδου. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ουδέποτε στο νησί της Ρόδου υπήρχε η δυνατότητα και η υποχρέωση για ενναλακτική διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. και ότι οι μηχανικοί, οι εργολάβοι και γενικότερα οι πολίτες δεν είχαν γνώση για τον τρόπο εναλλακτικής διαχείρισής τους, καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό το έργο της ΔΑΝΑΕΚΚ.

Τέλος, στόχος της ΔΑΝΑΕΚΚ για το έτος 2022 είναι η κατά το δυνατόν αύξηση των ανακτώμενων ποσοτήτων των παραγόμενων Α.Ε.Κ.Κ. των αδειοδοτημένων μονάδων διαχείρισης του νησιού, η αποφυγή συσσώρευσης αυτών σε μη αδειοδοτημένους Χ.Α.Δ.Α., η συνεχής επιμόρφωση όλων όσων εμπλέκονται στη διαχείρισή τους καθώς και η επέκτασή της σε όλο το νομό Δωδεκανήσου.