Ο Γιάννης Καμπούρης πρόεδρος στην ΔΕΥΑ Ρόδου με απόφαση δημάρχου
Δήμος

Ο Γιάννης Καμπούρης πρόεδρος στην ΔΕΥΑ Ρόδου με απόφαση δημάρχου

Ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης εξέδωσε πριν λίγη ώρα την ακόλουθη απόφαση:

Θέμα: Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης <& Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ)

ΑΠΟΦΑΣΗ A Ρ. 180
Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν.1069/1980 “Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως <& Αποχετεύσεως”, όπως ισχύουν.

2.    Τη με εφαρμογή των άρθρων 107 και 109, του Ν.3852/2010, κατά συγχώνευση έξι (06) υφισταμένων στο νησί της Ρόδου ΔΕΥΑ, συστατική πράξη της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου, με την αρ. 82/2011 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, που κρίθηκε νόμιμη, με την αρ. 745/18-03- 2011, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Β’ 786/2011), καθώς και την με αρ. 1037/2017 απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, που επεκτείνει την χωρική επικράτεια της επιχείρησης, σε όλη την επικράτεια του Δήμου Ρόδου.

3.    Τις διατάξεις του άρθρου 58, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης καί της Αποκεντρωμένης Δίοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4.    Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας (Πρόγραμμα Κλεισθένης), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 04, του άρθρου 06, του Ν.4623/2019, και από το άρθρο 99, του Ν.4604/2019 και από την παρ. 02, του άρθρου 06, του Ν.4623/2019.

5.     Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 06, εδ. 02, του Ν.4625/2019 που αντικατέστησε την παρ. 02, άρθρου 03, του Ν.1069/1980 σύμφωνα με τις οποίες. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης είναι ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος.

6.     Την υπ* αρίθμ. 768/27-09-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Α Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ)*

7.     Τα διαλαμβανόμενα στις Εγκυκλίους 102/63900/13.09.2019 και 99/26704/29.04.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη διοίκηση και λειτουργία των νομικών προσώπων των ΟΤΑ

8.     Την Απόφαση Δημάρχου 4616/52629/02.10.2019 περί ορισμού Προέδρου της ΔΕΥΑΡ που ήταν σε ισχύ έως την έκδοση της παρούσης.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Α Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Καμπούρη του Διαγόρα.