Ανανεώθηκε η θητεία των Αντιδημάρχων με απόφαση Α.Καμπουράκη
Δήμος

Ανανεώθηκε η θητεία των Αντιδημάρχων Σ. Καρίκη Κ. Ταρασλιά και Τ. Καμπούρη με απόφαση Α.Καμπουράκη

 Ανανεώθηκε η θητεία των αντιδημάρχων κ. Στράτου Καρίκη, κ. Κώστα Ταρασλιά και κ. Τηλέμαχου Καμπούρη και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητές τους, με αποφάσεις του Δημάρχου Ρόδου, κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη

Η θητεία τους ανανεώθηκε μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2023.

Έτσι, ορίζει:

Ο κ. Στράτος Καρίκης, ορίστηκε Αντιδήμαρχος Παιδείας, Προσχολικης Αγωγής και Μετανάστευσης και αναπληρωτής δημάρχου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του δημάρχου.

Ο κ. Κώστας Ταρασλιάς ορίστηκε Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ο κ. Τηλέμαχος Καμπούρης ορίστηκε Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Ενεργειακών Επενδύσεων.

Για τον Στράτο Καρίκη

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ευστράτιο Καρίκη του Ιωάννη, ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως και την 09η Ιανουαρίου 2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.

Αναλυτικότερα:

Α.1. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης και του Τμήματος Παιδείας και Δια βίου μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 30, περ. 18.1, του ΟΕΥ) για την προώθηση και ρύθμιση των ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές, την προώθηση της Δια βίου Μάθησης, την εύρυθμη λειτουργία των δομών προσχολικής αγωγής του Δήμου και τη συνεργασία με αντίστοιχες δομές δημοτικών νομικών προσώπων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Οι αρμοδιότητες που αφορούν σε εργασίες συντήρησης και επισκευής των σχολικών δομών (Α’ βάθμιας & Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης εξαιρούνται και την μέριμνά τους έχει ο ορισμένος καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος).

Α.2. την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση κάθε ενέργειας του Δήμου που σχετίζεται με την μετανάστευση καθώς και τη συνεργασία εκ μέρους του Δήμου με το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων για το συντονισμό των ενεργειών τους.

Α.3. την εκπροσώπηση του Δήμου Ρόδου σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Διεύθυνσης Παιδείας Τμήμα Παιδείας και Δια βίου μάθησης και της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής με δικαίωμα υπογραφής που δεσμεύει το Δήμο.

Β. Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο Ευστράτιο Καρίκη ως Αναπληρωτή Δημάρχου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του. 04/04

Γ. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος.

ΣΤ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε πλήρες κείμενο μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ο

 

 

 Για τον Κώστα Ταρασλιά

 

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κωνσταντίνο Ταρασλιά ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικών, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως και την 09η Ιανουαρίου 2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες. Αναλυτικότερα:

Α. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και συγκεκριμένα στις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

  • Τμήμα Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης.
  • Τμήμα Λογιστηρίου
  • Τμήμα ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.
  • Τμήμα Ταμείου.
  • Τμήμα Προσόδων.
  • Τμήμα Προμηθειών.
  • Καθώς επίσης αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση των Δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον Προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου και τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, καθώς και τις Διακηρύξεις Δημοσίων Συμβάσεων και τις σχετικές περιληπτικές διακηρύξεις Δημάρχου και τις Συμβάσεις, πλην όσων αφορούν στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών και στη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης (Διευθύνουσες Υπηρεσίες).
  • Με εξαίρεση το Τμήμα Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου, το οποίο θα υπάγεται στα καθήκοντά άλλου Αντιδημάρχου που θα οριστεί από τον Δήμαρχο ρητώς και σαφώς.

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. 04/04

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε πλήρες κείμενο μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Για τον Τηλέμαχο Καμπούργη

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας

Τηλέμαχο Καμπούρη του Ιωάννη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως και την 09 η Ιανουαρίου 2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.

Αναλυτικότερα:

Α.1 Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή των διοικητικών πράξεων και εγγράφων, κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών (Άρθρο 25, του ΟΕΥ), όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και τα κανονιστικά κείμενα και διοικητικές πράξεις του Δήμου για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης, την υπογραφή Διακηρύξεων-Περιλήψεων Διαγωνισμών & Προσκλήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, πλην της υπογραφής των δημοσίων συμβάσεων και προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων διαβαθμιδικής/διαδημοτικής συνεργασίας την οποία διατηρεί ο Δήμαρχος.

Α.2. την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και παρακολούθηση του σχεδιασμού κάθε επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου που αφορά σε αξιοποίηση ενεργειακών πόρων πάσης φύσεως (φυσικούς ή παραγόμενους) ή σε εξοικονόμηση ενέργειας κάθε μορφής. Την υπογραφή Διακηρύξεων-Περιλήψεων Διαγωνισμών & Προσκλήσεων, καθώς και την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και παρακολούθηση του σχεδιασμού κάθε επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου, που αφορά σε αξιοποίηση ενεργειακών πόρων πάσης φύσεως (φυσικούς ή παραγόμενους) ή σε εξοικονόμηση ενέργειας κάθε μορφής, πλην της υπογραφής των δημοσίων συμβάσεων και προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων διαβαθμιδικής/ διαδημοτικής συνεργασίας την οποία διατηρεί ο Δήμαρχος.

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. 04/04

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε πλήρες κείμενο μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».