Παρατείνεται η αναστολή εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου με απόφαση που εξέδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης
Ρόδος

Παρατείνεται η αναστολή εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου με απόφαση που εξέδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης 

Παράταση αναστολής εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου

Eκδόθηκε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα με την οποία δίδονται διευκρινίσεις για τις ενέργειες που θα μπορούν να γίνονται από το προσωπικό της υπηρεσίας αλλά και για αυτές οι οποίες θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε αναστολή έως τις 12 Νοεμβρίου.

 

Η απόφαση του Υπουργού με θέμα: «Παράταση αναστολής εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου»

 

 

Η απόφαση του Υπουργού με θέμα: «Παράταση αναστολής εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου»

 

«Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 45 του ΚΔ της 19/23-7-1941 «Περί οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους» (Α΄244), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 4201/1961 (Α΄175)

2) Τη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 1568/1985 «περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων», (Α΄177)

3) Το ΠΔ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121)

4) Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 1030/12-4-2021 & 1110/7-5-2021 έγγραφα του Διευθυντή του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου

5) Το υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 2304/6-5-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

6) Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 1307/01-7-2021, 1308/01-07-2021, 1315/2-7-2021 και 1316/2-7-2021 έγγραφα του Διευθυντή του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου με τα οποία γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η πτώση σοβάδων στο εσωτερικό του κτιρίου του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου.

7) Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 1411/22-07-2021, 1501/11-08-2021, 1677/23-09-2021, 1765/13-10-2021 και 1812/25-10-2021 έγγραφα του Διευθυντή του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου με τα οποία γνωστοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η πρόοδος της καταγραφής και της μεταφοράς του αρχειακού υλικού της υπηρεσίας.

8)Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.2486/2-7-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου με θέμα αυτοψία στο κτίριο του Κτηματολογίου Ρόδου, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «…το κτίριο αποτελεί ένα εργοτάξιο, του οποίου η επικινδυνότητα θα αρθεί όταν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες αποκατάστασης που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

Η εξασφάλιση της ασφαλούς εργασίας εντός του εργοταξίου επιτυγχάνεται με την συνεργασία των υπαλλήλων του Κτηματολογίου με τους υπεύθυνους μηχανικούς του αναδόχου και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας», σε συνδυασμό με την ανάγκη εκπόνησης ενός υλοποιήσιμου σχεδίου εργασιών «…με σκοπό να περιοριστεί η κυκλοφορία των εργαζομένων μόνο στα συγκεκριμένα τμήματα των οποίων η ασφάλεια θα πρέπει να ελέγχεται με μεγαλύτερη ακρίβεια…», καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.2595/9-7-2021 έγγραφο της ίδιας Υπηρεσίας.

9) Την υπ’ αριθ. 4135οικ./18-2-2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, «Αναστολή εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου», (ΑΔΑ 9ΒΦΞΩ-5ΨΕ) και τις υπ’ αριθ. 10273οικ./04-03-2021 (ΑΔΑ 6ΖΑ9Ω-Π5Ζ),14456οικ./24-03-2021(ΑΔΑ:91ΖΘΩ-ΕΩΟ),16454οικ./21-04-2021(ΑΔΑ:ΩΝΨ4Ω-20Δ), 24433οικ./21-05-2021(ΑΔΑ:9Γ7ΖΩ-0ΦΒ),28796οικ/11-06-2021(ΑΔΑ:9ΟΛΥΩ-ΘΤΝ), 33384οικ./02-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΘΛΣΩ- ΑΡΦ), 33388οικ./09-07-2021 (ΑΔΑ:9Θ9ΥΩ-ΒΥ6), 33400οικ./23-07-2021 (ΑΔΑ:9ΘΩ5Ω-ΑΟΡ), 41004οικ./12-08-2021(ΑΔΑ:Ψ4ΕΟΩ-3ΣΑ), 44275οικ./10-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΔΧ5Ω-7Η2), 50437/24-09-2021 (ΑΔΑ: 9Χ6ΚΩ-46Ν) και 54544/15-10-2021 (ΑΔΑ: 94Ξ2Ω-ΛΡΛ) αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης «Παράταση αναστολής εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου».

10) Την με αριθ. 52394/12-10-2021 (ΑΔΑ: 66ΩΦΩ-Δ2Ψ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης περί αποδοχής της προσωρινής διάθεσης προς χρήση από τον Δήμο Ρόδου του ισογείου και του Α’ ορόφου της Νέας Πτέρυγας του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για χρονική διάρκεια όχι μεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με σκοπό τη μεταστέγαση του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών του κτηρίου στεγάζει σήμερα την εν λόγω υπηρεσία.

11) Την ύπαρξη βλαβών στο κτήριο του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου, η φύση και έκταση των οποίων καθιστά αυτό ακατάλληλο και, εντεύθεν, την ανάγκη αφενός προστασίας εργαζόμενων και κοινού και αφετέρου εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου που δεν έχει ως σήμερα ολοκληρωθεί, γεγονός που καθιστά αναγκαία την παράταση αναστολής εργασιών της εν λόγω υπηρεσίας.

12) Το με αρ. πρωτ.1819/29-10-2021 έγγραφο του Διευθυντή του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου με το οποίο γνωστοποιείται η ετοιμότητα μερικής επαναλειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Α) Την επαναλειτουργία από Δευτέρα, 1-11-2021 του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου στο νέο παραχωρηθέν από τον Δήμο Ρόδου κτήριο και συγκεκριμένα στο ισόγειο και στον πρώτο (Α’) όροφο της νέας πτέρυγας του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου ως προς:

i. την παραλαβή των εισερχομένων δικαιοπραξιών (που αφορούν σε Ρόδο αλλά και σε Τήλο –Χάλκη),

ii. τον έλεγχο των κτηματολογικών τόμων όλων των κτηματικών περιφερειών της Ρόδου (διεξαγωγή κτηματολογικών ερευνών) και

iii. τον έλεγχο των πράξεων σε εκκρεμότητα

Β) Την αναστολή από 1-11-2021 έως 12-11-2021 των κάτωθι πράξεων:
i. τήρηση του πρωτοκόλλου της υπηρεσίας (κοινό για Ρόδο και Τήλο-Χάλκη)

ii. έλεγχος των βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Τήλου-Χάλκης

iii. έκδοση και η χορήγηση πιστοποιητικών μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, μη εκποιήσεως του Υποθηκοφυλακείου Τήλου-Χάλκης

iv. έκδοση και χορήγηση για τα ακίνητα της Ρόδου αντιγράφων σχεδιαγραμμάτων, πιστοποιητικών ιδιοκτησίας/βαρών/διεκδικήσεων, βεβαιώσεων, αντιγράφων εισαχθεισών πράξεων και

v. καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία των κτηματικών περιφερειών Ρόδου των εισαχθεισών δικαιοπραξιών.

Επισημαίνεται ότι κατόπιν της διενέργειας των απαιτούμενων εργασιών για την άρση της επικινδυνότητας του κτηρίου του (επί της Πλατείας Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου Ελευθερίας) συνεχίζονται οι εργασίες καταγραφής και συσκευασίας του λοιπού αρχειακού υλικού με τήρηση από τους εισερχομένους υπαλλήλους όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και χρήση όλων των ατομικών μέσων ατομικής προστασίας (κράνη κ.λπ.) που προβλέπονται για την είσοδο σε εργοτάξιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ».