Συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια

Συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου

 

Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου «Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία OTA», ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε της 14ηςΣεπτεμβρίου2021.

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ», σας καλεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης  ZOOM (www.zoom.us – MeetingID: 415 837 7863 Password: 5000), την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ενημέρωση Προέδρου ΔΣ.
 2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021
 3. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021
 4. Έγκριση επικαιροποιημένου τεχνικού δελτίου, συνημμένων στοιχείων και έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για την Πράξη «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου» με κωδικό MIS 5001925»
 5. Έγκριση Σχεδίου τροποποίησης της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης με α.π.22/01-02-2021 (& ΑΔΑ:ΨΣ9246ΜΜ4Ο-ΙΔΩ), μεταξύ του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. καιτης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ).
 6. Έγκριση σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: «Επεξεργασία υπολειμματικών σύμμεικτων Α.Σ.Α. και Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων Νήσου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
 7. Έγκριση σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ : «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και κατασκευή νέου κυττάρουΧΥΤΥ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης».
 8. Έγκριση σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ : «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου».
 9. Εγκρίσεις Δέσμευσης και Διάθεσης Πίστωσης της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ»
 10. Λήψη απόφασης για την κάλυψη οδοιπορικών και λοιπών εξόδων μετακίνησης
 11. Οτιδήποτε ήθελε προκύψει έως την ημερομηνία σύγκλησης του ΔΣ

Υπενθυμίζουμε ότι η παρουσία των μελών είναι αναγκαία.

 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ

 

 

 

 

Γιώργος Χατζημάρκος

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου