Επίσκεψη Ιατρικού Κλιμακίου στην Τήλο αυτό το Σάββατο
Περιφέρεια

Επίσκεψη Ιατρικού Κλιμακίου στην Τήλο αυτό το Σάββατο

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µέσω της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ», εταιρεία που στους σκοπούς της είναι η προαγωγή της Υγείας, Μέριμνας και Αλληλεγγύης των κατοίκων της ∆ωδεκανήσου, χρηματοδοτεί ιατρικές αποστολές στα νησιά του Νομού µας ,σύμφωνα µε τις ανάγκες που υπάρχουν στο κάθε νησί.

Οι ιατρικές αποστολές πραγματοποιούνται σε συνεργασία µε τους ∆ήµους και τα Ιατρεία των νησιών.

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, θα πραγματοποιηθεί στο νησί σας επίσκεψη Ιατρικού Κλιμακίου µε τις παρακάτω ειδικότητες, µέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου και Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου :

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΣ

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Τήλου στα Λιβάδια: Σάββατο 11/9/2021 πρωί 9:00-14:00 και απόγευμα 17:30-21:00