Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου

Φωτιά στη Ρόδο : Μήνυμα συμπαράστασης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο

0

Επιστολή συμπαράστασης του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Μητροπολίτη Ρόδου για την καταστροφική πυρκαγιά

Σε επιστολή που απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Μητροπολίτη Ρόδου Κύριλλο, με αφορμή την καταστροφική πυρκαγιά στη Ρόδο, αναφέρει :

Ιερώτατε Μητροπολίτα Ρόδου, υπέρτιμε και έξαρχε πασών Κυκλάδων Νήσων, εν Αγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Κύριλλε, χάρις είη τη υμετέρα Ιερότητι και ειρήνη παρά Θεού.

Συναλγούντες και συμπάσχoντες εκ του Ιερού ημών Κέντρου, παρακολουθούμεν, προσκαρετούντες τη προσευχή και τη δεήσει, τας πυρκαϊάς, αι οποίαι εξέσπασαν κατ αυτάς εις πλείστα μέρη του πλανήτου.

Είδομεν ότι μεταξύ των πληγεισών Επαρχιών του Θρόνου ημών τυγχάνει, δυστυχώς, και η φιλτάτη νήσος Ρόδος, διο και σπεύδομεν, όπως, δια των μετά χείρας ημετέρων Πατριαρχικών Γραμμάτων, έλθωμεν ευχετικώς και παραμυθητικώς παρ υμίν, άγιε αδελφέ, και εκφράσωμεν την συμπάθειαν της ημών Μετριότητος προσωπικώς αλλά και των ενταύθα παρεπιδημούντων αδελφών αγίων αρχιερέων, ου μην αλλά και τα ολόθερμα συγχαρήτηρια και την ευαρέσκειαν ημών τοις αγαπητοίς πυροσβέσταις και τοις εθελονταίς, τοις προτάξασιν εαυτούς ενώπιον του πυρός, δια να προστατεύσουν εκ της λαίλαπος το φυσικόν περιβάλλον και τας περιουσίας των συνανθρώπων των, συμβάλλοντες κατά τρόπον αποτελεσματικόν εις την αποσόβησιν μείζονος κινδύνου.

Εκφράζοντες και αύθις τα ειλικρινέστερα των αισθημάτων της Μητρός Εκκλησίας, δεόμεθα υπέρ ταχείας παρελεύσεως του σοβούντος τούτου πειρασμού και επικαλούμεθα εφ υμάς, τον ιερόν κλήρον και τον φιλόχριστον λαόν σας, μεσιτεία της Παναγίας της Παραμυθίας, την ζείδωρον χάριν του Αγίου Πνεύματος.

Φανάριον, βκα’ Αυγούστου δ’

† Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος

Leave A Reply