ΔΕΣ ΡΟΔΑ Π ΠΟΛΗ

ΠΡΟΟΪΜΙΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου έχει αποφασίσει τη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου (Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων) και της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΕΣ ΡΟΔΑ», με σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με ηλεκτροκίνητα οχήματα εντός της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου για τη μετακίνηση των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών.

Στην παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται:

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρόδου (Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων) και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ», σε ότι αφορά στην εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με ηλεκτροκίνητα οχήματα εντός της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου. Η σύμβαση, υπογράφεται με σκοπό: α) την εξυπηρέτηση κατοίκων, δραστηριοποιούντων, επισκεπτών, ΑμεΑ και ευπαθών ομάδων της Μεσαιωνικής πόλης, β) την προστασία του Μνημείου και γ) την αρτιότερη προβολή διεθνώς και παγκοσμίως της Ρόδου, μέσω της εκτέλεσης δωρεάν συγκοινωνιακού έργου με ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα οποία θα εκτελούν προκαθορισμένες διαδρομές εντός της Μεσαιωνικής πόλης, τις οποίες δεν μπορούν να εκτελέσουν άλλα συγκοινωνιακά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αποτελεί η συνεργασία του Δήμου Ρόδου (Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων) και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Συγκοινωνιών «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ», για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου σε προκαθορισμένες διαδρομές, ώρες και ημέρες εντός της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2021. Το συγκοινωνιακό έργο θα εκτελεστεί βάσει του σχεδίου αναγκών που περιγράφεται κατωτέρω:

 

Διαδρομή 1

Με αφετηρία την πλατεία Σύμης και μέσω της Πλ. Μουσείου ακολουθώντας την οδό Ιπποτών και την οδό Ορφέως, με τερματισμό στο τέλος της Ορφέως.

Με αφετηρία την οδό Ορφέως, ακολουθώντας την οδό Σωκράτους, στην πλατεία Ιπποκράτους αριστερά ακολουθώντας την οδό Ερμού, αριστερά προς την πλατεία Μουσείου και τερματισμό στην πλατεία Σύμης.

 

Διαδρομή 2

Με αφετηρία την πλατεία Σύμης και μέσω της πλ. Μουσείου, ακολουθώντας την οδό Απελλού, συνεχίζοντας στην οδό Πλάτωνος και έπειτα δεξιά στην οδό Σοφοκλέους, στο τέλος της οποίας συνεχίζοντας δεξιά στην οδό Ομήρου με τέρμα μέσα από την πύλη Αγ. Αθανασίου.

Με αφετηρία μέσα από την πύλη Αγ. Αθανασίου, μέσω τον οδών Ιπποδάμου, Σωκράτους στην πλατεία Ιπποκράτους, αριστερά ακολουθώντας την οδό Ερμού, αριστερά προς την πλατεία Μουσείου και τερματισμό στην πλατεία Σύμης.

 

Διαδρομή 3

Με αφετηρία την πλατεία Σύμης και μέσω της πλ. Μουσείου, ακολουθώντας την οδό Απελλού, αριστερά στην οδό Σωκράτους, ακολουθώντας την οδό Αριστοτέλους, δεξιά στην οδό Θησέως και δεξιά στην οδό Κισθινίου με τερματισμό στις αρχές της οδού Εκάτωνος.

Με αφετηρία την οδό Εκάτωνος εντός της πύλης Ακαντιάς και ακολουθώντας τις οδούς Ειρήνης, Πυθαγόρα, διασχίζοντας την πλατεία Ιπποκράτους, ακολουθώντας την οδό Ερμού, αριστερά προς την πλατεία Μουσείου και τερματισμό στην πλατεία Σύμης.

 

Διαδρομή 4 (κυκλική)

Με αφετηρία την οδό Ορφέως, ακολουθώντας την οδό Σωκράτους, δεξιά στην οδό Πλάτωνος και έπειτα δεξιά στην οδό Σοφοκλέους, στο τέλος της οποίας συνεχίζοντας δεξιά στην οδό Ομήρου και ακολουθώντας την οδό Ιπποδάμου και Ορφέως τερματισμός στο σημείο εκκίνησης.

 

Διαδρομή 5 (κυκλική)

Με αφετηρία την οδό Εκάτωνος εντός της πύλης Ακαντιάς και ακολουθώντας τις οδούς Ειρήνης, Πυθαγόρα, δεξιά στην οδό Αριστοτέλους, δεξιά στην οδό Θησέως και δεξιά στην οδό Κισθινίου με τερματισμό στο σημείο εκκίνησης.

 

Οι παραπάνω πέντε (5) διαδρομές, που θα εκτελούνται καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών, από τις 08.00 το πρωί έως και τις 24.00, εντός της Μεσαιωνικής πόλης, θα υποστηρίζονται από mini bus που θα εκτελεί κυκλικό δρομολόγιο από τις 08.00 το πρωί έως και τις 24.00, καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών, με αφετηρία το λιμάνι της Ακαντιάς και στάσεις Πύλη Ακαντιάς, Θαλασσινή Πύλη, πλατεία Σύμης και επιστροφή.

*Της παρούσης επισυνάπτεται θεωρημένο αρμοδίως σχέδιο διαδρομών.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου, δηλαδή την 31η Οκτωβρίου 2021.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το ετήσιο συμβατικό τίμημα του «Έργου» της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000,00€) πλέον ΦΠΑ, συνολικού ποσού διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (235.600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και έχει υπολογιστεί ως άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στις επί μέρους δαπάνες.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Ο Πρόεδρος της «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ»

Δημήτριος Τσίκκης

 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠ