Δ.ΙΕΚ Νοσηλευτικής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Βοηθών Νοσηλευτικής του Γ.Ν. Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», φορέας που παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση, με ειδικότητες: «Βοηθού Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» Α΄ και Γ΄ εξαμήνου και «Διασώστης -Πλήρωμα Ασθενοφόρου», Α΄ εξαμήνου, προκειμένου να προβεί στην εγγραφή τριάντα (30) καταρτιζόμενων σε κάθε ειδικότητα και κατατάξεις για το Γ΄ εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με την αριθμ. Γ6α/Γ.Π.31368/27-05-2021 Απόφαση του Αν. Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2426 τ. Β’/7.06.2021 με θέμα «Λειτουργία Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτικής περιόδου 2021- 2022» (ΑΔΑ:Ψ3ΖΚ465ΦΥΟ-0ΧΘ),

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά από 01 έως 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Γ.Ν. Ρόδου.

Η φοίτηση στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Γ.Ν. Ρόδου

o έχει διάρκεια 5 εξάμηνα

§ 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης

§ 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας

Στα Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Υγείας (Δ.Ι.Ε.Κ.) η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.

Δικαίωμα εγγραφής μετά από επιλογή στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης έχουν:

– οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ., ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

– Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος

– Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης

– Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Αίτηση εγγραφής με υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο μαθητής δεν φοιτά ταυτόχρονα σε άλλο ΙΕΚ.

2. Τίτλος Σπουδών: Απαιτείται φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β΄ Κύκλου.

3. Δίπλωμα αυτοκινήτου (Β κατηγορίας) μόνο για τους Διασώστες –Πλήρωμα ασθενοφόρου

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας,

6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους

 

Δικαίωμα εγγραφής μετά από κατάταξη στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης έχουν:

– οι απόφοιτοι ΙΕΚ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών συναφούς ειδικότητας.

 

Πληροφορίες-Εγγραφές: Γραμματεία ΔΙΕΚ. Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου

Ώρες: 8:00 – 13:00 Δ/νση: Παπαλουκά 6-8 – Ρόδος . Τηλ: 22410-24374

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ