ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΔΡΑΚΟΣ
Δήμος

Δημοπρατήθηκε το έργο «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»

Στη δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προχώρησαν ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Β. Καμπουράκης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία και γι’ αυτόν προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό δημόσιο προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή στο www.rhodes.gr.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει ορισθεί η 29η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, ενώ ως ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 05η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το έργο αφορά στις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης μεμονωμένων στοιχείων του συγκροτήματος που παρουσιάζουν έντονη παθολογία. Ιδιαίτερα εστιάζει στην ανακατασκευή και οργάνωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του μνημείου και συγκεκριμένα προβλέπεται:

 • Η αντικατάσταση των προβολέων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου με νέους τύπου led,
 • Η διευθέτηση καλωδίων σε ολόκληρη την έκταση του γηπέδου και η τοποθέτηση νέων πινάκων ασφαλείας,
 • Η αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού ασφαλείας,
 • Η εγκατάσταση εφεδρικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος),
 • Η επισκευή και επέκταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων,
 • Η εγκατάσταση σύγχρονου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και
 • Η εγκατάσταση δικτύου ασθενών ρευμάτων.

Επιπρόσθετα θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες:

 • Η αποκατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης,
 • Η απομάκρυνση αλουμινένιας κατασκευής στη σκεπαστή εξέδρα και αντικατάσταση με υαλοστάσια,
 • Η κατασκευή WC AMEA και επισκευή των υφισταμένων WC,
 • Η επισκευή πυλώνων φωτισμού,
 • Η επισκευή επιχρισμάτων και χρωματισμοί επιφανειών σκεπαστής και κερκίδων,
 • Η άρση ετοιμορροπιών και αποκολλήσεων στους περιμετρικούς τοίχους και εξέδρες και
 • Η απομάκρυνση μικρών πρόσθετων, πρόχειρων και αυθαίρετων κατασκευών.

Το έργο, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ IV (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η υποβολή της πρότασης και η έγκρισή της

Για τη δημοπράτηση του έργου, προηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, η έγκριση της υποβληθείσας πρότασης από τον τότε Υφυπουργό Εσωτερικών Θεοδωρή Λιβάνιο και η έγκριση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού. Εγκρίσεις, οι οποίες εξασφαλίστηκαν από τον Δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και τον Αντιδήμαρχο Δρ. Στέφανο Ι. Δράκο.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών με τη με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 πρόσκληση IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και τις Σχετικές τροποποιήσεις, κάλεσε τους δήμους της χώρας και τα νομικά πρόσωπα αυτών, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». Σε συνέχεια αυτής και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 894/2019/29-11-2019 απόφαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΦΤ9Ω1Ρ-ΔΛΛ), ο Δήμος Ρόδου, υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”».

Το κόστος της πρότασης ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο εγκρίθηκε στο σύνολό του.

Με την με αρ. πρωτ. 23932/15.04.2020 (ΑΔΑ: 93Ρ146ΜΤΛ6-970), απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών Κωνσταντίνου Θεοδωρόπουλου, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των δήμων» της Πράξης «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ».

 

 

 

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης

 

 

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ