Επιβεβαιώνει η Grant Thornton τις απόψεις του Δήμου Ρόδου ως προς την ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΑΕ
Δήμος

Επιβεβαιώνει η Grant Thornton τις απόψεις του Δήμου Ρόδου ως προς την ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΑΕ

Επιβεβαιώνει τον Δήμο Ρόδου η διεθνής ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, στην οποία ο Δήμος προσέφυγε ζητώντας τις υπηρεσίες της για να ελέγξει την εκπλήρωση ή μη των υποχρεώσεων της ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΑΕ απέναντί του.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ρόδου, ελέγχοντας τη σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΑΕ, διαπίστωσε σωρεία παραβάσεων, που τελικά τον οδήγησαν στην απόφαση να καταγγείλει τη σύμβαση και να ζητήσει την έκπτωση των εγγυητικών επιστολών.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία «ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΑΕ έχει προσφύγει δικαστικά κατά των αποφάσεων του Δήμου Ρόδου, αμφισβητώντας την ορθότητα αυτών.

Αναζητώντας την επιχειρηματολογία του Δήμου Ρόδου, έχει αξία η αναφορά στην έκθεση που κατέθεσε η Grant Thornton, από την οποία ο Δήμος ζήτησε γνωμοδότηση ως προς την εκπλήρωση ή μη των υποχρεώσεων της «ΗΧΟΣ &ΦΩΣ ΑΕ» (οικονομικών, τεχνικών και κάθε είδους οφειλομένων) αν είχαν εκπληρωθεί και αν τηρούνται σύμφωνα με τους όρους της υπ αρ.02/8139/24.1.2013 Διακήρυξης του Δήμου Ρόδου και των συμβατών με αυτήν όρων της από 28.2.2018 Σύμβασης παραχώρησης.

Από την πολυσέλιδη έκθεση που η Grant Thornton κατέθεσε στον Δήμο Ρόδου σημειώνουμε πως αποτυπώνονται σημεία που προκαλούν εύλογα ερωτήματα ως προς την λειτουργία του Δήμου Ρόδου κατά την προηγούμενη δημοτική θητεία, αφού η αναφορά «Απόκλιση από ουσιώδη όρο της Διακήρυξης» συναντάται σε αρκετά σημεία μέσα στην έκθεση της διεθνούς ελεγκτικής εταιρείας, δύο εκ των οποίων είναι τα εξής:

 

  1. Θέμα: Μεταβολή μετοχικής σύνθεσης αναδόχου

 

Περιγραφή: Με την υπ. Αρ. 900/02-08-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου έγινε δεκτή εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση, το άρθρο 5 της Δικήρυξης, την αίτηση και το γνωμοδοτικό σημείωμα της νομικής υπηρεσίας και εγκρίθηκε η μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας «ΗΧΟΣ & ΦΩΣ Α.Ε.» με πλειοψηφία 51% της εταιρείας «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε». με ταυτόχρονη έγκριση σύναψης σχετικής σύμβασης τεχνικής υποστήριξης και συνδρομής από την αποχωρούσα εταιρεία «ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ προς διασφάλιση του όρου της εμπειρίας.

Άρθρο Σύμβασης / Διακήρυξης: 5

Γνωμοδότηση Grant Thornton: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συνιστά εκτελεστέα πράξη, ωστόσο όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η απόφαση είναι ενδεχομένως ελαττωματική καθότι δεν διαβιβάστηκε στο ελεγκτικό συνέδριο για  τον απαιτούμενο προληπτικό έλεγχο  ενώ με βάση τον όρο της παραγρ. 3 του άρθρου 5 της Διακήρυξης ορίζεται ότι μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη σύναψη της σύμβασης δύναται να αντικατασταθεί μερικώς ή ολικώς με άλλο πρόσωπο ιδίων τουλάχιστον προσόντων, μετά σχετική έγκριση του Δήμου Ρόδου, μη προβλέποντας πουθενά ευχέρεια προ της 5ετίας αντικατάστασης με πρόσωπο χωρίς εμπειρία και αναπλήρωση του αποχωρούντος που έχει την εμπειρία, με σύμβαση τεχνικής υποστήριξης.

Σχόλια: Απόκλιση από ουσιώδη όρο της Διακήρυξης αναφορικά με την εμπειρία του αναδόχου.

  1. Θέμα: Αποκλίσεις από συμβατικούς όρους/Χρηματοδοτικό σχήμα

Περιγραφή: Βάσει του άρθρου 5 της Σύμβασης, τα χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης θα καλυφθεί από ίδια συμμετοχή 375.000 – 600.000 ευρώ και τραπεζικό δάνειο 900.000 έως 1.125.000 ευρώ. Σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο 5 της Προκήρυξης, το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα πρέπει να είναι το 25% του κόστους επένδυσης.

Άρθρο Σύμβασης Διακήρυξης 5/5

Γνωμοδότηση του Grant Thornton: Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ  οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2018 η εταιρεία ΗΧΟΣ & ΦΩΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης δεν φαίνεται να τηρεί το συμβατικό χρηματοδοτικό σχήμα, αφού στις 28/2/2018 οπότε και υπεγράφη η σύμβαση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 24.000 ευρώ.

Σχόλια: Απόκλιση από ουσιώδη όρο της Διακήρυξης.

Κατόπιν αυτών επαναλαμβάνουμε  ότι η εταιρεία «Ήχος & Φως ΑΕ» έχει προσφύγει δικαστικά κατά των αποφάσεων του Δήμου Ρόδου και σίγουρα πρόκειται για μια υπόθεση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως προς την έκβασή της.