Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη
Παιδεία

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη

Τη χορήγηση πέντε κατά κανόνα υποτροφιών ανακοινώνει το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη.

Απευθύνεται σε όσους κατάγονται από Κω ή Χάλκη και επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή ερευνητικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Αίτηση
• Μία φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
• Αντίγραφο δημοτολογίου Κω/Χάλκης
• Πιστοποιητικό γέννησης
• Πιστοποιητικό εντοπιότητας Κω/ Χάλκης
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Κω/Χάλκης
• Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους (υποβάλλεται ευκρινές φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή εκτυπωμένο εκκαθαριστικό σημείωμα από τη γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων www.gsis.gr βάσει της απόφασης 2837/0030/11.11.2003 ΦΕΚ 1685/Β) αμφοτέρων των γονέων του, (ακόμα και αν έχει επέλθει διάζευξη ή διάσταση αυτών), καθώς και του ιδίου υποψηφίου, (αν αυτός υποβάλλει φορολογική δήλωση)
• Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου
• Βεβαίωση εγγραφής από τα Πανεπιστήμια υποδοχής ή επιστολή αποδοχής
• Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή τη Σχολή Υποδοχή ή παραπομπή για όλα τα προγράμματα όσων πανεπιστημίων έχουν δηλωθεί στην αίτηση
• Αντίγραφο πτυχίων ξένης γλώσσας
• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (2 σελίδες το ανώτερο)
• Δύο συστατικές επιστολές
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
• Υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/86

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2107249940 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο:
info@fanourakisfoundation.org.