Δημοσίευση του Εγχειριδίου Καλών Πρακτικών του έργου RECREATE
Περιφέρεια

Δημοσίευση του Εγχειριδίου Καλών Πρακτικών του έργου RECREATE

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του έργου RECREATE “REinforce Competitiveness of REgionAl Transport SMEs” (Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών σε επίπεδο περιφερειών – www.interregeurope.eu/recreate/

), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) του κλάδου των μεταφορών σε τέσσερις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες: West Midlands (Ηνωμένο Βασίλειο), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ελλάδα), Λιθουανία και Νοτιοδυτική Oλτένια (Ρουμανία).
Στο πλαίσιο του έργου και με τη συνεισφορά όλων των εταίρων, έχει αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο καλών πρακτικών και είναι διαθέσιμο διαδικτυακά στον ιστότοπο του έργου στην ενότητα της βιβλιοθήκης (https://www.interregeurope.eu/…/lib…/file_1616427358.pdf

)

Το Εγχειρίδιο περιγράφει τις καλές πρακτικές που αναγνωρίστηκαν στις περιοχές υλοποίησης του έργου καθώς και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή τους. Το έγγραφο περιλαμβάνει:
• μια σύντομη περιγραφή του τομέα των μεταφορών σε κάθε περιοχή, του επιπέδου ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας του,
• τις Καλές Πρακτικές που συλλέχθηκαν με όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως ο σκοπός και οι στόχοι τους, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, οι πόροι που απαιτούνται για την εφαρμογή τους καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς τους,
• μια ανάλυση των κύριων ιδιομορφιών και διαφορών μεταξύ των συμμετεχουσών περιφερειών.
Ο προσδιορισμός των καλών πρακτικών είναι ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα στα προγράμματα Interreg Europe. Αναλύοντας τι διαθέτουν και τι κάνουν άλλες περιοχές, προκειμένου να προωθήσουν την ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών, οι εταίροι του έργου μπορούν να βρουν έμπνευση για την επίλυση τοπικών ζητημάτων και κενών στο οικοσύστημα μεταφορών.
Όλες οι καλές πρακτικές μπορούν επίσης να προβληθούν απευθείας στον ιστότοπο του έργου στον σύνδεσμο www.interregeurope.eu/recreate/good-practices/

.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "European Union European Regional Development Fund RECREATE Interreg Europe RECREATE REinforce Competitiveness of REgionAl Transport SMEs PGI05275 Good Practices Handbook"