δήμαρχος Ρόδου
Δήμος

Δράσεις ανάπτυξης υποδομών χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων στον Δήμο Ρόδου

 

Η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (EU.2018/851) για τους στόχους ανακύκλωσης των Αστικών Αποβλήτων μέχρι το 2035 (65%), σε συνδυασμό με τους στόχους του νέου εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων και των ανακυκλώσιμων (χαρτί/χαρτόνι, μέταλλα, πλαστικό, γυαλί, 65% επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση) καθορίζουν τις άμεσες δράσεις για τα παραγόμενα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ).

Ο Δήμος Ρόδου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σε άμεση συνεργασία με τον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου καταρτίζουν πρόταση υποβολής χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», που περιλαμβάνει το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Σκοπός είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλαισίου, με σκοπό την παροχή προς τους δημότες σύγχρονων συστημάτων διαλογής στην πηγή, διαφόρων ρευμάτων (ειδών) αποβλήτων, για την επίτευξη των αναγκαίων στόχων για την ανακύκλωση.

 

Ο εξοπλισμός για τον Δήμο Ρόδου περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 

  • Τριάντα δύο (32) Γωνιές ανακύκλωσης με ταυτοποίηση χρήστη 6 ρευμάτων αποβλήτων. Οι γωνιές θα διαθέτουν κάδους χωρητικότητας 1.900 – 2.500 lt, σύστημα ταυτοποίησης και επιβράβευσης, ενεργειακή αυτονομία, μηχανισμό ελέγχου πληρότητας των κάδων. Τα υλικά που θα συλλέγονται θα είναι: Πλαστικά, Χαρτί/Χαρτόνι, Μέταλλα, Υφάσματα, Παιχνίδια, Οικιακός Εξοπλισμός.
  • Εκατόν εξήντα τέσσερις (164) Γωνιές ανακύκλωσης (κάδων χωρητικότητας 360, 1.100 και 2.500 λίτρων) με ταυτοποίηση χρήστη έως τεσσάρων (4) ρευμάτων αποβλήτων. Τα υλικά που θα συλλέγονται θα είναι: Πλαστικά, Χαρτί/Χαρτόνι, Μέταλλα, Γυαλί
  • Τρία (3) οχήματα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Ευαισθητοποίησης με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την αποτελεσματική (ποιοτικά και ποσοτικά) συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών σε έως 8 διακριτά ρεύματα. Τα υλικά που θα συλλέγονται θα είναι: Μέταλλα, Πλαστικά, Χαρτί, Γυαλί, Σύνθετη Συσκευασία, Ρούχα, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΕΕ) – μικρού μεγέθους, Βρώσιμα έλαια και λίπη

 

  • Δύο (2) Οχήματα εκπαίδευσης – ενημέρωσης πολιτών. Ο βασικός ρόλος του συγκεκριμένου οχήματος, εκτός από την συμβολή στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης του Δήμου με τα υλικά που θα συλλέγει, είναι η διαδραστική και βιωματική εκπαίδευση των παιδιών η οποία υλοποιείται εντός του οχήματος και του προαύλιου χώρου του.
  • Δύο (2) Κινητές μονάδες επαναχρησιμοποίησης ειδών (Second Hand), όπου οι χρήστες μπορούν να προμηθεύονται υλικά που έχουν προσκομιστεί σε αυτή. Θα διαθέτει σύστημα ταυτοποίησης και επιβράβευσης. Τα υλικά που θα συλλέγονται θα είναι: Μέταλλα, Πλαστικά, Χαρτί, Γυαλί, Σύνθετη Συσκευασία, Ρούχα, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΕΕ) – μικρού μεγέθους
  • Τρία (3) Φορτηγά οχήματα τύπου Hook Lift με αποσπώμενη υπερκατασκευή τύπου πρέσας.
  • Δύο (2) Press Containers για τη διακριτή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.
  • Έξη (6) Hook Containers για την μεταφορά ανακυκλώσιμων απορριμμάτων μεγάλου όγκου.

 

Η Εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία για την προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού, για τον Δήμο Ρόδου, ανέρχεται σε: 6.500.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (+24%).

 

Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις, η αναθεώρηση και υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Νοτίου Αιγαίου από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. με τις Μονάδες Επεξεργασίας Σύμμεικτων Αστικών απορριμμάτων, τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής των υπολειμμάτων, διασφαλίζει τη δυνατότητα υλοποίησης των δράσεων διαλογής στην πηγή και επίτευξης των στόχων που τίθενται σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο.