Το Υπουργείο Εσωτερικών, με εξ. επείγον έγγραφο που απέστειλε στις Περιφέρειες της Χώρας, έθεσε την 31η Μαρτίου ως καταληκτική προθεσμία για να του αποστείλουν:

– στοιχεία του εκτιμώμενου κόστους για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2021, καθώς και

– απολογιστικά στοιχεία κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020, συμπληρώνοντας τους αντίστοιχους Πίνακες.

Επιπλέον, ζητά ενημέρωση για τους Διαγωνισμούς που θα προκηρύξουν φέτος για την μεταφορά μαθητών των Περιφερειακών Ενοτήτων τους, επισημαίνοντας την προθεσμία που τίθεται στην παρ.2 του Κεφαλαίου Γ’ του αρ.2 της ΚΥΑ 50025 /19.9.2018.

Να σημειωθεί πως στα δεδομένα που ζητά το Υπουργείο, περιλαμβάνονται στοιχεία κόστους μεταφοράς μαθητών σε περίπτωση χρήσης του αρ.33 του ν.4713/2020. 

Υπενθυμίζουμε πως εκεί είχε ψηφιστεί ότι στις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 Διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των Διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι τις 30.6.2021.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες Περιφέρειες να προκηρύξουν Διαγωνισμούς, β) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά από την προκήρυξη των Διαγωνισμών, γ) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, δ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς Διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει έως τις 30.6.2021, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2020.  Εφόσον δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η παράταση της εκτέλεσης των συμβάσεων, η Οικονομική Επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το αρ.32 του ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού.

Μπορείτε να δείτε το αριθμ. 20155/17.3.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.